• Pagbuo ng Instrumento sa Pagtaya ng Kognitibong Akademikong ...


  •   
  • FileName: Rada-Pagbuo-ng-Instrumento-sa-Pagtaya-ng-Kognitibong-Akademikong-Kahusayang-Pangwika-sa-Filipino.pdf [read-online]
    • Abstract: language proficiency focusing on the writing skill of Filipino college students. ... Kaligiran ng Pag-aaral. Ang Kognitibong Akademikong Kahusayang Pangwika o ang tinatawag na ...

Download the ebook

Pagbuo ng Instrumento sa Pagtaya ng Kognitibong Akademikong Kahusayang
Pangwika sa Filipino: Tuon sa Kasanayan sa Pagsulat
ng mga Estudyanteng Nasa Kolehiyo
Ester T. Rada, PhD, San Beda College-Manila, Philippines
Abstract
This paper discusses the bases of developing a test instrument to measure the cognitive academic
language proficiency focusing on the writing skill of Filipino college students.
The study consists of two parts: 1) development of a test instrument and 2) experts’ validation of
the instrument and administration of the test instrument to first and second year students of the
College of Arts and Sciences in San Beda College, Manila.
The construction of the test instrument was founded on the basic principles stemmed from the
following linguistic theories: Cummins’ Basic Interpersonal Communicative Skill (BICS) and
Cognitive Academic Language Proficiency (CALP), Chamot and Malley’s Cognitive Academic
Language Learning Approach (CALLA), Douglas and McNamara’s Language for Specific
Purposes, Palma’s Curriculum Development System, and Process Writing Approach using
Analytic scale particularly the modified Diederich scale for the evaluation of the essay part of the
test.
The test instrument is divided into two parts: 1) linguistic knowledge - composed of 75 items
using varied test types such as multiple choice, matching type and cloze test pertaining to
Vocabulary, Correct Usage, Phonology, and Morphology. 2) essay writing – composed of a
rhetorical device particularly an expository text that serves as the stimulus/springboard for
answering the guide questions employing lower-and higher-order thinking skills and for the
prompt to come up with a whole essay integrating all the answers to the given questions.
Based on the results of the study, 11 out of 214 respondents got a “good” mark, 201 got
“average” mark and two (2) got “weak” mark. No one reached an “excellent” mark nor “poor”
mark based on the scoring evaluation criteria made by the researcher. In the linguistic
knowledge, most of the respondents find the “correct usage” and “vocabulary” items the most
difficult. In the essay part, the respondents were marked “good” in the lower-order thinking skill
and “average” in the higher-order-thinking skill. The results were consistent with statistical tools
used: item analysis, degree of difficulty, point biserial correlation and cronbach alpha of .77 (base
50 mark). The items in the correct usage and vocabulary were the most difficult among the
respondents. Statistical results though modest still conform to acceptable standard in statistics
especially for a pilot test.
The test made us realize that grammar lessons should be given utmost attention in the writing of
the syllabus/curriculum even in the college levels. At present, grammar teaching is only
incidental and no longer an important part of the curriculum in college especially in Filipino
courses which is believed to be the first language of the students especially those located in Metro
Manila. Proficiency in grammar and richness of vocabulary are essential knowledge in the
development of the writing skill in the students. Academic Filipino language should be taught to
the students at certain extent to develop their cognitive aspect of learning. The trend of bilingual
speaking called “Taglish” (mixed Tagalog and English words instead of fluent English and
Filipino) in media and elsewhere may be the culprit for the low proficiency of students in
academic language. Therefore, teaching strategies should be well-thought out to be able to raise
the proficiency level of students to develop their cognitive dimension in the process.
Abstrak
Ang pananaliksik na ito ay may kinalaman sa pagbuo ng instrumento upang masukat ang
kakayahang pangwika sa Filipino na nakatuon sa kasanayang pagsulat ng mga mag-aaral sa
kolehiyo.
Ang pag-aaral ay binubuo ng dalawang bahagi: una, ang pagbuo ng instrumento at ikalawa,
balidasyon ng mga bihasa sa larangan ng wikang Filipino at pagsusulit gayundin balidasyon ng
mga estudyanteng nasa Una at Ikalawang Taon sa Kolehiyo ng mga Sining at Agham sa Kolehiyo
ng San Beda.
Naging batayang teorya sa pagbuo ng instrumento ang mga prinsipyong Basic Interpersonal
Communicative Skill (BICS) at Cognitive Academic Language Proficiency (CALP) ni Cummins,
Cognitive Academic Language Learning Approach (CALLA), Language for Specific Purposes,
Curriculum Development System, at Process Writing Approach. Gumamit ng Iskalang Analitik at
Diederich scale sa pagtaya ng sanaysay.
Binubuo ang pagsusulit ng 75 aytem na multiple choice, matching type at cloze test kaugnay sa
Talasalitaan, Wastong Gamit, Ponolohiya at Morpolohiya. Ang ikalawang bahagi ng pagsusulit
ay ang pagsulat ng sanaysay na may kinalaman sa retorika at kognitibong dimensyon tulad ng
Kaalaman, Pag-unawa, Paglalapat, Pagsusuri, Pagbubuod at Pagtataya.
Lumalabas sa pag-aaral na sampu sa 214 respondiente ang Magaling, 202 ang Katamtamang
Galing at dalawa ang Mahina. Sa bahaging Wastong Gamit higit na nakita ang mababang marka.
Sa kognitibong dimensyon, Magaling ang iskor ng karamihan ng mga respondiente sa mababang
antas ng pag-iisip (lower-order thinking skill) at Katamtamang Galing naman sa mataas na antas
ng pag-iisip (higher-order thinking skill). Sa estadistika, ginamit ang mga statististical tool sa
item analysis na KR-20, degree of difficulty, point biserial correlation at coefficient alpha. Sinuri
ang resulta ng pagsusulit sa pamamagitan ng Statistical Packages for the Social Sciences (SPSS).
Lumabas sa resulta ang KR-20 = .50 at coefficient alpha na .70. Ganoong hindi kataasan ay
acceptable at standard na resulta ito lalo na isang inisyal na pagsusulit o pilot test.
Batay sa pag-aaral na ito, dapat bigyang-tuon ang kakayahan ng mga estudyante sa wastong
gamit ng mga salita na bahagi ng balarila/gramatika ng wikang Filipino at talasaltaan. Sa
kasalukuyang kalakaran ng pagtuturo at eksposyur ng mga kabataan sa wika lalo na sa media
hindi pinagtutuunang-pansin ang wastong gramatika. Mahalagang bahagi ng paglinang ng
kasanayang pagsulat at maging sa iba pang kasanayang pangkomunikasyon ang kaalaman sa
gramatika. Kaugnay rin ng pag-aaral ang pagpaplano sa istratehiya sa pagtuturo upang mapataas
ang kognitibong dimensyon ng pag-iisip ng mga estudyante na umabot na sa kolehiyo.
Panimula
Sa harap ng mga suliranin ukol sa pagbaba ng katatasan sa wikang Ingles at
kaalinsabay nito ang hindi gaanong pag-unlad at pagpapalaganap ng wikang Filipino
bilang wikang panturo naging isang malaking usapin at hamon ang pag-aaral sa angkop
na dulog at metodolohiya sa pagtuturo ng wika (Maminta, 2001). Ayon sa mga paham sa
wika, magkatuwang ang wikang Ingles at Filipino sa konteksto ng edukasyon sa Pilipinas
bunga ng Edukasyong Bilinggwal kung saan nagtatakda ng mga asignatura sa paggamit
ng wikang panturong Ingles at Filipino. Kung kaya’t dapat magkatuwang ang dalawang
wikang ito kaysa nagsasapawan (“complementary rather than overlapping”). Ibig
mabatid ng pananaliksik na ito ang kakayahang pangwika ng mga mag-aaral sa Filipino
sa kognitibong domeyn sa tulong ng instrumento o pagsusulit na susukat o magtataya sa
kakayahang ito. Nilalayon nitong makabahagi sa programa sa intelektwalisasyon ng
wikang Filipino kung saan itinatanghal ang wikang pambansa bilang instrumento sa
pagkikipagtalastasan sa intelektwal na diskurso.
Kaligiran ng Pag-aaral
Ang Kognitibong Akademikong Kahusayang Pangwika o ang tinatawag na
Cognitive Academic Language Proficiency (CALP) ay tumutukoy sa pormal na
akademikong pagkatuto ng wika taliwas sa Batayang Interpersonal na Kakayahang
Pangkomunikatibo o Basic Interpersonal Communicative Skills (BICS) na tumutukoy
lamang sa kumbersasyonal na kakayahan sa pakikipagtalastasan.
Sa bilinggwal na sistema ng edukasyon sa Pilipinas ang BICS at CALP ang
ginagamit na teorya at batayan ng pagtuturo at pagkatuto ng wikang Filipino at Ingles
(Cabuhat, 2002).
Ipinakilala ni Jim Cummins (1979) ang mga akronim na BICS at CALP bilang
pagtataya sa pagkakaiba ng pagkatuto o katatasan sa wika sa pangkaraniwang sitwasyong
pangkomunikatibo at sa akademikong antas. Ayon sa pag-aaral ni Cummins, may mga
mag-aaral na bagama’t masasabing matatas sa pakikipag-usap o may tinatawag na basic
fluency ngunit batay sa mga pagsusulit ay nagpapakita ng mababang antas sa
akademikong gawain at sa kanilang kakayahang mag-isip o sikolohikal na pagtaya
(psychological assessments). Mababanggit na sinundan pa ang pag-aaral na ito ni
Cummins ng iba pang teorista (hal. Bruner [1975] Communicative and Analytic
Competence; Donaldson [1978] Embedded and Disembedded Language; Olson [1977]
Utterance and Text) upang mapag-aralan pa ang pagkakaiba ng BICS at CALP.
(Cummins and Swain, 1986; http://www.iteachilearn.com/cummins/bicscalp.html).
Kaugnay ng CALP ang Interdependence Hypothesis ng unang wika (L1) at
pangalawang wika (L2). Ayon dito, may kakayahan ang tao na maging matatas sa
parehong wika, kung may angkop na motibasyon lamang at karanasan.
Interdependence hypothesis maintains that experience in either
language, language one or language two, promotes development of
proficiencies in both, if the process of linguistic development is
supported with adequate motivation and exposure (Maminta 2001, 76).
Bahagi ng konseptong ito, pinaniniwalaang may tinatawag na Common
Underlying Proficiency (CUP) para sa L1 at L2. Bagama’t may magkaibang istruktura
(surface structures) ang kani-kaniyang wika, may tinatawag na base o pundasyon ang
mga istruktura ng mga wika.
Applying the concept of CUP to the BICS-CALP dimension, it means
that interdependence of skills exists within the CALP or cognitive
academic language proficiency. Therefore, developing higher level …
thinking skills in Filipino or the first language for example, is also
developing these skills in English or the second language, or vice versa
(Maminta 2001, 78).
Kaugnay pa rin ng teorya ni Cummins ukol sa pag-uugnayan (interdependence)
ng dalawang wika ay ang tinatawag namang threshold level hypothesis. Itinatakda nito
ang antas at uri (type) ng katatasan sa wika bilang kondisyon para sa matagumpay na
pagsasalin ng kasanayan sa parehong wika. Malaking salik ang kahandaan sa mga
kognitibong gawain sa unang wika sa pagkatuto sa pangalawang wika. Bagama’t
sinasabing hindi ito ganap (absolute) may mga pag-aaral na nagpapatunay na
nakaaapekto ang kakayahang pangwika gamit ang unang wika sa antas ng katatasan sa
pangalawang wika. (Maminta 2001, 78-79)
Banghay at Daloy ng Pag-aaral
Ang teoryang CALP ang naging batayan ng pag-aaral na ito sa pagtataya ng
katatasan sa wikang Filipino.
Narito ang ilustrasyon ng pagkakaiba ng BICS at CALP ni Cummins (1982).
Prosesong Prosesong
Kognitibo Kahusayang Pangwika
Kumbersasyonal
Kaalaman (BICS)
Pagbigkas
Pag-unawa
Bokabularyo
Aplikasyon
Gramar
Analisis
Kahusayang Semantikang
Sintesis
Kognitibo/Akademik Kahulugan
Ebalwasyon
(CALP) Punksyonal na
Kahulugan
Pigura 1 - Mababaw at Malalim na Antas ng Kahusayang Pangwika (mula sa manuskrito nina Constantino at Rada sa
Filipino 2) (Isinaayos mula kay Marietta Otero (2000), “Content-Based Instruction For The Development of Cognitive
Academic Language Proficiency,” nasa Philippine Journal for Language Teaching vol. XXXIX, Mayo, 2000 pp. 32-39.)
Sa pag-aaral ni Montaňano (1993) na siya ring naging padron sa pag-aaral na ito,
ginamit niya ang klasipikasyon ni Bloom (Bloom’s taxonomy) sa pagsukat ng
kognitibong domeyn at kaagapay ang CALP ni Cummins para sa pagtataya ng
kahusayang pangwika ng mga mag-aaral. Karagdagan sa pag-aaral na ito, isinaalang-
alang ang Akademikong Gamit ng Wika at antas ng kalidad ng pag-iisip batay sa
Cognitive Academic Language Learning Approach (CALLA) na siya ring tinukoy bilang
prosesong kognitibo. Tingnan ang kasunod na dayagram:
Akademikong Prosesong Kognitibo Prosesong Pangwika
Gamit ng Wika
Maghanap ng Kaalaman (Knowledge) C Sangkap sa Pagsulat
Impormasyon
(Seek Information)
Magbigay-kaalaman Pag-unawa (Comprehension) A Talasalitaaan (vocabulary)
(Inform)
Maghinuha (Infer)
Magbigay-katwiran (Justify)
Mag-ugnay (Relate) Paglalapat (Application) L Balarila (grammar)
Maghambing Pagsusuri (Analysis) P Semantikong kahulugan
(Compare)
Magsunud-sunod
(Order)
Mag-isa-isa/ Maggrupo sa
(Classify)
Magsuri (Analyze)
Magbuod(Synthesize) Pagbubuod (Synthesis) Punksyonal na kahulugan o gamit
ng wika
Magbigay-solusyon
(Solve)
Magbigay-dahilan Pagtataya (Evaluation) Filipino
Tayahin (Evaluate)
Pigura 2 – Antas ng Kognitibong Akademikong Kahusayang Pangwika sa Filipino sa
Kasanayang Pasulat
Ayon kay Cummins (1979), may dalawang salik na nakaaapekto sa pang-unawa
sa wika: konteksto at kognitibo. Mas matagal, aniya, natututunan ang akademikong wika
kaysa wika sa pakikisalamuha (social language) dahil higit na nangangailangan ng
kakayahang kognitibo ang wikang akademiko. May tiyak na mga layunin ang
akademikong wika tulad ng pagbibigay-impormasyon, paglalarawan ng mga abstraktong
kaisipan at paglinang ng kakayahan sa pag-unawa ng mga konsepto. Magkaugnay ang
prosesong pangwika at prosesong kognitibo. Sa prosesong pangwika, nabibilang dito ang
batayang kaalaman sa mga sangkap sa pagsulat, talasalitaan at balarila at sa mas malalim
na antas ang pang-unawa sa semantikong kahulugan at punksyunal na kahulugan ng mga
salita o gamit ng wika. Sa pagsasagawa ng mga gamit pangwika sa akademikong
larangan, kailangan ang parehong mababa at mataas na antas ng pag-iisip (lower-order
and higher-order thinking skills). Halimbawa ng mababang antas ng pag-iisip ang pag-
aalala o paggunita sa dati nang natutunan sa pagkilala ng mga talasalitaan at kahulugan.
Sa mataas na antas ng pag-iisip naman ang pagsusuri, pagbubuod at pagtatasa. May
malapit na ugnayan ang gamit ng wika at antas ng kakayahan sa pag-iisip (Chamot and
O’Malley, 40-42).
Sa pag-aaral na ito, matutunghayan sa ibaba ang naging daloy ng pag-aaral. Sa
pagbuo ng instrumento naging batayan ang iba pang dulog sa kakayahang pangwika
bukod pa sa CALP at CALLA. Isinaalang-alang din sa komponent ng pagsusulit ang
Language for Specific Purposes (LSP) nina Douglas at McNamara (2000) kung saan
isinasaad na may tiyak na wika partikular sa larangan o disiplina ng pag-aaral. Dito
nasasangkot ang paggamit ng rehistro kung saan ang paggamit ng wika lalo na ang
teknikal na mga termino ay depende sa larangan dahil sa pag-iiba ng kahulugan kaugnay
sa larangan ng pag-aaral. Ginamit sa instrumento ang iba’t ibang akdang panretorika
tulad ng agham at agham pampulitika kung kaya’t may mga ginamit dito na teknikal na
mga termino.
Sa pagbuo ng talahanayan ng ispesipikasyon ng pagsusulit, nakatulong ang
Curriculum Development System (CDS, 1992) na isa sa mga batayang aklat sa mga
kursong may kinalaman sa pagbuo ng kurikulum.
Ang Process Writing Aproach ay bahagi ng programang CALLA at ang iskalang
Analitik ay nakatuon sa pagtataya ng kasanayang pagsulat na tuon ng pag-aaral na ito.
Ginamit ang Diederich scale na isang halimbawa sa pagtatasa ng pagsulat sa iskalang
Analitik.
Pagbuo ng
instrumento ng Batayan - Mga Teorya/Dulog ukol sa
mananaliksik Kahusayang Pangwika:
BICS/CALP
CALLA
LSP
CDS
Process Writing Approach
Iskalang Analitik/Diederich scale
Pagbibigay-bisa sa
instrumento/
rebisyon
Dalawang eksperto
Paggamit/pagpapasagot
ng instrumento Una at Ikalawang Antas sa Kolehiyo
Pagsusuring estadistika
Pigura 3 – Daloy ng Pag-aaral
Paglalahad, Pagbibigay-kahulugan at Pagsusuri ng mga Datos
Matutunghayan dito ang presentasyon, interpretasyon at analisis ng mga datos
batay sa mga layunin ng pag-aaral at resulta ng paunang pagsubok (pilot test) ayon sa
iskor at estadistikang ginamit.
A. Mga batayan ng pagbuo ng instrumento
1. Kognitibong Akademikong Kahusayang Pangwika (Cognitive Academic
Language Proficiency - CALP) - isa sa mga teorya ni Cummins (1979) na
nagbibigay ng kaibhan sa isa pa nitong teorya na tinatawag na Batayang
Interpersonal na Kakayahang Pangkomunikatibo (Basic Interpersonal
Communicative Skill - BICS) na tumutukoy lamang sa kumbersasyonal na
kakayahan sa pakikipagtalastasan. Ang CALP ang siyang wikang ginagamit sa
akademikong larangan at nangangailangan ng mas malalim na pag-iisip. Nag-ugat
ito sa kognitibong domeyn ng pag-aaral ni Bloom (1956) na tumutukoy sa
mababaw at malalim na antas ng pag-iisip sa kahusayang pangwika ((lower-order
and higher-order thinking skills). Halimbawa ng mababang antas ng pag-iisip ang
pag-aalala o paggunita sa dati nang natutunan sa pagkilala ng mga talasalitaan at
kahulugan o kaalaman (knowledge), pag-unawa (comprehension) at paglalapat
(application). Sa mataas na antas ng pag-iisip naman ang pagsusuri (analysis),
pagbubuod (synthesis) at pagtatasa (evaluation). Paano ito nagamit sa
instrumento? Sa pag-aaral ng semantiks na nasa antas ng CALP, may iba-ibang
kahulugan ang salita at ang pagpili ng angkop na kahulugan ng ibinigay na salita
ay batay sa konteksto ng pangungusap. Halimbawa: Sa pagsagot sa bahaging
Talasalitaan sa instrumento, sinusuri ng kumukuha ng pagsusulit ang kahulugan
ng sinalungguhitang salita batay sa pagkakagamit nito sa pangungusap.
Tunghayan ang dalawang aytem mula sa instrumento kung saan nahirapan ang
mga estudyante:
1. Iyon ang tawag sa kanya ng balana.
a. sinuman b. masa c. mayayaman d. anuman
Ang tamang sagot ay a. sinuman. Ibig sabihin ng balana ay lahat ng tao
kaya kung susuriin hindi masa ang sagot dahil tumutukoy lamang ito sa mga
taong nasa nakabababang antas sa lipunan at hindi naman mayayaman dahil sila
naman ang nakatataas sa lipunan kung antas ng ekonomiya ang pag-uusapan at
lalong hindi anuman dahil tumutukoy lamang ito sa bagay. Sa pagsusuri,
pagbubuod at pagtataya ng pinakatamang sagot ang sinuman ang tumutukoy sa
lahat ng tao maging anumang antas sa lipunan. Kaya masasabing hindi nakaabot
sa mas malalim na pag-iisip ang mga estudyante sa unang bilang pa lamang ng
aytem sa pagsusulit dahil 28% lamang ang nakakuha nito nang tama.
8. May tila bahaw na alingawngaw sa kanyang dibdib.
a. mahinang tinig b. di mawari c. malamig na d. kaba
pakiramdam
Ang tamang sagot ay a. mahinang tinig. Karaniwang iniuugnay sa kaning
lamig ang salitang “bahaw.” Subalit sa pangungusap kasunod ito ng salitang
“alingawngaw” na maiuugnay sa tunog. Kung gayon hindi maaaring di mawari,
malamig na pakiramdam at kaba dahil pawang mga damdamin ito at walang
kinalaman sa tunog. Ang di mawari ay maaaring kaugnay sa pag-iisip din ngunit
wala pa ring kinalaman sa tunog na kaugnay naman ng salitang alingangaw.
Masasabing idyomatiko ang pangungusap na isa pa ring paraan ng
6
pagpapakahulugan sa salita sa linggwistika at ang pagsusuri at pagtataya ay nasa
antas ng CALP. Sa item analysis, 13% lamang ng respondiente ang nakakuha
nito nang tama.
Ang mga aytem sa mga bahaging wastong gamit, ponolohiya at
morpolohiya ay nangangailangan lamang ng batayang kaalaman sa wika kung
gayon ay nasa antas ng BICS lamang subalit maaaring hindi nagkaroon ng pag-
alala sa dating kaalaman kung kayat mababa rin ang bilang ng mga estudyanteng
nakakuha nito nang tama maliban sa bahaging ponolohiya kung saan lahat ng
aytem ay madali sa mga respondiente.
2. Cognitive Academic Language Learning Approach – CALLA (Chamot at
Malley, 1994) – Nagpapaliwanag ito ng modelong pampagtuturo upang
matugunan ang akademikong pangangailangan ng mga estudyante sa pagkatuto
ng wika. Naniniwala ang programang ito na ang kognitibong pagkatuto ng wika
ay makatutulong sa mabilis na pagkatuto rin sa iba’t ibang asignatura (content
area). Nag-ugat din ito sa CALP at iniisa rito ang gamit ng akademikong wika
tulad ng mga sumusunod: 1) Maghanap ng Impormasyon – isinasagawa ito sa
pamamagitan ng pagmamasid at paggalugad sa kapaligiran; pagkuha ng mga
impormasyon at pagtatanong. 2) Magbigay-impormasyon – magtukoy, mag-ulat o
maglarawan ng impormasyon ang ilan sa mga gawaing kaugnay nito.
3) Maghambing – maglarawan ng pagkakatulad o pagkakaiba ng mga bagay at
ideya. 4) Mag-ayos – pagkakasunud-sunod ito ng mga bagay, ideya o mga
pangyayari. 5) Mag-uri – paggugrupo ito ng mga bagay o ideya ayon sa mga
katangian ng mga ito. 6) Magsuri – paghihiwalay ito sa bahagi; pagtukoy ng
ugnayan at padron. 7) Maghinuha - pagbibigay ito ng mga palagay, implikasyon
sa nabatid na mga impormasyon. 8) Mangatwiran at manghikayat – pagbibigay ng
dahilan kung bakit ginawa ang aksyon o desisyon at kung bakit ganoon ang
pananaw at sa huli, paghihikayat sa iba sa ganito ring kaisipan. 9) Lumutas ng
suliranin – bigyang-kahulugan ang problema at tumukoy ng solusyon dito. 10)
Magbuod – pagsasama ito ng mga ideya upang makabuo ng mga bagong kaisipan.
11) Magtaya – tayahin ang kahalagahan ng isang bagay, ideya o pasya. Higit na
nagamit ang mga tanong na ito sa bahaging sanaysay ng instrumento. Mula sa
pagbibigay ng sagot na tuwirang nagmula sa akda hanggang sa paglalahad ng mga
dahilan sa pinaniniwalaang katotohanan. Halimbawa:
Kaalaman – Ano ang tinutukoy na dalawang mukha ng syensya?
Pag-unawa – Higit bang nakatutulong ang syensya sa tao kaysa nagiging sanhi ng
kapahamakan? Ipaliwanag ang sagot.
Paglalapat -Sampung taon mula ngayon, sa patuloy na pag-unlad ng syensya at
teknolohiya, sa palagay mo ba, magdudulot ito ng higit na kapakinabangan sa tao
o kapinsalaan? Magbigay ng maaaring sitwasyon o dahilan ng iyong mga palagay.
Pagsusuri - Gumawa ng dayagram o web ng sanhi at bunga ng dalawang mukha
ng syensya at ipaliwanag ang ginawang dayagram.
Pagbubuod - Anong suliranin ang inilahad? May solusyon ba? Pangatwiranan.
Iugnay ang paglalahad sa kabutihan at di kabutihan ng mga argumento sa akda.
Ilapat ito sa karanasan, obserbasyon, o pagbabasa at hindi mula sa sariling
opinyon lamang.
Pagtataya - May magagawa ba ang tao upang maiwasan ang masamang dulot ng
syensya? Ipaliwanag ang ibig sabihin ng huling talata. Sang-ayon ka ba rito o
hindi? Bakit?
7
3. Curriculum Development System – CDS (Palma, 1992) – Ayon dito dapat may
Talahanayan ng Ispesipikasyon sa gagawing pagsusulit. Iniisa-isa rito ang mga
layunin, kasanayan o konseptong nililinang, uri ng aytem, dami ng aytem, bilang
ng aytem, at porsyento ng mga aytem kaugnay sa layunin. Sa ginawang
instrumento, ang dimensyon ng kognitibong domeyn na sinusukat sa bawat aytem
ang isinama bilang kasanayan o konseptong nililinang gayundin ang akademikong
kakayahang pangwika batay sa CALLA ang idinagdag.
Naging batayan din ang CDS sa pagbuo ng ilang aytem sa talatanungan
para sa mga bihasang nagsuri ng instrumento. Ilan sa mga nakapaloob dito ang
mga dapat isaalang-alang sa pagbuo ng pagsusulit: 1) pormat o dapat user-
friendly. Dapat may “eye appeal” at hindi magulo ang espasyo (spacing) at
palugit (margin), 2) wastong pagkakasunud-sunod ng mga test item – mula sa
madali patungo sa mahirap upang maihanda muna ang isip ng kukuha ng
pagsusulit, 3) pagsulat ng panuto na dapat tiyak kung ano ang hinihingi o gagawin
ng estudyante. Dapat, malinaw (clear), maikli (concise) at nauunawaan
(comprehensible), 4) tekstwal (o antas ng talasalitaan, haba ng pangungusap, tipo
ng letra o kalidad ng pag-imprenta) at ilustrasyon (kalinawan ng detalye at
katumpakan ng reproduksyon) at iba pa.
4. Wika sa Tiyak na mga Layunin (Language for Specific Purposes - LSP nina
Douglas at McNamara, 2000) kung saan isinasaad na may tiyak na wika
partikular sa larangan o disiplina ng pag-aaral. Dito nasasangkot ang paggamit ng
rehistro kung saan ang paggamit ng wika lalo na ang teknikal na mga termino ay
depende sa larangan dahil sa pag-iiba ng kahulugan kaugnay sa larangan ng pag-
aaral. Naging batayan din ito ng paggawa ng mga komponent ng aytem sa
pagsusulit, prompt, rubrik at deskriptibong talahanayan ng ispesipikasyon.
Kaugnay nito ang theory of communicative competence ni Hymes
(Douglas, 2000). Inisa-isa nina Canale & Swain (1980) ang mga komponent ng
kaalaman/kahusayang pangwika: 1) kahusayang pambalarila (grammatical or
formal competence) – balarila, lexis (talasalitaan) at ponolohiya; 2) kahusayang
sosyolinggwistika (sociolinguistic competence) – kaalaman sa panuntunan sa
wikang gagamitin at kung ano ang angkop ayon sa sitwasyon tulad ng iba’t ibang
nag-uusap, tagpuan at paksa. May kaugnayan ito sa diyalekto (wika batay sa lugar
o rehiyon), rehistro/register (wika batay sa kurso o larangan/disiplina), pagiging
natural, pagsasaalang-alang sa aspektong kultural at mga tayutay (figures of
speech); 3) kahusayan sa istratehiya (strategic competence) – kakayahang
umangkop sa sitwasyon gayong di wasto ang sitwasyon lalo na sa pangalawang
wika. May kaugnayan ito sa metakognitibo (kontrol sa sariling proseso ng pag-
iisip) at komunikatibong kaalaman ng kasangkot sa komunikasyon. Ito ang pag-
uugnay sa dating kaalaman at kaalamang pangwika ayon sa konteksto ng
sitwasyon (Douglas). Kaugnay nito, binubuo ito ng pagbuo ng layunin (goal
setting) o pagpapasya kung sasagot o hindi sa sitwasyon kung paano tutugunan
ang sitwasyon, pagpaplano (planning) o pagpapasya kung anong elemento ng
wika ang kailangan, at kontrol sa pagpapahayag (control of execution) o
pagbubuo ng mga elemento kung paano maisasakatuparan ang plano. 4)
kahusayang pandiskurso (discourse competence) - kaalaman ito kung paano
palalawakin ang paggamit ng wika batay sa konteksto (McNamara).
5. Process Writing Approach (Roe et al., 1998) – may dalawang dulog sa pagtataya
ng sulatin dito – ang holistik at analitik. Sa pag-aaral na ito, ginamit ang analitik
kung saan hindi lamang binibigyang-tuon ang mga katangian ng sulatin sa
8
epektibong pagsulat kundi may tiyak na puntos (point values) sa bawat katangian.
Dito sinusuma ang iskor sa bawat katangian para sa kabuuang grado o marka.
Ang Diederich Scale ang isang halimbawa ng iskalang analitik. Ang mga iskor
dito ay: 1 napakahina (poor), 2 mahina (weak), 3 katamtamang galing, (average)
4 magaling (good), 5 napakagaling (excellent). Sinusukat dito ang mga
sumusunod: 1) kalidad at pagbuo ng mga ideya at organisasyon, kabuluhan
(relevance) at daloy. 2) istilo, sangkap, at indibidwalidad at pagbuo ng mga salita
at parirala. At 3) gramatika at istruktura ng mga pangungusap, bantas, baybay at
anyo at kalinawan ng sulat (legibility).
6. Mga institusyong nagsasagawa ng pagtataya sa antas ng kahusayang pangwika -
ACTFL, Assessment Analytics, Inc. Online Solutions, The APC Center, ACTU,
KWF, IELTS, UETESOL, OET, at TOEFL. Pinagbatayan ito ng uri ng pagsusulit
(standardized at criterion-referenced test), haba o tagal ng oras ng pagsusulit,
pormat ng mga aytem, pagmamarka, metrics, descriptive bands, rubrik, prompt, at
mga kalakasan at kahinaan nito batay sa pagsusuri ng mga eksperto upang
mapabuti ang pagbuo ng instrumento.
B. Proseso ng balidasyon ng mga bihasa
Pumili ng mga bihasa mula sa Unibersidad ng Pilipinas (UP) at Pamantasang De
La Salle – Maynila (DLSU). Kapwa sila guro sa Filipino nang 38 taon. Kapwa
administrador – kasalukuyang registrar ng UP ang una at dating vice dean ang
ikalawa. Parehong professorial chair holder. Gayundin, kapwa kasapi ng CHED
Panel sa pagbuo ng kurikulum. Gumagawa rin sila ng pagsusulit sa UPCAT, DOST,
DepEd at civil service eligibility examinations.
Sa pagsusuri ng papel, binasa nila ang kabuuan nito bago pinagtuunang-pansin
ang instrumento. Ilan sa mga puntos na natutunan ko ay ang pagpili ng mga
pagpipiliang sagot na maaari o posible ngunit may isa lamang pinakatamang sagot.
Isa pa, ayon sa kanila, iwasan ang paggamit ng aytem na “lahat ng mga nabanggit” o
wala sa mga nabanggit.” Hindi malilinang ang malalim na pag-iisip sa mga
estudyante kung ganitong pagpipilian dahil ito ang pinakamadali nilang mapipili
sakaling ayaw na nilang mag-isip.
C. Talatuntunan ng katumpakan at kahusayan (validity and reliability indices) ng isang
pagsusulit.
 validity – pagsukat ito sa natutunan ng mag-aaral batay sa itinuro ng guro (Palma,
CDS). Ang validity ang pinagtutuunang-pansin sa isang criterion-referenced test
(Popham, 1971). May kinalaman ang validity sa layunin ng pag-aaral, kung
natugunan ng pagsusulit ang sinusukat ng pag-aaral. Ang test items ay dapat
kaugnay sa hangarin ng pagtuturo (Popham at Douglas). May kinalaman din ito sa
kawastuhan (accuracy) ng mga hinuha (inferences) mula sa marka o iskor sa
pagsusulit ng mga kumuha nito. Dapat sinusuri ng pagsusulit ang gamit
(usefulness) ng instrumento bilang batayan ng ilang baryabol (variable) bilang
sukatan (predictor) ng gawi/kasanayang tinataya (Brown, 1980 at Douglas). May
mga uri ng validity: Criterion-related validity, content validity, construct validity,
face validity, at consequential validity (McNamara, 2000) .
 criterion-related validity, sinusukat nito ang kahusayan ng indibidwal batay
sa criterion, hal. katatasan sa wika ng partikular na kurso ng mag-aaral ayon
sa iskor sa pagsusulit. Sinusukat nito, halimbawa ang istratehiya sa pagtuturo,
kurikulum at iba pa (Brown).
9
 content validity, pinagtutuunan nito ang domeyn o kasanayan at personalidad,
halimbawa, kahusayan sa wika partikular sa kasanayang pagsulat. Nasusukat
dito ang bunga ng pagkatuto (outcome of learning), tiyak na mga layunin, at
kung ang pagsusulit ay wastong repleksyon ng itinakdang layunin ng pag-
aaral. Dito kinakailangan ang pagsusuri ng mga bihasa sa larangan ng pag-
aaral sa mga aytem sa pagsusulit (Brown).
 construct validity - batay ito sa serye ng pag-aaral. Layunin nitong
mailarawan ang katangiang sinusukat sa pag-aaral kaya hindi maaring batayan
nito ang minsang pagsusulit lamang. Sa kabuuan, ang construct validity ay
kalipunan ng mga ebidensya ukol sa katangiang tinataya ayon sa iba’t ibang
sitwasyon (Brown). Dahil pilot test lamang ang pag-aaral at mula lamang sa
San Beda College ang sampol ng populasyon hindi pa nabuo ang
talatuntunang ito.
 face validity ay ang kaanyuan lamang ng pagsusulit kung katanggap-tanggap
sa gagamit nito (McNamara).
 consequential validity sinusukat dito ang magiging bunga (consequences)
nito sa kumukuha ng pagsusulit. Magagawa lamang ito kung ilalapat ang
kaugnay na mga pagbabago sa istratehiya at kontent ng pagtuturo at silabus
batay sa iskor sa pagsusulit ng kakayahan ng mga estudyante (McNamara).
 reliability – nasusukat nito ang konsistensi ng layon ng pagsusulit o nang ibig
mataya batay sa item analysis na isang statistical tool. Gayundin, nasusukat ito
kung magiging pareho ang resulta kapag ibinigay sa parehong grupo sa ibang
pagkakataon o sa ibang grupo na may pareho ring katangian ng naunang grupo.
Dapat konsistent at “dependable” o magagamit muli sa hinaharap (Palma,
Popham, McNamara). May mga uri ng reliability: reliability coefficient at
coefficient of equivalence (Brown).
 Ang reliability coefficient ay ang pag-uugnay ng iskor ng sampol na
populasyon sa dalawang set ng parehong instrumento. Nakaaapekto rito ang
kondisyon ng administrasyon ng pagsusulit, sampling ng test items at sa
kumukuha mismo ng pagsusulit na maaaring magkaroon ng tinatawag na
error sa iskor.
 Namamayaning tanong naman sa coefficient of equivalence ay: Makakukuha
kaya ang test taker ng parehong iskor sa dalawa o higit pang sampol sa aytem
mula sa parehong domeyn?.
 objectivity – pagtiyak ito sa pagkawala ng mga salik na maaaring makaapekto sa
resulta ng pagsusulit. Maaari itong internal o kalagayan ng kumukuha ng
pagsusulit tulad ng kalusugan at sikolohikal o emosyon at eksternal na salik o
kapaligiran tulad ng bentilasyon, ingay, ilaw at iba pa (Palma). Sa isinagawang
pagsusulit, ilan sa mga salik na maaring nakaapekto sa pagsagot sa pagsusulit ang
katatapos lamang na hating-semestreng pagsusulit kaya nahirapan ang mga
estudyanteng magseryoso sa panibagong pagsusulit. May mga gurong nagbigay
ng insentibo para ipasa ang pagsusulit ngunit ang ilan ay iniisip na isa lamang
itong pananaliksik at hindi makaaapekto sa kanilang grado sa asignatura. Ang ilan
ay gusto lamang ma-excuse sa kanilang klase kasabay ng pagsusulit at hindi
gaanong seryoso. Sa kabuuan, marami ring pinag-igihan ang pagsusulit subalit
maaring ganoon lamang ang kayang maabot ng pag-iisip sa pagkakataong iyon
dahil ang iba ay nahirapan na raw matandaan ang pinag-aralan.
D. Resulta ng Pag-aaral
Batay sa resulta may 11 estudyante sa 214 sampol ang nakakuha ng markang
Magaling at 5.1% ito ng populasyon, 201 naman ang Katamtamang Galing ang marka na
10
93.92% at dalawang (2) estudyante ang Mahina o .93% ng sampol. Walang nakakuha ng
Napakagaling at Napakahinang marka.
Batay naman sa iskor sa antas na kognitibo: Magaling ang marka ng kabuuang
sampol sa Kaalaman (76%), Pag-unawa (68%), Paglalapat (63%) samantala,
Katamtamang Galing ang marka ng kabuuang sampol sa mas mataas na antas (higher-
order thinking skill) na Pagsusuri (56%), Pagbubuod (56%) at Pagtataya (54%).
Sa bahaging linggwistika na kung saan scantron sheet ang ginamit ang seksyon sa
Ponolohiya ang nagtala ng may mataas na bahagdan (84.11%), sinundan ng Morpolohiya
(72.73%), Talasalitaan (56.41%), cloze test (51.32%) at ang pinakamababa ang Wastong
Gamit (46.52%).
Sa item analysis, ginamit ang degree of difficulty. Ang degree of difficulty ay
nagsasabi kung ilang respondiente ang nakakuha nang tama sa bawat aytem.
Ang aytem 1 ay nakakuha ng .28 – nangangahulugan itong 28% lamang ng
respondiente ang nasagutan ang aytem nang tama. Ang pamantayang sinusunod sa
pagsusuri nito ang mga sumusunod: 50% pababa ay mahirap, 51%-84% ay bahagya
lamang, 85% pataas ay madali. Lumalabas sa pag-aaral na:
mahirap bahagya madali
A. Talasalitaan
(aytem 1-25) 10 12 3
B. Wastong Gamit
(26-45) 10 9 1
C. Ponolohiya (46-
50) 5
D. Morpolohiya (51-
65) 5 8 2
E. Cloze test (66-75) 5 4 1
Pigura 4 – Bahagdan ng kahirapan ng aytem ayon sa bahagi sa instrumento
Ginamit din ang point biserial correlation. May mga aytem na maaaring
tanggalin at baguhin kaya maaaring maging 50 aytem na lamang ang bahaging
linggwistika upang mabigyang-tuon ang pagsulat ng sanaysay na siyang punto ng
pagsusulit – ang gawaing pasulat. Sa kabuuan, nakakuha ng KR-20 na .77 (base 50) na
maituturing na standard at acceptable statistics sa isang pilot test. Ang natitirang 50
aytem kung magrerebisa ay ideyal pa rin sa pamantayan ng estadistika.
E. Pagsusuri
Batay sa degree of difficulty higit na nahirapan ang mga respondiente sa bahaging
Wastong Gamit at Talasalitaan. Dito matataya ang kasanayang pangwika na masasabing
hindi pa nalilinang sa mga estudyante. Kung tatanungin ang pananaw ng mga guro sa
wika, inaasahan na nila ito dahil talaga namang hirap sa pag-unawa at pag-alala ang mga
estudyante sa mga salita sa Filipino bunsod na rin ng namamayaning wika sa lipunan
ngayon na tinatawag na “Taglish.” Kung gayon, ang konseptong BICS o kumbersasyonal
lamang ang higit na nalilinang sa mga estudyante at hindi ang akademikong wika na higit
na nangangailangan ng kognitibong antas.
Dahil dito, dapat pag-ibayuhin ang pag-aaral sa gramatika sa unang taon ng mga
estudyante sa kolehiyo. Isama sa silabus sa unang bahagi ng semestre ang mga aralin
11
ukol sa gramatika at gawing palagian ang pagwawasto sa lahat ng gawain sa klase lalo na
sa kasanayang pagsasalita at pagsulat. Bigyang-diin din ang ilang puntos sa mga gawaing
pakikinig at pagbasa ang wastong gamit ng mga salita na karaniwang nagiging mali o
common errors lalo na midya kung saan higit na nakaiimpluwensya sa mga tao.
Lagom, Kongklusyon at Rekomendasyon
Narito ang lagom ng pag-aaral at batay sa resulta ng pag-aaral, tunghayan ang
maibibigay na mga kongklusyon:
1. Sa pag-aaral ng batayan sa pagbuo ng instrumento na susukat sa kognitibong
akademikong kahusayang pangwika sa kasanayang pagsulat ng mga estudyante sa
kolehiyo, nabuo ng mananaliksik ang sumusunod na mga batayan mula sa mga
teorya at prinsipyo ukol sa katatasang pangwika:
• Kognitibong Akademikong Kahusayang Pangwika (Cognitive Academic
Language Proficiency - CALP) - isa sa mga teorya ni Cummins na
nagbibigay ng kaibhan sa isa pa nitong teorya na tinatawag na Batayang
Interpersonal na Kakayahang Pangkomunikatibo (Basic Interpersonal
Communicative Skill - BICS) na tumutukoy lamang sa kumbersasyonal na
kakayahan sa pakikip


Use: 0.0299