• Šolski center Postojna VIŠJA STROKOVNA ŠOLA


  •   
  • FileName: informator-10-11-koncna.pdf [read-online]
    • Abstract: Strojni elementi (STE) izb. 36. 24. 60. 5. Računalniško modeliranje (RAM) izb. 12. 48. 60. 5 ... Strojni elementi (STE) da. P7. Računalniško modeliranje (RAM) da. P8. Materiali (MTR) da. P9 ...

Download the ebook

Šolski center Postojna
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Na Višji strokovni šoli smo v študijskem letu 2010/11 na redni in izredni študij vpisali
osmo generacijo študentov programa Poslovni sekretar, peto generacijo programa
Strojništvo in drugo generacijo programa Gozdarstvo in lovstvo.
Pri tem sledimo viziji šole, da postane regijsko višješolsko središče z bogato ponudbo
različnih programov in oblik izobraževanja za gospodarstvo v regiji ter na ta način zadosti
potrebam in pričakovanjem okolja. Cilj naše šole je, da postane ustanova, ki je priznana
predvsem po kvaliteti in pretoku strokovnega znanja, odprtosti in sprejemanju novosti,
modernih metodah poučevanja in fleksibilnosti. Študentom in zaposlenim daje možnost
nadaljnjega osebnega in delovnega razvoja ter aktivnega sodelovanja pri oblikovanju
okolja, v katerem živijo.
Šola gradi na vrednotah, ki so skupne tako zaposlenim kot študentom, to so znanje, učenje,
kvaliteta, fleksibilnost in razvoj.
Višja strokovna šola bo v študijskem letu 2010/2011 izvajala prenovljene višješolske
programe, s katerimi je uveden ECTS kreditni sistem študija, izbirnost in modularne oblike
študija. Bistvene prednosti prenovljenih višješolskih programov so:
• programi temeljijo na kompetencah, ki jih delodajalci potrebujejo pri sodelavcih;
• preko praktičnega izobraževanja povezujejo teorijo in prakso;
• modularna zasnova omogoča izbirnost študentom;
• kreditno ovrednoteni programi po ECTS omogočajo mobilnost v slovenskem in
evropskem prostoru.
Pri študiju želimo dati velik poudarek načrtovanju in nadzoru kakovosti izobraževanja.
Razširili bomo izvajanje študija s kombinacijo klasičnih oblik poučevanja in e-študija.
Nadaljevali bomo z uvajanjem učinkovitejših oblik učenja in poučevanja, kar pomeni večjo
angažiranost ter odgovornost vsakega za doseganje dobrih rezultatov. Na ta način želimo
zagotoviti čim večjo prehodnost in zaposljivost naših diplomantov.
Pri svojem delu se povezujemo s podjetji, organizacijami in zavodi v naši regiji, skrbimo za
pretok znanja in informacij v obe smeri in na ta način prilagajamo izobraževanje potrebam
okolja. S tem želi šola spodbujati razvoj, ustvarjalnost in vseživljenjsko izobraževanje.
Ravnateljica Višje strokovne šole
Nada Vadnov
1
KAZALO
1 PREDSTAVITEV VIŠJEŠOLSKEGA ŠTUDIJA ...................................................... 3
2 PREDSTAVITEV PROGRAMA POSLOVNI SEKRETAR ....................................... 4
3 PREDSTAVITEV PROGRAMA STROJNIŠTVO ................................................... 11
4 PREDSTAVITEV PROGRAMA GOZDARSTVO IN LOVSTVO ............................. 18
5 ORGANIZIRANOST VIŠJE STROKOVNE ŠOLE ................................................. 24
5.1 Referat za študijske zadeve ....................................................................... 25
5.2 Knjižnica .................................................................................................... 25
5.3 Predavateljski zbor Višje strokovne šole .................................................... 26
5.4 Študijska komisija ...................................................................................... 36
5.5 Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti .................................... 36
5.6 Strateški svet ............................................................................................. 36
6 ŠTUDIJSKI KOLEDAR ZA LETO 2010/2011 ...................................................... 37
6.1 Praktično izobraževanje ............................................................................. 39
6.2 Izpitni roki .................................................................................................. 39
7 ZAKONODAJA ..................................................................................................... 40
8 HIŠNI RED VIŠJE STROKOVNE ŠOLE ............................................................... 42
9 PRAVILNIK O PRIPRAVI DIPLOMSKE NALOGE IN DIPLOMSKEM IZPITU ...... 44
9.1 PRIPRAVA DIPLOMSKE NALOGE ........................................................... 44
9.2 POTEK IN OCENJEVANJE DIPLOMSKEGA IZPITA ................................. 49
10 NAVODILA ZA PISANJE DIPLOMSKE NALOGE ................................................ 52
10.1 Naslov teme............................................................................................... 52
10.2 Tehnična navodila...................................................................................... 52
10.3 Številčenje in naslavljanje poglavij in podpoglavij ....................................... 52
10.4 Slike, tabele, grafi ...................................................................................... 53
10.5 Pisanje enačb ............................................................................................ 53
10.6 Oblikovanje besedila.................................................................................. 54
10.7 Dispozicija naloge ...................................................................................... 56
10.8 Navajanje virov .......................................................................................... 58
10.8.1 Navajanje virov v besedilu............................................................ 58
10.8.2 Dobesedno citiranje ...................................................................... 59
10.8.3 Navajanje virov v opombah pod črto ........................................... 59
10.8.4 Seznam literature in virov ............................................................. 59
10.9 Kako napisati dobro diplomsko nalogo ....................................................... 61
2
1 PREDSTAVITEV VIŠJEŠOLSKEGA ŠTUDIJA
Trajanje izobraževanja in ovrednotenje s kreditnimi točkami
Redno izobraževanje traja dve leti in praviloma poteka v dopoldanskem času.
Izredno izobraževanje (ob delu) traja dve leti in pol (vključno z diplomo). Izjema
je program Poslovni sekretar, ki traja dve leti.
Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu
ECTS.
Naziv poklicne izobrazbe, pridobljen po uspešno končanem izobraževanju, je
POSLOVNI SEKRETAR / SEKRETARKA, INŽENIR / INŽENIRKA
STROJNIŠTVA ali INŽENIR / INŽENIRKA GOZDARSTVA IN LOVSTVA
Izvedba izobraževanja
Vsako študijsko leto obsega 34 tednov izobraževalnega dela; od tega 24 tednov
strokovno-teoretičnega izobraževanja in 10 tednov praktičnega izobraževanja.
Izvajanje praktičnega izobraževanja za redne študente
Študentje se praktično izobražujejo v tistem podjetju, kjer se opravlja dejavnost
v skladu s programom in ima za to ustrezno pisarniško opremo in stroje.
Višja strokovna šola, skupaj z izvajalcem praktičnega usposabljanja, določi
način izvedbe izobraževalnega programa; praktično izobraževanje je lahko po
koncu strokovno-teoretičnega izobraževanja, lahko pa se obe obliki periodično
izmenjujeta v nekajtedenskih intervalih. Študent se lahko praktično izobražuje v
več podjetjih.
Vsebinski in organizacijski vidik praktičnega izobraževanja usklajujeta
predavatelj višje šole (organizator praktičnega izobraževanja) in mentor v
podjetju. Predavatelj in mentor določata teme za seminarske naloge. Mentor
spremlja napredovanje študentove praktične usposobljenosti in vsaj dvakrat
letno pisno obvešča višjo šolo o njegovem napredovanju.
Ocenjevanje študentove uspešnosti pri praktičnem izobraževanju mora temeljiti
na standardih praktičnega izobraževanja z zagotavljanjem samostojne uporabe
strokovno-teoretičnega znanja pri praktičnem delu.
3
Prilagoditev izvajanja praktičnega izobraževanja izrednim
študentom
Izrednim študentom, ki imajo vsaj dve leti delovnih izkušenj, se prizna pravica
do skrajšanja oziroma oprostitve praktičnega izobraževanja. O ustreznosti
delovnih izkušenj odloča študijska komisija na podlagi primerjave ocene opisa
del, ki jih študent opravlja, njegovih avtoriziranih delovnih rezultatov in ciljev
praktičnega izobraževanja, navedenih v katalogu.
Pogoji za prehajanje med programi
V 2. letnik se lahko vpiše študent/ka, ki je dokončal/a 1. letnik višješolskega
študijskega programa ali. 1. oziroma višji letnik drugega višješolskega ali
visokošolskega študijskega programa, če se z individualnim študijskim
programom ugotovi, da manjkajočih obveznosti za 1. letnik ni več kot za 20 KT.
Če je teh obveznosti več, prehajanje med programi ni mogoče.
Diplomsko delo – zaključek študija
Diplomsko delo je sestavljeno iz diplomske naloge in zagovora le-te. Diplomska
naloga je lahko izdelana tudi kot projekt oziroma načrt določenega poslovnega
postopka, ki se izvaja v podjetju (s posnetkom, analizo in predlogi racionalizacij
in izboljšav). Iz naloge naj bo razvidna študentova sposobnost za povezovanje
interdisciplinarnega znanja in povezovanje strokovno-teoretičnih predmetov s
praktičnimi izkušnjami. Zagovarjati jo mora pred komisijo, ki jo sestavljajo trije
predavatelji Višje strokovne šole in mentor v podjetju.
2 PREDSTAVITEV PROGRAMA POSLOVNI SEKRETAR
Temeljni cilji programa
Študenti se usposobijo za:
• Vodenje in razporejanje terminskih načrtov delovnih obveznosti na
vodstvenih in strokovnih ravneh ter samostojno načrtovanje, organiziranje
in vodenje drugih delovnih procesov v tajništvu z uvajanjem sodobnih
metod in oblik dela.
• Skrb za realizacijo sprejetih odločitev na vodstvenih in strokovnih ravneh s
spremljanjem izvajanja le-tega.
• Spremljanje, presoja in posredovanje poslovnih in drugih informacij znotraj
in izven organizacije s pripravo potrebnih analiz.
4
• Pripravo in organizacijo poslovnih in drugih razgovorov, sestankov in sej
organov upravljanja z zagotavljanjem strokovne in administrativne podpore
pri pripravi gradiv ter potrebnih informacij.
• Komuniciranje s poslovnimi partnerji doma in v tujini, ob upoštevanju
delovnega protokola in poslovnega bontona.
• Samostojno reševanje zahtevnejših strokovnih problemov v delovnem
procesu.
• Strokovno odgovornost in profesionalnost, razumevanje pomena inovacij in
sprememb v delovnih procesih.
• Vodenje poslovne korespondence.
• Kritično mišljenje in razumevanje pomena učenja kot vseživljenjskega
procesa.
• Prilagodljivost novim situacijam, proaktivno in iniciativno delovanje ter
usmerjenost v nenehno izboljševanje delovnih rezultatov.
• Usmerjenost v sodelovanje, delo v skupini in timsko delo ter kolegialnost.
Poklicno-specifične kompetence
Študentje pri študijo pridobijo naslednje poklicno-specifične kompetence:
• Sposobni so reševanja praktičnih problemov s področja poslovanja v praksi
na podlagi pridobljenih znanj s področja ekonomije, vodenja, prava,
informacijsko-komunikacijske tehnologije, slovenskega in tujih jezikov,
organizacije, organiziranja poslovnih dogodkov, pisarniškega poslovanja,
finančnega računovodstva idr.
• Spoznajo načine organizacije poslovanja in se usposobijo za samostojno
načrtovanje, organiziranje in vodenje delovnih postopkov v pisarnah.
• Znajo motivirati sodelavce, sodelovati v strokovnih delovnih skupinah in jih
voditi.
• Znajo predstavljati organizacijo ter delovati skladno s poslovnimi običaji,
bontonom, protokolom in etiko.
• Znajo uporabiti tehnike in veščine komuniciranja s poslovnimi partnerji v
okviru svoje pristojnosti.
• Znajo učinkovito uporabljati sodobno informacijsko komunikacijsko
tehnologijo v poslovanju podjetja.
• Se zavedajo pomena stalnega izobraževanja.
• Se zavedajo pomena kakovosti dela ter zanesljivega in skrbnega
izpolnjevanja delovnih nalog.
• Se zavedajo različnosti vlog v delovnem procesu in vrednotenje lastnega
ter dela drugih.
5
Pogoji za napredovanje in dokončanje izobraževanja
Pogoji za napredovanje
V 2. letnik lahko napreduje, kdor uspešno opravi obveznosti modulov,
predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, seminarskimi
nalogami, projekti, izpiti …) 1. letnika v obsegu najmanj 45 KT; pri tem mora v
celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.
Študent lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično
izobraževanje v obsegu najmanj 20 KT. Ponavljanje odobri študijska komisija
višje šole na podlagi pisne vloge študenta.
Pogoji za dokončanje izobraževanja programa Poslovni sekretar
Za dokončanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent/ka
opraviti vse študijske obveznosti programa, in sicer:
1. vse obvezne module/predmete v obsegu 98 kreditnih točk:
I. Komunikacija (16 KT)
II. Poslovanje in finance (12 KT)
III. Informacijsko-komunikacijski sistemi (14 KT)
IV. Zakonodaja in uprava (13 KT)
V. Poslovni jezik (14 KT)
VI. Sodobna pisarna (16 KT)
VII. Organizacija in protokol (13 KT)
2. naslednje izbirne module v obsegu 12 kreditnih točk:
VIII. Komuniciranje z javnostmi (12 KT)
IX. Spletno poslovanje (12 KT)
3. prosto izbirni predmet (5 KT)
4. diplomsko delo (5 KT)
Diplomsko delo je sestavljeno iz diplomske naloge in zagovora le-te. Diplomska
naloga je lahko izdelana tudi kot projekt oziroma načrt določenega poslovnega
postopka, ki se izvaja v podjetju (s posnetkom, analizo in predlogi racionalizacij
in izboljšav). Iz naloge naj bo razvidna študentova sposobnost za povezovanje
interdisciplinarnega znanja in povezovanje strokovno-teoretičnih predmetov s
praktičnimi izkušnjami. Zagovarjati jo mora pred komisijo, ki jo sestavljajo trije
predavatelji Višje strokovne šole in mentor v podjetju.
6
PREDMETNIK
1. letnik
Skup. št.ur štud.
Kreditne točke
Št. kontaktnih ur
Obvezno/
izbirno
Skupaj
Letnik
dela
Ime modula/predemeta/
Št.
druge sestavine
PR SV LV
M1 Komunikacija (KOM) obv. 1 84 96 180 480 16
P1 Poslovni tuji jezik (PTJ 1) obv. 1 42 48 90 180 6
P2 Poslovno komuniciranje (POK) obv. 1 42 48 90 180 6
D1 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) obv. 1 120 4
M2 Poslovanje in finance (PIF) obv. 1 60 60 120 310 12
P3 Ekonomika poslovanja (EKP) obv. 1 30 30 60 125 5
Računovodstvo in finančno
P4 obv. 1 30 30 60 125 5
poslovanje (RFP)
D2 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) obv. 1 60 2
Informacijsko-komunikacijski
M3 obv. 1 60 90 150 420 14
sistemi (IKS)
Informacijsko-komunikacijska
P5 obv. 1 30 45 75 150 5
podpora v pisarni (IKP)
P6 Inf. tehnologija in podatki (ITP) obv. 1 30 45 75 150 5
D3 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) obv. 1 120 4
M4 Zakonodaja in uprava (ZIU) obv. 1 80 40 120 340 13
P7 Gospodarsko pravo (GOP) obv. 1 40 20 60 125 5
P8 Ustava in državna ureditev (UDU) izb. 1 40 20 60 125 5
D4 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) obv. 1 90 3
7
2. letnik
Skup. št.ur štud.
Kreditne točke
Št. kontaktnih ur
Obvezno/
izbirno
Skupaj
Letnik
dela
Ime modula/predemeta/
Št. druge sestavine
PR SV LV
M5 Poslovni jezik (POJ) obv 2 60 70 130 370 14
P10 Poslovni tuji jezik 2 (PTJ 2) 2 30 35 65 125 5
Poslovno sporazumevanje v
P11 slovenskem jeziku (PSJ)
obv. 2 30 35 65 125 5
D5 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) obv. 2 120 4
M6 Sodobna pisarna (SOP) obv 2 60 60 60 180 480 16
P12 Sodobno vodenje pisarne (SVP) obv. 2 30 30 30 90 180 6
P13 Ljudje v organizaciji (LOR) obv. 2 30 30 30 90 180 6
D6 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) obv. 2 120 4
M7 Organizacija in protokol (OIP) obv 2 65 65 130 340 13
Osnove upravljanja in organizacije
P14 poslovanja (UOP) obv. 2 35 30 65 125 5
Projektno organiziranje poslovnih
P15 dogodkov (OPD) obv. 2 30 35 65 125 5
D7 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) obv. 2 90 3
M8 Komuniciranje z javnostmi (KZJ) izb. 2 60 35 35 130 310 12
P16 Poslovni tuji jezik 3 (PTJ 3) obv. 30 35 65 125 5
P17 Trženje in tržno komuniciranje (TTK) obv. 2 30 35 65 125 5
D8 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) obv. 2 60 2
M9 Spletno poslovanje (SPO) izb. 2 60 70 130 310 12
P18 Elektronsko poslovanje (EPO) obv. 2 30 35 65 125 5
Grafični in spletni dizajn v pisarni
P19 (GSD)
obv. 2 30 35 65 125 5
D9 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) obv. 2 60 2
P20 Prosto izbirni predmet obv. 1 125 5
D10 Diplomsko delo obv. 2 150 *5
* Študent/ka dodatnih 5 KT doseže v okviru praktičnega izobraževanja.
8
OBVEZNE OBLIKE OCENJEVANJA ZNANJA
Predmet ali druga sestavina Ustno Pisno Izdelek oziroma
storitev in zagovor
Poslovni tuji jezik 1 x x
Poslovno komuniciranje x
Ekonomika poslovanja x
Računovodstvo in finančno x
poslovanje
Informacijsko-komunikacijska x
podpora v pisarni
Informacijska tehnologija in x
podatki
Gospodarsko pravo x
Ustava in državna ureditev x
Državna uprava in upravni x
postopek
Poslovni tuji jezik 2 x x
Poslovno sporazumevanje v x
slovenskem jeziku
Sodobno vodenje pisarne x
Ljudje v organizaciji x
Osnove upravljanja in organizacija x
poslovanja
Projektno organiziranje poslovnih x
dogodkov
Poslovni tuji jezik 3 x x
Trženje in tržno komuniciranje x
Elektronsko poslovanje x
Grafični in spletni dizajn v pisarni x
Praktično izobraževanje x
Diploma x
9
Pogoji za dokončanje izobraževanja za študente, vpisane
2007/2008
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe je treba opraviti vse
študijske obveznosti: izpite, vaje, seminarske naloge ipd. in opraviti diplomski
izpit, ki je sestavljen iz diplomske naloge in njenega zagovora.
Študent izbere temo diplomske naloge v dogovoru z mentorjem in
predavateljem višje strokovne šole. Tema naj bo izbrana tako, da jo je mogoče
izdelati med enomesečnim praktičnim izobraževanjem ali za zaposlene študente
pri ustreznem delu. Izdelana je lahko tudi kot projekt oziroma načrt določenega
poslovnega postopka, ki se izvaja v podjetju (s posnetkom, analizo in predlogi
racionalizacij in izboljšav). Iz naloge naj bo razvidna študentova sposobnost za
povezovanje interdisciplinarnega znanja in povezovanje strokovno-teoretičnih
predmetov s praktičnimi izkušnjami.
Izobraževanje se konča z opravljenimi študijskimi obveznostmi in
zagovorom diplomske naloge. Naziv poklicne izobrazbe, pridobljen po
uspešno končanem izobraževanju, je: POSLOVNI SEKRETAR /
SEKRETARKA.
10
3 PREDSTAVITEV PROGRAMA STROJNIŠTVO
Program Strojništvo je prenovljeni višješolski strokovni program, ki nadomešča
sedaj veljavni program. Prenovljeni program študentom omogoča pridobitev
generičnih in poklicno-specifičnih kompetenc, ki so potrebne za učinkovito
izvajanje podpornih procesov vodstvenim delavcem v poslovnem okolju.
Cilji izobraževalnega programa
Cilj izobraževalnega programa višjega strokovnega izobraževanja strojništva je
izobraziti inženirje strojništva (VI. stopnja) s širokim strokovno-teoretičnim in
praktično-uporabnim znanjem s področja strojništva, razvijati generične in
poklicno specifične kompetence, razvijati sposobnosti za učinkovito vključevanje
v tehnološke, proizvodne (ekološke) in medosebne procese v delovnem okolju,
razvijati poklicne identitete in strokovne odgovornosti ter oblikovati
prilagodljivost za spremembe in poslovne odločitve.
Tipična dela
- načrtovanje in priprava dela v proizvodnji,
- načrtovanje in vodenje tehnoloških procesov in energetskih postrojenj,
- organiziranje materialnih in proizvodnih pretokov,
- načrtovanje in organiziranje vzdrževanja proizvodnje,
- organizacija in vodenje vzdrževalnih del,
- spremljanje in analiziranje proizvodnih parametrov,
- vodenje proizvodnega procesa,
- spremljanje in zagotavljanje izvajanja proizvodnega dela v skladu s tehničnimi
predpisi,
- spremljanje stroke in zagotavljanje razvoja proizvodnih procesov,
- vodenje nabave in prodaje proizvodov,
- spremljanje in nadzor proizvodnih procesov z ustreznimi informacijskimi
sredstvi,
- snovanje, organiziranje in vodenje izdelave orodij,
- načrtovanje in vodenje montažnih del za proizvodni proces ali industrijsko
opremo,
- vodenje dejavnosti v okviru gospodarske družbe, poučevanje praktičnega
pouka strojništva,
- izvajanje ekoloških, tehniških, varnostnih predpisov in sistema celovite
kakovosti.
11
Poklicno-specifične kompetence
Študentje pri študijo pridobijo naslednje poklicno-specifične kompetence:
- uporablja pridobljena tehnična znanja za učinkovito delovanje v delovnem
okolju;
- uporablja tuj jezik za sporazumevanje in študij strokovne literature;
- uporablja temeljna znanja ekonomike, marketinga in projektnega
menedžmenta za vodenje podjetja;
- analizira dogajanja v električnih tokokrogih;
- izdela tehnološki postopek izdelave;
- izbere, določi in ovrednoti čas ter stroške izdelave;
- izbira primerne materiale, primerno termično obdelavo in pozna vpliv
materialov na okolje;
- z upoštevanjem ustrezne tehnične zakonodaje načrtuje izdelke;
- izdeluje tehnično dokumentacijo v vseh fazah nastanka izdelka;
- pripravi in spremlja stroškovni in časovni plan;
- uporablja metode za obvladovanje in zagotavljanje kakovosti v
proizvodnem procesu;
- načrtuje energetske sisteme in pozna delovanje zahtevnejših energetskih
procesov;
- skrbi za varčno in ekološko sprejemljivo izrabo energije;
- prepozna možnosti za uvajanje avtomatizacije ter samostojno načrtuje
avtomatizacijo enostavnih proizvodnih procesov;
- analizira vpliv vzdrževanja na stroške podjetja;
- načrtuje, organizira in vodi vzdrževalna dela na strojih;
- planira in organizira proizvodnjo;
- pozna ekonomske in tehnološke karakteristike orodja.
Pogoji za napredovanje in dokončanje izobraževanja
Pogoji za napredovanje
V 2. letnik lahko napreduje, kdor uspešno opravi obveznosti modulov,
predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, seminarskimi
nalogami, projekti, izpiti …) 1. letnika v obsegu najmanj 45 KT; pri tem mora v
celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.
Študent lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično
izobraževanje v obsegu najmanj 20 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti
iz praktičnega izobraževanja. Ponavljanje odobri študijska komisija višje šole na
podlagi pisne vloge študenta.
12
Pogoji za dokončanje izobraževanja programa Strojništvo
Za dokončanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent
opraviti vse študijske obveznosti programa, in sicer:
1. vse obvezne module / predmete v obsegu 79 kreditnih točk:
- Komunikacijski modul (24 KT),
- Predmet Mehanika 1 (5 KT),
- Osnovni modul (21 KT),
- Poslovno procesni modul (13 KT),
- Tehnološki modul (16 KT).
2. enega izmed izbirnih modulov v obsegu 9 kreditnih točk:
- Avtomatizacijski modul,
- Energetski modul.
3. enega izmed izbirnih modulov v obsegu 17 kreditnih točk:
- Orodjarski modul,
- Proizvodni modul,
- Modul vzdrževanja.
4. izbirni predmet v obsegu 5 kreditnih točk:
- Predmet Elektrotehnika,
5. prostoizbirni predmet (5 KT)
6. diplomsko delo (5 KT)
Diplomski izpit je sestavljen iz diplomskega dela in zagovora le-tega. Diplomsko
delo je lahko izdelano tudi kot projekt oziroma načrt določenega poslovnega
postopka, ki se izvaja v podjetju (s posnetkom, analizo ter predlogi racionalizacij
in izboljšav). Iz diplomskega dela naj bo razvidna študentova sposobnost za
povezovanje interdisciplinarnega znanja in povezovanje strokovno-teoretičnih
predmetov s praktičnimi izkušnjami. Zagovarjati ga mora pred komisijo, ki jo
sestavljajo trije predavatelji Višje strokovne šole in mentor v podjetju.
13
PREDMETNIK
1. letnik
Število
Obvezno /
Kreditne
izbirno
Skupaj
kontaktnih ur
točke
Ime modula / predmeta /
druge sestavine
PR SV LV
Komunikacije obv.
Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ) 48 36 84 6
Poslovno komuniciranje (POK) 48 36 84 6
Računalništvo (RAC) 24 48 72 6
Praktično izobraževanje (PRI) – M1 180 6
Predmeti, ki niso vključeni v modul
Mehanika 1 (ME1) obv. 36 24 12 72 5
Elektrotehnika (ELE) izb. 36 24 60 5
Strojni elementi (STE) izb. 36 24 60 5
Računalniško modeliranje (RAM) izb. 12 48 60 5
Osnove obv.
Materiali (MTR) 36 12 12 60 5
Varnost pri delu in varovanje okolja (VDO) 24 12 36 3
Tehniški predpisi in načrtovanje proizvodov (TPN) 36 36 72 6
Praktično izobraževanje (PRI) – M2 220 7
14
2. letnik
Obvezno
Število
Kreditne
izbirno
Skupaj
točke
Ime modula / predmeta / kontaktnih ur
/
druge sestavine
PR SV LV
Poslovanje in procesi obv.
Ekonomika podjetja (EKP) 48 24 12 84 6
Kakovost in zanesljivost procesov (KZP) 36 12 24 72 5
Praktično izobraževanje (PRI) – M3 70 2
Tehnologije obv.
Mehanika 2 (ME2) 60 12 72 5
Tehnologija (TEH) 48 48 96 7
Praktično izobraževanje (PRI) – M4 120 4
Študent izbere M5 ali M6
Avtomatizacija izb.
Avtomatizacija in robotika (AVR) 48 48 96 7
Praktično izobraževanje (PRI) – M5 65 2
Energetski model
izb.
Energetika (ENE) 48 48 96 7
Praktično izobraževanje (PRI) – M6 65
Študent izbere M7 ali M8 ali M9
Orodjarstvo izb.
Snovanje in konstruiranje orodij (SKO) 48 24 36 108 7
Izdelava in vzdrževanje orodij (IVO) 36 36 72 5
Praktično izobraževanje (PRI) – M7 150 5
Proizvodnja izb.
Priprava in vodenje proizvodnje (PVP) 48 24 36 108 7
Računalniško podprta proizvodnja (RPP) 24 48 72 5
Praktično izobraževanje (PRI) – M8 150 5
Vzdrževanje izb.
Vzdrževanje strojev in naprav (VSN) 48 24 36 108 7
Vzdrževanje energetskih naprav (VEN) 36 36 72 5
Praktično izobraževanje (PRI) – M9 150 5
Šola bo predvidoma ponudila naslednje module: avtomatizacija, energetika in
orodjarstvo oziroma module v skladu z interesi študentov.
15
OBVEZNE OBLIKE OCENJEVANJA ZNANJA
Št. Predmet Ustno Pisno Izdelek oz. storitev z zagovorom
Strokovna terminologija v
P1 da da
tujem jeziku (STJ)
Poslovno komuniciranje da da
P2
in vodenje (PKV)
P3 Računalništvo (RAC) da
Praktično izobraževanje
D1 Projektna naloga
(PRI) – M1
Mehanika 1 (ME1)
P4 da
Elektrotehnika (ELE)
P5 da
P6 Strojni elementi (STE) da
Računalniško modeliranje da
P7
(RAM)
P8 Materiali (MTR) da
Varnost pri delu in
P9 da
varovanje okolja (VDO)
Tehniški predpisi in
P10 načrtovanje proizvodov da
(TPN)
Praktično izobraževanje
D2 Projektna naloga
(PRI) – M2
Ekonomika podjetja
P11 da
(EKP)
Kakovost in zanesljivost
P11 da
procesov (KZP)
Praktično izobraževanje
D3 Projektna naloga
(PRI) – M3
P13 Mehanika 2 (ME2) da
P14 Tehnologija (TEH) da
Praktično izobraževanje
D4 Projektna naloga
(PRI) – M4
Avtomatizacija in robotika
P15 da
(AVR)
Praktično izobraževanje
D5 Projektna naloga
(PRI) – M5
16
P16 Energetika (ENE) da
Praktično izobraževanje
D6 Projektna naloga
(PRI) – M6
Snovanje in konstruiranje
P17 da
orodij (SKO)
Izdelava in vzdrževanje
P18 da
orodij (IVO)
Praktično izobraževanje
D7 Projektna naloga
(PRI) – M7
Priprava in vodenje
P19 da
proizvodnje (PVP)
Računalniško podprta
P20 da
proizvodnja (RPP)
Praktično izobraževanje
D8 Projektna naloga
(PRI) – M8
Vzdrževanje strojev in
P21 da
naprav (VSN)
Vzdrževanje energetskih
P22 da
naprav (VEN)
Praktično izobraževanje
D9 Projektna naloga
(PRI) – M9
Pogoji za dokončanje izobraževanja za študente, vpisane
2007/2008
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe je treba opraviti vse izpite,
dokazati najmanj 80 % udeležbo pri praktičnem izobraževanju, o njem izdelati
pisno poročilo ter opraviti diplomski izpit.
Diplomski izpit je sestavljen iz diplomske naloge in njenega zagovora. Teme
diplomske naloge določita predavatelj višje šole in mentor v podjetju, v katerem
se študenti praktično izobražujejo. Pripravljene morajo biti tako, da jih je mogoče
izdelati med enomesečnim praktičnim izobr


Use: 0.0166