• PRIMJERI ISPITNIH PITANJA I ODGOVORA


  •   
  • FileName: Ispitni katalog pomocnickog ispita_instalater grijanja i klimatizacije.pdf [read-online]
    • Abstract: 8. Hercigonja E.: Strojni elementi 2, Školska knjiga, Zagreb, 1998. ... 285. (2 BODA) Što su normizirani strojni elementi, a što nenormizirani? ...

Download the ebook

PITANJA I ZADACI
ZA POMOĆNIČKI ISPIT
Zanimanje:
INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE
Zagreb, 2007.
1
Pripremili:
Željka Kunštić, ing. strojarstva
Davor Marić, dipl. ing. strojarstva.
PITANJA I ZADACI ZA POMOĆNIČKI ISPIT
ZA ZANIMANJE
INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE
Izdavač: Hrvatska obrtnička komora ● Za izdavača: Mato Topić ●
© Hrvatska obrtnička komora, Zagreb, 2007.
2
Sadržaj
1. Uvod ……………………….................................. 4
2. Program pomoćničkog ispita
– ispitni katalog ……………….………………... 5
3. Pravila polaganja pomoćničkog ispita …………... 11
4. Standard praktičnog dijela ………………………. 13
5. Katalog znanja
stručno-teorijskog dijela ispita ………………….. 17
6. Popis preporučene literature …………………….. 21
7. Primjeri ispitnih pitanja
stručno-teorijskog dijela ispita ………………….. 22
3
UVOD
Nakon tri godine školovanja i naukovanja u školskim radionicama, kod obrtnika
ili u trgovačkom društvu, naučnik stječe uvjete za polaganje pomoćničkog ispita.
Da bi naučnicima, njihovim profesorima i stručnim učiteljima olakšali ovaj dio
školovanja, pripremili smo primjere pitanja s odgovorima, praktične zadatke i radne
probe koji su sastavni dio pomoćničkog ispita. Pitanja i zadaci u skladu su s nastavnim
planom i programom koje je propisalo Ministarstvo prosvjete i športa te Ministarstvo za
obrt, malo i srednje poduzetništvo. Testovi su standardizirani.
Nakon uspješno obavljenoga pomoćničkog ispita, naučnik dobiva svjedodžbu
Hrvatske obrtničke komore o pomoćničkom zvanju. Ova svjedodžba mu omogućava i
ubrzava izlazak na majstorski ispit.
U današnje vrijeme sve više shvaćamo da bez znanja i stručnih kompetencija ne
možemo uspjeti na tržištu rada, gdje konkurencija postaje sve jača i oštrija.
Ulaganje u svoje znanje i razvijanje vještina jedna je od značajki svakog
uspješnog poduzetnika ili obrtnika.
Da bi i vi postali dio uspješnog tima, prvu stepenicu ste prošli (završena tri
razreda obrtničke ili strukovne škole), upravo svladavate drugu (pomoćnički ispit), a još
je pred vama stalno praćenje novih spoznaja u struci, razvijanje vaših sposobnosti i vas
kao osobe.
Želimo vam postizanje što boljeg uspjeha na
pomoćničkom ispitu i u kasnijem radu.
4
7. ISPITNI KATALOG (ZAVRŠNI/POMOĆNIČKI ISPIT), OPĆE
UPUTE
Cilj završnog/pomoćničkog ispita je da ispitanik dokaže da je stekao vještine i
stručno-teorijska znanja utvrđena nastavnim planom i programom, nužna za obavljanje
poslova u zanimanju.
Stručni dio završnog/pomoćničkog ispita sastoji se od praktičnoga i stručno-teorijskog
dijela kojima se provjeravaju usvojenost znanja, vještina i umijeća potrebna za obavljanje
poslova zanimanja. Praktični dio ispita utemeljen je na praktičnom dijelu programa
(praktična nastava i laboratorijske/praktične vježbe). Sadržaji teorijskog dijela utvrđuju se
iz utvrđenih predmeta. Ispitnim katalogom navode se po predmetima osnovne ispitne
zadaće koje se na ispitu provjeravaju, način provjere te daje tablični pregled sadržaja iz
kojih se obavlja provjera znanja i umijeća koja učenik treba pokazati i nastavnih i radnih
sredstava kojima se učenik može služiti i s pomoću kojih se znanja provjeravaju.
Praktični dio završnoga/pomoćničkog ispita
Provjera postignutih znanja, vještina i navika u praktičnom dijelu
završnog/pomoćničkog dijela ispita provodi se:
1. izradom ispitnoga uratka.
Pri izradi praktične zadaće ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera zaštite
na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje mu odredi ispitna komisija.
Praktični dio ispita ocjenjuje se temeljem rezultata vrednovanja postupaka
tijekom izrade praktične zadaće. Listu vrednovanja utvrđuje ispitna komisija na način da
se svaki postupak boduje.
Postupci koji se vrednuju i raspon bodova
Samostalnost u planiranju tijeka rada i izrade uratka 0-10
Utrošeno vrijeme za planiranje i izradu 0-20
Redoslijed i ispravnost postupaka u rukovanju alatima i instrumentima 0-20
Kvaliteta i točnost izrade 0-20
Estetski izgled uratka 0-10
Primjena mjera za rad na siguran način 0-15
Pridržavanje propisa o zaštiti okoliša 0-10
Racionalna uporaba energije 0-10
Racionalna uporaba materijala 0-10
Točnost mjernih rezultata 0-15
Izrada ispitne dokumentacije i interpretacija mjernih rezultata 0-10
Uporaba tehničko-tehnološke dokumentacije 0-10
5
Konačna ocjena utvrđuje se za funkcionalno ispravan uradak, odnosno ispitno mjerenje
temeljem bodovne ljestvice:
Postotak (%) ostvarenih Ocjena
bodova
92 - 100 Odličan ( 5 )
81 - 91 Vrlo dobar ( 4 )
67 - 80 Dobar ( 3 )
50 - 66 Dovoljan ( 2 )
0 - 49 Nedovoljan ( 1 )
Stručno-teorijski dio ispita
Stručno-teorijski dio završnog, odnosno pomoćničkog ispita polaže se pismeno,
odnosno usmeno. Ispitanik, koji je postigao više od 60% mogućih bodova položio je
stručno-teorijski dio završnog/pomoćničkog ispita. Ispitanik koji je postigao 30-60%
mogućih bodova ima pravo polagati usmeni ispit. Ako ispitanik ne zadovolji na usmenom
ispitu upućuje se na popravni ispit iz stručno-teorijskog dijela ispita u idućem ispitnom
roku. Ispitanik koji je na pismenom dijelu ispita postigao manje od 30% mogućih bodova
upućuje se na popravni ispit.
Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja nužna za obavljanje
praktičnih radnji u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za
stručno-teorijski dio naukovanja. Pitanja i zadaci trebaju obuhvatiti sljedeće razine znanja
i sposobnosti:
- osnovne pojmove i definicije
- građu, spajanje, djelovanje, izračunavanje
- analizu djelovanja na temelju zadanih uvjeta
- sintezu, vrednovanje i prijedloge novih ili zamjenskih rješenja.
Poželjno je da svaka od ovih razina znanja sudjeluje s 20 - 30 % od ukupnog broja
bodova.
Na pismenoj provjeri stručno-teorijskih znanja pitanja i zadaci trebaju u najvećoj
mjeri biti objektivnoga tipa: učenik treba izračunavati, crtati sheme, pročitati podatke iz
sheme ili tablice, pronaći određenu grešku na shemi, izvesti zaključke iz zadanih
podataka, shema, nabrojiti sastavne dijelove i drugo. Treba izbjegavati pitanja esejskog
tipa poput opisivanja nekog posla. Ako postoji potreba za opisivanjem nekog posla ili
uređaja ili sustava, onda je najbolje i takva pitanja pretvoriti u pitanje objektivnog tipa
tako da se sugerira nabrajanje po stavkama: materijala, redoslijeda operacija, potrebnog
alata i pribora. To se može postići na taj način da se prostor za odgovore tako oblikuje u
tablicu. Time se učeniku olakšava da bolje pokaže stvarno znanje, postiže se veća
preglednost odgovora i objektivnost ocjenjivanja.
6
Općenito treba nastojati da pitanja i zadaci sadrže tablice, sheme, skice i crteže na
kojima učenik treba pronaći, obraditi i interpretirati podatke. Crteži i fotografije su
dobrodošli i onda kada se od učenika traži da opiše građu nekog uređaja ili nabroji
njegove dijelove. Tada se na ilustraciji mogu označiti pozicije brojevima ili slovima, što
olakšava snalaženje učenika i poboljšava komunikaciju učenika i ocjenjivača. Od učenika
također treba tražiti grafičko izražavanje: crtanje shema i skica. Ako treba provjeriti
znanje spajanja, shema ili skica može biti djelomično nacrtana, a spojeve treba dodati
učenik. Time se pomaže učeniku da organizira prostor za crtanje, štedi na vremenu, a
provjerava se bitno, tj. znanje spajanja.
Za rješavanje pitanja i zadaća ispitanik ima na raspolaganju četiri sata uz uporabu
dopuštenoga pribora za pisanje, brisanje, crtanje i računanje te priručnika i ostalih
pisanih materijala. Ocjenjivanje se obavlja prema ovoj ljestvici:
Postotak (%) Ocjena
bodova
90 – 100 odličan (5)
80 – 89 vrlo dobar (4)
70 – 79 dobar (3)
61 – 69 dovoljan (2)
30 – 60 pravo polaganja usmenoga ispita
0 – 29 nedovoljan (1)
Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih
naučnik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita. I u ovom dijelu ispita
treba što više koristiti sheme, crteže i fotografije, primjere projekata, tablice i kataloge
proizvođača opreme te materijalne primjere i modele različitih uređaja i sustava koji su
predmet ispitivanja. Zato je poželjno da se usmeni ispit održava u specijaliziranoj
učionici gdje su dostupna sva navedena sredstva.
7. ISPITNI KATALOG (ZAVRŠNI ISPIT)
7.1. Nastavni predmet:
Ispitni cilj:
Provjera znanja i vještina potrebnih za zanimanje.
Način provjere znanja i umijeća:
- pismeno
- praktični uradak ili radne probe.
Znanja i umijeća koja se provjeravaju i ocjenjuju na završnom ispitu:
Sadržaj Znanja i vještine Nastavna i radna sredstva
Tehnologija zanimanja Znanja: standardizirani Testovi
Tehničko crtanje TEST Priručnik
Elementi strojeva i protoka
Tehnička mehanika
Praktični dio Vještine: standardizirane Dokumentacija
- radne probe Predmet obrade
7
- praktični uradak Alati, uređaji i strojevi
1. Stručno- teorijski dio završnog ispita:
Pismeni ispit se sastoji od sadržaja programa stručno- teorijskih predmeta:
1.1.1.1.Tehnologija 120 minuta
Zaštita na radu.
Sigurnost na radu.
zaštita okoliša i racionalno korištenje energije.
Planiranje i priprema rada.
Mjerenje i kontrola.
Ručna obrada.
Obrada spajanjem.
Montaža elemenata u sklopove.
Ispitivanje sklopova.
1.2.1.2.Tehničko crtanje i elementi strojeva 60 minuta
Prostorno prikazivanje i kotiranje
Pravokutno projiciranje i kotiranje
Izrada i analiza crteža elementa i sklopa.
Analiza sastavnih crteža.
1.3.1.3.Tehnička mehanika 60 minuta
Zadaci:
Proračuni osnove statike krutih tijela.
Proračuni ravnoteže punih jednostavnijih nosača.
Proračuni trenja.
Proračuni čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.
Proračuni kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Proračuni dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Pitanja za pismeni ispit stručno-teorijskog dijela su standardizirana i nalaze se u
Katalogu znanja koji je pripremila Hrvatska obrtnička komora.
2. Praktični dio završnog ispita:
Praktični dio završnog ispita može trajati do 18 sati, a izvodi se u dva oblika:
- radne probe
- praktični uradak
Radne probe su praktični dio završnog ispita koje imaju cilj provjeru znanja i vještina iz
područja koja pripadaju tehnologijama zanimanja, a izvode se kod obrtnika ili u
praktikumima obrtničkih škola ili tehnološkim centrima.
U taj dio praktičnog dijela završnog ispita ulaze područja, npr.:
- sastavljanje i montaža sustava.
Praktični uradak u praktičnom dijelu završnog ispita ima cilj provjeru znanja i vještina
iz područja bitnih za zanimanja, a izvodi se u obrtničkim radionicama gdje je učenik bio
8
na naukovanju, u školskim radionicama obrtničkih škola ili na drugom propisanom
mjestu.
U taj dio praktičnog dijela završnog ispita ulaze područja, npr.:
- izrada elementa sklopa ručnim i strojnim obradama,
- montaža elemenata u sklopove,
- montaža i demontaža sklopova,
- ispitivanje i kontrola dijelova i sklopova,
- puštanje u probni rad.
8. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Program obrazovanja za zanimanje instalater grijanja i klimatizacije koji se ostvaruje
na osnovi ovog nastavnog plana i programa uvodi se u obrazovni sustav od 2003./04.
školske godine te će postupno zamijeniti dosadašnje obrtničke programe (u klasičnom i
dvojnom modelu obrazovanja) za navedeno zanimanje.
Učenici koji su se upisali u prvi razred srednje škole za 2003./04. školsku godinu u
program za zanimanje instalater grijanja i klimatizacije obrazuju se u skladu s ovim
nastavnim planom i programom.
Učenici koji su se upisali u program za zanimanje instalater grijanja i klimatizacije
ranijih godina, nastavljaju školovanje po programu koji su upisali.
Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u «Narodnim novinama»,
a primjenjuje se od 1. rujna 2003. godine.
Klasa: 602-03/03-01/734 Klasa: 133-02703-02/14
Ur. broj: 532/1-03-01 Ur. broj: 515-03/03-1
Zagreb, 31. srpnja 2003. Zagreb, 31. srpnja 2003.
Ministar prosvjete i športa Ministar za obrt, malo i
srednje poduzetništvo
dr. sc. Vladimir Strugar, v.r. Željko Pecek, v.r.
9
Programi za nastavne predmete propisane u pomoćničkom ispitu nalaze se u sljedećim
brojevima Narodnih novina:
Nastavni predmet Broj Narodnih novina
Ispitni katalog – završni ispit 136/03
Tehnologija obrade i montaže 136/03
Tehnologija strojarskih instalacija 136/03
Tehnologija grijanja i klimatizacije 167/04
Tehničko crtanje 136/03
Elementi strojeva i protoka 136/03
(naziv: Elementi cijevnih instalacija i
protoka)
Osnove tehničke mehanike 136/03
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje instalater grijanja i
klimatizacije – 136/03.
Program izmjena i dopuna jedinstvenog nastavnog plana i okvirnog obrazovnog
programa za zanimanje instalater grijanja i klimatizacije – 167/04.
10
PRAVILA POLAGANJA POMOĆNIČKOG ISPITA
Naučnici koji su uspješno završili naukovanje polažu pomoćnički ispit. Ispit se polaže
neovisno o općeobrazovnom dijelu programa iz treće godine školovanja za zadano
zanimanje.
Za polaganje pomoćničkog ispita naučnici se prijavljuju na propisanoj prijavnici.
Uz prijavu za polaganje pomoćničkog ispita naučnici su dužni priložiti ugovor o
naukovanju i mapu o praktičnom dijelu naukovanja.
Pomoćnički ispit sastoji se od:
- praktičnog dijela i
- stručno – teorijskog dijela.
Zadaće za pomoćnički ispit zadaju se u skladu s programom naukovanja i programom
polaganja pomoćničkog ispita za odgovarajuće zanimanje, koje je propisao ministar za
gospodarstvo, rad i poduzetništvo.
Praktični dio ispita izvodi se u školskoj radionici, kod obrtnika ili u trgovačkom društvu
kod kojeg je naučnik bio na naukovanju, ili na drugome mjestu koje odredi ispitna
komisija.
Izradu praktične zadaće prate najmanje dva člana dva člana komisije u vremenu koje
utvrdi ispitna komisija.
Praktični dio ispita ocjenjuje se na osnovi ocjenjivačkog lista koji je sastavni dio ispitnog
kataloga.
Naučnik koji bez opravdanog razloga ne pristupi pomoćničkom ispitu ili u tijeku ispita
odustane od daljnjeg polaganja ocjenjuje se kao da ispit nije položio.
Ako je naučnik iz opravdanog razloga spriječen pristupiti pomoćničkom ispitu, mora to
prijaviti predsjedniku ispitne komisije i za to priložiti dokaze,
Ako naučnik uspješno ne obavi praktičnu zadaću, upućuje se na pomoćnički ispit u
idućem ispitnom roku, uz obvezatno zadavanje nove zadaće.
Stručno – teorijski dio pomoćničkog ispita izvodi se u školi. Ispit se polaže pismeno, a ne
može trajati duže od 4 sata.
Ocjenu pismenog dijela pomoćničkog ispita utvrđuje ispitna komisija na prijedlog
nastavnika stručno – teorijskog dijela naukovanja, prema sljedećim kriterijima:
- pismeni dio ispita položili su naučnici koji na ispitu postignu više od 60 % mogućih
bodova;
- naučnici koji na pismenom dijelu ispita postignu manje od 30% mogućih bodova
upućuju se na popravni ispit;
- naučnici koji na pismenom dijelu ispita postignu od 30% do 60% mogućih bodova
imaju pravo na usmeni ispit.
Razmak između pismenog i usmenog dijela pomoćničkog ispita mora biti najmanje dva
dana.
Popravni ispit može se polagati dva puta.
Redovni naučnik koji dva puta nije položio pojedine dijelove pomoćničkog ispita sam
snosi troškove svakog sljedećeg polaganja ispita.
Ispitna komisija provodi sve dijelove pomoćničkog ispita i odlučuje u punom sastavu.
Ocjene za pojedine dijelove pomoćničkog ispita utvrđuje ispitna komisija većinom
glasova.
11
Uspjeh naučnika na pojedinom dijelu pomoćničkog ispita ocjenjuje se ocjenama odličan
(5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2) i nedovoljan (1). Ocjene odličan, vrlo dobar,
dobar i dovoljan prolazne su.
Nakon uspješno položenog pomoćničkog ispita Hrvatska obrtnička komora izdaje
pomoćniku svjedodžbu o pomoćničkom zvanju.
Za naučnike koji su uspješno završili općeobrazovni dio programa i naukovanje
pomoćnički ispit organizira se istovremeno sa završnim ispitom u srednjoj strukovnoj
školi i njegov je sastavni dio.
12
STANDARD PRAKTIČNOG DIJELA ISPITA
Za praktični dio ispita zadaje se, u skladu s nastavnim planom praktičnog dijela
naukovanja praktična zadaća (uradak i radna proba) iz područja:
1. planiranje i priprema rada;
2. izrada i održavanje cisterni, spremnika i sl. posuda od metala;
3. izrada i instaliranje radijatora i kotlova za centralno grijanje toplom vodom;
4. izrada, montaža i održavanje uređaja za automatsko loženje, ognjišta i čistača
pepela;
5. izrada, montaža i održavanje rashladne i ventilacijske opreme;
6. izrada, montaža i održavanje opreme za klimatizaciju;
7. izrada, montaža i održavanje uređaja i sustava centralnoga grijanja i
klimatizacije;
8. utvrđivanje i uklanjanje grešaka u sustavu centralnoga grijanja;
9. utvrđivanje i uklanjanje grešaka i smetnji rashladnih i ventilacijskih uređaja i
uređaja za klimatizaciju;
10. stavljanje u ispravno stanje sustava centralnog grijanja i uređaja za
klimatizaciju.
11. instaliranje centralnog grijanja i klimatizacije;
12. novi materijali i tehnologije spajanja u sustavima grijanja i klimatizacije.
Ispitanik mora u zadanom roku primjereno pomoćničkom statusu izraditi uradak i obaviti
radnu probu. Ispitna komisija na temelju navedenih uradaka i radnih proba zadaje
ispitaniku jedan uradak i jednu do dvije radne probe. Ispitna komisija može i samostalno
predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku.
SADRŽAJ ISPITA
U praktičnom dijelu ispita izrađuju se:
- jedan pomoćnički uradak
- jedna do dvije radne probe
u skladu s očekivanim potrebnim znanjem i vještinom.
Pomoću radnih proba provjeravaju se važna znanja i vještine koje nije moguće provjeriti
ili koja nisu bila dovoljno provjerena pomoću pomoćničkog uratka.
13
POMOĆNIČKI URADAK
Vrsta uratka Opis uratka
Izrada i ugradnja elementa u Znati razraditi tehnološki postupak izrade
sklopove sustava grijanja i dijela instalacije centralnoga grijanja i
klimatizacije ručnim i strojnim klimatizacije, odabir alata i materijala i umjeti
obradama ih izraditi
Montaža i demontaža Znati razraditi tehnološki postupak montaže i
elemenata sustava grijanja i demontaže sklopa instalacije grijanja i
klimatizacije u sklopove klimatizacije, odabir alata i materijala i umjeti
sastaviti i rastaviti sklop instalacije grijanja i
klimatizacije
Instaliranje radijatora za Znati razraditi tehnološki postupak
centralno grijanje toplom instaliranja radijatora za centralno grijanje,
vodom odabir alata i materijala i umjeti ih instalirati
Instaliranje kotlova za Znati razraditi tehnološki postupak instaliranja
centralno grijanje toplom kotlova za centralno grijanje, odabir alata i
vodom materijala i umjeti ih instalirati.
Montaža rashladne i Znati razraditi tehnološki postupak montaže
ventilacijske opreme rashladne i ventilacijske opreme, odabir alata
materijala i umjeti ju montirati
Montaža i održavanje opreme Znati razraditi tehnološki postupak montaže
za klimatizaciju opreme za klimatizaciju, odabir alata i
materijala i umjeti ju montirati
RADNA PROBA
Vrsta radne probe Opis radne probe
Ispitivanje i podešavanje Znati razraditi tehnološki postupak
veličina u sustavima grijanja i ispitivanja i podešavanja veličina u
klimatizacije instalacijama grijanja i klimatizacije i
umjeti ih ispitati i namjestiti
Ugradnja opreme upravljačkih i Znati razraditi tehnološki postupak
regulacijskih uređaja ugradnje opreme upravljačkih i
regulacijskih uređaja instalacije i umjeti
ih ugraditi
Sastavljanje i montaža dijelova Znati razraditi tehnološki postupak
sustava grijanja i klimatizacije sastavljanja i montaže dijelova
instalacije grijanja i klimatizacije i
umjeti ih izraditi
Zamjena dijelova uređaja Znati razraditi tehnološki postupak
instalacije grijanja i zamjene dijelova uređaja instalacije
klimatizacije grijanja i klimatizacije i umjeti ih
zamijeniti
14
IZVOĐENJE ISPITA
Kandidat, u pravilu, prvo teorijski opisuje kako će izvoditi rad, a nakon toga pristupa
izvođenju.
Izrada pomoćničkog ispitnog rada izvodi se pod nadzorom ispitne komisije u
odgovarajućem radnom prostoru (radionica opremljena potrebnim alatima i uređajima) ili
na terenu u slučaju potrebe zadatka. Obavljeni pomoćnički rad i dijelove ispita potrebno
je na kraju usmeno objasniti.
4. TRAJANJE ISPITA
Kompletan rad za pomoćnički ispit može trajati najviše 18 sati.
6. OCJENJIVANJE
Prilikom ocjenjivanja praktičnog dijela ispita u obzir se uzimaju stručnost pristupa radu,
kvaliteta uratka u cjelini i pojedinih faza. Ocjenjuje se urednost radnog mjesta, korištenje
mjera zaštite na radu, racionalna i ispravna upotreba strojeva i alata, racionalnost i
ekologičnost pri odabiru i korištenju materijala te opći dojam u što spadaju, npr.
samostalnost u radu ili snalažljivost.
Pri izradi praktične zadaće ispitanik (naučnik) se mora pridržavati propisanih mjera
zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje odredi ispitna komisija.
Ispitanik mora ispitnoj komisiji priložiti mapu praktičnog dijela naukovanja za sve
godine obrazovanja iz koje je vidljivo da je uspješno svladao ovaj dio naukovanja.
Konačna ocjena utvrđuje se za funkcionalno ispravan uradak, odnosno ispitno mjerenje
temeljem bodovne ljestvice:
Postotak (%) ostvarenih Ocjena
bodova
92 - 100 odličan ( 5 )
81 - 91 vrlo dobar ( 4 )
67 - 80 dobar ( 3 )
50 - 66 dovoljan ( 2 )
0 - 49 nedovoljan ( 1 )
Mogući broj bodova prema ocjenjivačkoj listi je 160, iz čega slijedi:
Broj bodova Ocjena
147 - 180 odličan (5)
129 - 146 vrlo dobar (4)
107 – 128 dobar (3)
80 – 106 dovoljan (2)
0 – 79 nedovoljan (1)
Za ocjenjivanje kandidata koristi se priložena ocjenjivačka lista:
15
OCJENJIVAČKA LISTA
Praktični dio pomoćničkog ispita: INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE
Ime i prezime kandidata:
Škola: ______________________________________________________________
Obrtnička radionica: ___________________________________________________
Elementi ocjenjivanja Bodovi
MOGUĆI OSTVARENI
Samostalnost u planiranju tijeka rada i izrade uratka 0-10
Utrošeno vrijeme za planiranje i izradu 0-20
Redoslijed i ispravnost postupaka u rukovanju 0-20
alatima i instrumentima
Kvaliteta i točnost izrade 0-20
Estetski izgled uratka 0-10
Primjena mjera za rad na siguran način 0-15
Pridržavanje propisa o zaštiti okoliša 0-10
Racionalna uporaba energije 0-10
Racionalna uporaba materijala 0-10
Točnost mjernih rezultata 0-15
Izrada ispitne dokumentacije i interpretacija mjernih 0-10
rezultata
Uporaba tehničko-tehnološke dokumentacije 0-10
UKUPNI BROJ BODOVA 160
U ____________, ________godine
Predsjednik komisije:
Član komisije:
Član komisije:
16
KATALOG ZNANJA STRUČNO-TEORIJSKOG DIJELA ISPITA
Red. Radno područje
br.
1. Tehnologija zanimanja:
a) Tehnologija obrade i montaže
b) Tehnologija strojarskih instalacija
c) Tehnologija grijanja i klimatizacije
2. Tehničko crtanje
3. Elementi strojeva i protoka
4. Tehnička mehanika
CILJEVI I SADRŽAJI RADNIH PODRUČJA
1a. Tehnologija obrade i montaže
Sadržaj Očekivani rezultati
(znanja i umijeća)
Zaštita na radu Utvrditi poznavanje:
Zaštita okoliša - osnovnih načina sprečavanja od ozljeda:
• pravilno postupanje s otpadom subjektivnih i objektivnih
• racionalno korištenje energije - način odlaganja strugotine, starih metala i
Tehnički materijali slično
• svojstva materijala - osnovnih znanja o svojstvima materijala,
• željezo i čelik željeza, čelika, obojenih metala, legura i
• obojeni metali i legure nemetala važnih za struku
• nemetali
Osnovne proizvodne tehnike
- vrste i načini raznih tehnika mjerenja i
• osnove mjerenja i kontrole
kontrole
• ocrtavanje i obilježavanje
- alat i način rada pri ocrtavanju i
• osnovni kutovi reznog alata obilježavanju
• piljenje - prepoznavanje kutova alata
• turpijanje - osnovne značajke navedenih obrada:
• izrada navoja način rada, odabir alata, primjenu postupka
• postupci obrade lima: rezanje, - osnovna načela rada za navedene
ravnanje, savijanje, probijanje i postupke obrade lima i mogućnost
previjanje lima primjene pojedinih
• spajanje razdvojivim vezama: vijci i - raspoznavanje vrsta obrada spajanja
matice, zatici i svornjaci, klinovi materijala
• spajanje nerazdvojivim vezama: - osnovne značajke svake od navedenih
zakivanje, lemljenje, zavarivanje, obrada
lijepljenje
• postupci strojne obrade: bušenje, - osnovne značajke strojnih obrada
tokarenje, glodanje i brušenje primjenjivih u struci
Osnove strojeva i uređaja - vrste i način postupanja sa strugotinom
• pogonski strojevi - vrste i značajke strojeva
17
• radni strojevi
1b. Tehnologija strojarskih instalacija
Sadržaj Očekivani rezultati
(znanja i umijeća)
Elementi cjevovoda Utvrditi poznavanje:
• čelične cijevi - značajke pojedine vrste cijevi, njezino
• bakrene cijevi označavanje i primjenu,
• PVC cijevi
• polietilenske cijevi
• polipropilenske cijevi
• polibutilenske cijevi
• univerzalni sistemi
- način rada i primjenu univerzalnih
• spojni elementi
sistema
• armatura
- načine spajanje za određenu vrstu cijevi
• Brtve - armaturu sa strane tehnologije i primjene
• reduktori i regulatori tlaka
• sigurnosni organi
Spajanje cjevovoda - načine spajanje cijevi: zavarivanje,
• rastavljivi spojevi lemljenje, pomoću standardiziranih
• nerastavljivi spojevi elemenata
Nemjerni dio instalacije - vrste i karakteristike nemjernih dijelova
• gravitacijski instalacije
• tlačni
Kućni priključak - elementi i način rada spojnog priključka
• spojni vod kućnog voda
Mjerni dio instalacije
• razvod unutarnje instalacije - elementi i način spajanje, te razvod
Održavanje i sanacija cjevovoda unutarnje instalacije
Djelovanje topline na instalaciju
• dilatacija - fizikalni čimbenici protoka
• povišenje tlaka
• čvrste i klizne točke
• kompenzatori - uloga kompenzatora u cjevovodu
Korozija i zaštita od korozija vrste kompenzatora
- uzrok nastanku korozije
• uzroci nastajanju korozije
- kemijska korozija
• vrste korozije
- elektrokemijska korozija
• zaštita od korozije - načini zaštite: izoliranje i opasnog okoliša
Usporedba raznih sistema i medija
i zaštita
- prednosti i nedostaci pojedinih sistema
18
1c. Tehnologija grijanja i klimatizacije
Sadržaj Očekivani rezultati
(znanja i umijeća)
Uvjeti udobnosti Utvrditi poznavanje:
• sastav zraka - svojstva zraka i važnost pripreme zraka u
• temperatura prostorije sustavima grijanja, klimatizacije ili
• vlažnost zraka ventilacije
• brzina strujanja zraka
Centralno grijanje – sustavi općenito
• vodeni sustav - vrste i osnovna svojstva pojedinih sustava
• parni sustav grijanja te njihovu primjenu
• grijanje toplim zrakom
• vrelouljni sustav
Oprema i uređaji centralnog grijanja
- svojstva, vrste i namjena radijatora,
• ogrjevna tijela: radijatori,
konvektora i kalolifera
konvektori i kaloliferi
- elementi cijevne mreže: armatura,
• cijevna mreža odzračivanje, pražnjenje
• ekspanzijska posuda - vrste kotlova prema gorivu, načinu rada i
• cirkulacijske crpke materijalu
• kotlovi - vrste plamenika
• plamenici - uloga dimnjaka
• dimnjak - elementi, način i rada i primjena
Toplovodno grijanje otvorenog sustava s prirodnom
• otvoreni sustav s prirodnom i cirkulacijom vode
prisilnom cirkulacijom vode, - elementi, način rada i primjena otvorenog
jednocjevni i dvocijevni sustav sustava s prisilnom cirkulacijom vode
• zatvoreni sustav - elementi, način rada i primjena zatvorenih
• etažno grijanje sustava
• podno grijanje - svojstva etažnog grijanja
Parni sustav - svojstva i primjena podnog grijanja
• pogonska oprema - kombinacija podnog i radijatorskoga
• kondenzat grijanja
Priprema potrošne tople vode - načini izvedbe pripreme potrošne tople
• pojedinačna i centralna priprema vode
Kotlovnica - vrste i dimenzije te raspored u
kotlovnicama
• razmještaj opreme i propisi
- vrste ventilacije
Ventilacija i klimatizacija
- elementi pripreme zraka
• prirodna i umjetna ventilacija
- vrste radijatora prema konstrukciji
• izmjena zraka
• vrste ventilatori - vrste klimatizacijskih uređaja prema
• vrste klimatizacijskih uređaja konstrukciji i namjeni
Klima komora - zasebni dijelovi klima komore i njihov
• dijelovi sustava udio u radu sustava
• princip rada
19
2. Tehničko crtanje
Sadržaj Očekivani rezultati
(znanja i umijeća)
Vrste crteža i standardi u tehničkom crtanju Utvrditi poznavanje:
• vrste crteža - elemenata važnih za izradu tehničkog
• vrste crta crteža
• formati papira - uloga norma u tehničkom crtanju
• mjerila - objasniti zadano mjerilo
• sastavnice - odnos pojedinih formata papira
Prostorno prikazivanje i kotiranje - nacrtati predmet zadan u ortogonalnoj
• izometrija projekciji u izometriji, dimetriji i kosoj
projekciji
• dimetrija
- prepoznati vrstu projekcije iz crteža
• kosa projekcija
- elementi ortogonalne projekcije: tlocrt,
Pravokutno projiciranje i kotiranje
nacrt i bokocrt
• ortogonalna projekcija
- nacrtati predmet u ortogonalnoj projekciji
Presjeci
- nacrtati predmet u punom presjeku
• puni presjek jednostavnijih dijelova - elemente sustava tolerancije i njihovo
Tolerancije, znakovi kvalitete obrade značenje
• ISO sustav tolerancija - susta


Use: 0.0314