• ประกาศคณะวิทยาการจัดการ


  •   
  • FileName: compare_uanother1.pdf [read-online]
    • Abstract: ประกาศคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นรายวิชาในระดับปริญญาตรี

Download the ebook

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นรายวิชาในระดับปริญญาตรี
ของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2549
กับหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษาอืน

พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 1)
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน และ
การยกเว้นรายวิชาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คณะวิทยาการจัดการ ได้ดาเนินการเทียบเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2549
กับเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสถาบันอื่น ที่สามารถเทียบเนื้อหารายวิชาได้ดังนี้
ลาดับที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สถาบันระดับอุดมศึกษาอื่น ๆ
รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 3001102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีอากรและ 3200-1002 กฎหมายธุรกิจ และ
กฎหมายธุรกิจ 3200-1009 การภาษีอากร
2 3201101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบ บธ 061001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจ 3200-001 ธุรกิจทั่วไป
3 3201601 การจัดการงานสานักงาน 3200-1007 เทคนิคการปฏิบติงานสานักงาน

3203-2005 การบริหารงานเอกสาร
3203-2006 การพัฒนางานสานักงาน
บธ 011003 การบริหารงานสานักงาน
บช 11424 การปฏิบัตงานเกี่ยวกับเครื่องใช้สานักงาน

บช 11518 เทคนิคการปฏิบติงานสานักงาน

3203-2103 การพัฒนางานสานักงาน
3203-2001 เทคนิคการปฏิบติงานสานักงาน

3203-2006 การพัฒนางานสานักงาน
3200-1007 เทคนิคการปฏิบติงานสานักงาน

3200-2005 การใช้เครื่องใช้สานักงาน
3200-0005 การใช้เครื่องใช้สานักงาน
วยธ.2301 งานสานักงาน
05071105 การจัดการงานสานักงาน
-2-
ลาดับที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สถาบันระดับอุดมศึกษาอื่น ๆ
รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา
4 3203901 การวิจัยธุรกิจ 3503901 การวิจัยทางธุรกิจ
5 3211101 องค์การและการจัดการ 3200-1003 หลักการจัดการ
3200-0104 หลักการจัดการ
05000103 หลักการจัดการ
บธ.16401 องค์การและการจัดการ
05-310-101 หลักการจัดการ
บธ. 061012 องค์การและการจัดการ
6 3212123 มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร 3000-1606 มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน
วรร.1301 มนุษยสัมพันธ์
3207-2007 การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
3000-1301 มนุษยสัมพันธ์
7 3212125 พฤติกรรมองค์การ 3207-2002 พฤติกรรมองค์การ
05071102 พฤติกรรมองค์การ
8 3212126 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน 3000-0101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่ม
ผลผลิต
3000-0102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร
บธ 062003 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน
9 3212626 หลักการจัดการเชิงปฏิบัติการ 5513504 การบริหารการผลิตในงานอุตสาหกรรม
10 3212627 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3400-1003 การบริหารงานบุคคล
บธ 062030 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
32082001 การบริหารงานบุคคล
3207-2001 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
05071103 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
11 3213133 แรงงานสัมพันธ์ 3200-1010 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
วรร.2302 กฎหมายแรงงาน
12 3213135 การวางแผนและนโยบายทรัพยากร HRM 210 การวางแผนและนโยบายทางด้านทรัพยากร
มนุษย์ มนุษย์
13 3213136 การสรรหาและบรรจุพนักงาน 3207-2004 การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
14 3213137 การพัฒนาบุคคลและฝึกอบรม 3203-2014 เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
32083004 เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม
3207-2006 เทคนิคการฝึกอบรมและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
05071104 เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม
15 3213140 การประเมินผลการปฏิบัติงานของ 3207-2009 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงาน
-3-
ลาดับที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สถาบันระดับอุดมศึกษาอื่น ๆ
รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา
16 3213210 การพัฒนาบุคลิกภาพ สศ.011005 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3203-2012 เลขานุการกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
3208-3003 การพัฒนาบุคลิกภาพ
17 3213213 ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม 3207-2011 ภาวะผู้นาและการสร้างแรงจูงใจ
3208-2105 เทคนิคการเป็นผู้นา
05071207 ภาวะผู้นา
HRM220 ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
18 3213639 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3563115 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
19 3213645 การจัดการค่าจ้างและเงินเดือน 3207-2005 การจัดการค่าจ้างและสวัสดิการ
20 3221101 หลักการตลาด 3200-0103 หลักการตลาด
3200-1005 หลักการตลาด
ทธพ 108 หลักการตลาด
50-220-101 หลักการตลาด
21 3221102 พฤติกรรมผู้บริโภค 3202-2006 พฤติกรรมผู้บริโภค
MKT 301 พฤติกรรมผู้บริโภค
22 3221601 การจัดการค้าปลีกและค้าส่ง 3202-2019 การบริหารการค้าปลีกค้าส่ง
3202-2007 การบริหารธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อม
3211-2001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก
23 3222110 ศิลปะการขาย 3202-2012 ศิลปะการขายชั้นสูง
24 3222115 การสื่อสารทางการตลาด 3202-2023 การสื่อสารทางการตลาด
25 3222116 การตลาดทางตรง 3201-2015 การบริหารการขายตรง
26 3222109 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา 3202-2022 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
27 3222605 การจัดการการขาย 3202-2001 การจัดการขาย
28 3222604 การจัดการการจัดจาหน่าย 3202-2018 การบริหารการจัดจาหน่าย
29 3223301 ตลาดบริการ 3202-2010 การตลาดสาหรับธุรกิจบริการ
3200-1008 พฤติกรรมบริการ
30 3223607 การจัดซื้อ 3202-2011 การบริหารการจัดซื้อ
31 3224201 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 3202-2026 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
32 3224901 สัมมนาการตลาด MKT 409 สัมมนาการตลาด
33 3242202 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3201-2201 การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML และ
3201-2202 การพัฒนาเว็บด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
34 3242203 การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางธุรกิจ 3204-2121 โปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านธุรกิจ
35 3242204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการใน 3204-2012 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
องค์กรธุรกิจ
36 3242205 ระบบฐานข้อมูลในงานธุรกิจ 3204-2005 ระบบฐานข้อมูล และ
3204-2104 การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
-4-
ลาดับที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สถาบันระดับอุดมศึกษาอื่น ๆ
รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา
37 3243201 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย 3204-2010 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
38 3243202 ระบบสารสนเทศสานักงานอัตโนมัติใน 3204-2301 ระบบสานักงานอัตโนมัติ
งานธุรกิจ
39 3243204 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3204-2205 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
40 3243205 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ด้านการเงิน 3204-2303 โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี
และการบัญชี
41 3243209 เทคโนโลยีระบบมัลติมเี ดียสาหรับงาน 3204-2307 การใช้โปแกรมนาเสนอและสื่อประสมใน
ธุรกิจ งานธุรกิจ และ
3204-2401 หลักและการปฏิบติงานโปรแกรม

คอมพิวเตอร์กราฟิก
42 3251101 การเงินธุรกิจ 3205-2003 การเงินธุรกิจ
43 3252106 การภาษีอากรธุรกิจ 05110216 การภาษีอากร
44 3301102 การบัญชี 2 บธ. 12512 การบัญชี 2
45 3301103 หลักการบัญชี HTM 101 หลักการบัญชีเบื้องต้น
46 3301103 หลักการบัญชี 3200-1006 การบัญชีการเงิน
47 3301103 หลักการบัญชี 3200-0002 การบัญชี 1 และ
3200-0003 การบัญชี 2
48 3301103 หลักการบัญชี 3200-0002 การบัญชีเบื้องต้น 1 และ
3200-0003 การบัญชีเบื้องต้น 2
49 3301201 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี 3200-1002 กฎหมายธุรกิจ และ
3200-0002 การบัญชี 1
50 3301201 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี 3200-1002 กฎหมายธุรกิจ และ
3200-0002 การบัญชีเบื้องต้น 1
51 3301201 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี 3200-1002 กฎหมายธุรกิจ และ
3200-1006 การบัญชีการเงิน
52 3302201 หลักเบื้องต้นระบบสารสนเทศ 3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
53 3302202 การทาบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ 3201-2011 โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี
3000-0201 โปรแกรมสาเร็จรูปในงานอาชีพ
54 3303201 การบัญชีภาษีอากร 3201-2007 การบัญชีภาษีอากร
55 3303202 บัญชีส่วนราชการ 3201-2107 บัญชีราชการ
3200-2016 บัญชีรัฐบาล
56 3303204 การวางระบบบัญชี 3201-2010 ระบบบัญชี
57 3303206 การตรวจสอบภายใน 3201-2008 การตรวจสอบภายใน
58 3303301 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ 3201-2012 วิเคราะห์รายงานทางการเงิน
-5-
ลาดับที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สถาบันระดับอุดมศึกษาอื่น ๆ
รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา
59 3304201 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3201-2018 การบัญชีบริหาร
3200-2021 การบัญชีเพื่อการจัดการ
60 3314201 การวางแผนและควบคุมกาไร 3201-2009 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ
61 3323201 การบัญชีเฉพาะกิจ 3201-2015 การบัญชีเฉพาะกิจ
62 3501101 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3400-1002 หลักเศรษฐศาสตร์
3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์
สรบ. 2002 หลักเศรษฐศาสตร์
2141101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
63 3501102 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น บธ. 091006 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต ภู่ตระกูล)
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


Use: 0.0462