• Bosna i Hercegovina Bosnia and Herzegovina


  •   
  • FileName: NPiP_4_razred.pdf [read-online]
    • Abstract: Bosna i Hercegovina Bosnia and HerzegovinaFederacija Bosne i Hercegovine Federation of Bosnia and HerzegovinaKANTON SARAJEVO CANTON SARAJEVOMinistarstvo obrazovanja i nauke Ministry of Education and Science

Download the ebook

Bosna i Hercegovina Bosnia and Herzegovina
Federacija Bosne i Hercegovine Federation of Bosnia and Herzegovina
KANTON SARAJEVO CANTON SARAJEVO
Ministarstvo obrazovanja i nauke Ministry of Education and Science
NASTAVNI PLAN I PROGRAM
za četvrti razred devetogodišnje
osnovne škole
JULI, 2008.
e-mail: [email protected], www.monks.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-128, Fax: + 387 (0) 33 562-218
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Sadržaj
Nastavni plan za četvrti razred
devetogodišnje osnovne škole
1. Programi obaveznih nastavnih predmeta
1.1. Bosanski / Hrvatski / Srpski jezik i književnost ………………….……... 4
1.2. Prvi strani jezik (engleski, njemački) ....................................................... 16
1.2.1. Engleski ......................................................................................... 16
1.2.2. Njemački ....................................................................................... 21
1.2.3. Francuski ....................................................................................... 24
1.2.4. Arapski .......................................................................................... 28
1.3. Moja okolina ............................................................................................. 32
1.4. Matematika ............................................................................................... 40
1.5. Muzička /Glazbena kultura ....................................................................... 49
1.6. Likovna kultura ........................................................................................ 57
1.7. Tjelesni i zdravstveni odgoj ................................................................. 64
2. Program za učenike sa poteškoćama u učenju i razvoju
2.0. Uvod ......................................................................................................... 71
2.1. Bosanski / Hrvatski / Srpski jezik i književnost ....................................... 75
2.2. Engleski jezik ........................................................................................... 79
2.3. Moja okolina ............................................................................................. 81
2.4. Matematika ............................................................................................... 83
2.5. Muzička /Glazbena kultura ....................................................................... 88
2.6. Likovna kultura ........................................................................................ 90
2.7. Tjelesna i zdravstvena kultura .................................................................. 96
NASTAVNI PLAN ZA ČETVRTI RAZRED
DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
REDNI SEDMIČNI GODIŠNJI
BROJ OBAVEZNI NASTAVNI BROJ BROJ
NASTAVNIH NASTAVNIH
PREDMETI SATI SATI
1. Bosanski / Hrvatski/ Srpski jezik i 4 140
književnost
2. Prvi strani jezik 3 105
3. Moja okolina 2 70
4. Matematika 4 140
5. Muzička /Glazbena kultura 2 70
6. Likovna kultura 2 70
7. Tjelesni i zdravstveni odgoj 2 70
UKUPNO: 19 665
Vjeronauka/Vjeronauk 1 35
1 35
Odjeljenjska zajednica
UKUPNO OPTEREĆENJE 21 735
UČENIKA :
1.1. BOSANSKI/HRVATSKI/SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
(4 sata sedmično -140 sati godišnje)
ČITANJE Posebni sati čitanja Vježbe usmjerene na usavršavanje Usvajanje pisanih slova ćirilice
I Usavršavanje tehnike pisanja latiničnim pismom - usvajanje grafičke strukture slova
(pravilnosti, brzinei izražajnosti ) - tehnika pisanja - povezivanje slova u strukture riječi
PISANJE
Rad na poboljšanju razumijevanja pročitanog - preciznost u saopštavanju - pisanje riječi i rečenica
sadržaja mišljenja u pisanoj formi - prepisivanje kraćeg teksta 25
30 3 2
INTERPRETACI
JA Čitanačka štiva 35 Lektira 15
KNJIŽEVNOG Interpretacija proznih i poetskih tekstova , doživljaj Osamostaljivanje u čitanju, potcrtavanje značaja znanja i knjige
TEKSTA književno-umjetničkih štiva i usvajanje u odgoju i samoodgoju
50 književno-teorijskih pojmova
Rječnik 5 Gramatika 20 Pravogovor i pravopis 10
JEZIK
35
Mješoviti
KULTURA Narativni oblici Deskriptivni Informativni
IZRAŽAVANJA Opisivanje poznatog Pisanje
Prepričavanje na osnovu samostalno sastavljenog plana 2+1+1 Pismo kao obavijest
20 Pričanje na osnovu datog početka (slike,teksta) 1+1+1 predmeta 1+1+1 izvještaja
Pismo kao izraz
Pričanje na osnovu datih tematskih riječi 1+1+1 Opis lika 1+1+1 1+1
zahvalnosti 1+1
MEDIJSKA Dokumentarni film Crno-bijeli i film u boji Nijemi i zvučni film Radio-emisije Dječiji listovi
KULTURA 1 1 1 1
5 1
• Broj nastavnih sati uz pojedina područja je samo orijentaciona naznaka vremena potrebnog za realizaciju predviđenih programskih sadržaja. Nastavnici imaju slobodu u planiranju i
uspostavljanju balansa između prethodnih postignuća u pojedinim područjima i vremena potrebnog za dalji rad. Imaju punu slobodu u izboru nastavnih metoda, oblika nastavnog
rada, nastavnih sredstava sredstava, naravno u skladu sa savremenim tendencijama u metodici nastavnog rada. Ali sve je podređeno postavljenim ciljevima i jasno naznačenim
ishodima učenja.
4
Č I T A NJ E I P I S A NJ E
Standardi očekivanih postignuća
Programski Minimum Prosječno Iznad prosjeka
Odgojno-obrazovni (zadovoljavava) (dobar) (visok standard)
sadržaji ciljevi i zadaci
Č i t a nj e proznog teksta
štampaog /tiskanog Pojačavanje spoznaje o značaju Čitanje tekstova Pravilno i tečno
latiničnim pismom čitanja; štampanih čitanje s
Vježbanje u koncentraciji na sadržaj; latiničnim pismom razumijevanjem Izražajno čitanje
Čitanje kao učenje kako da se čita; (glasno i u sebi , smisla pročitanog i stvaralačko
Svijest o zadatku (šta se traži od razumijevanje reproduktivna i izražavanje
mene? Gdje to mogu naći u pročitanog svaralačka razima (mogućnost kritičke
udžbeniku? ocjene,unošenja
Šta mi je još potrebno? Koji izvori Izražajno izmjena)
Čitanje naglas informacija postoje? Čitanje i čitanje naglas i u
Čitanje usebi recitovanje po sebi,
Čitanje po ulogama Razvijanje sposobnosti čitanja radi samoizboru prepoznavanje
Izražajno čitanje sticanja informacija pjesničkih slika,
Razumijevanje
Razvijanje sposobnosti kritičkog ritma, rime
sadržajnih,
čitanja
kompozicijskih
aspekata pažljivo
Osposobljavanje za čitanje u sebi i Ilustriranje Recitovanje
strukturiranje pisanog
brzo uočavanje ključnih riječi doživljaja
Čitanje i recitovanje lirske pjesme rada
Osposobljavanje za samostalno pjesme
čitanje i razumijevanje pročitnog
Čitanje sadržaja Tečno čitanje tekstova
Priprema za vrijednosnu analizu i Poznavanje slova štampanog štampanih latiničnim i
rrednovanje umjetničkih i životnih ćiriličnog pisma, ćiriličnim pismom, ćiriličnim pismom
poruka pravilno čitanje razumijevanje i
riječi i rečenica reprodukcija.
Osposobljavanje za čitanje pjesme, razumijevanje
memorisanje sadržaja i recitovanje pročitanog
Čitanje teksta štampanog
ćiriličnim pismom Pravilno čitanje , razumijevanje i
reprodukcija pročitanog.
5
P i s a nj e
Usavršavanje pisanja Usavršavanje tehnike pisanja Poznavanje pisanih Potpuno Izgrađen rukopis i
latiničnim pismom , slova latinice i snalaženje u pisanje dovedeno do
dalji rad na estetskoj strani mogućnost pravilnog pisanju slovima nivoa automatizma
- Pisanje rečenica o pročitanim rukopisa pisanja riječi, latinice (u latiničnom pismu)
rečenica, (pravilan i estetski
sadržajima
Razvijanje svijesti o značaju kraćih tekstova izgrađen rukopis)
- kulture pismenog izražavanja.
- Pisanje o sadržajima mašte raspored teksta, ortografski Pisanje po diktatu Pisanje riječi,
zahtjevi, usklađenost sadržaja riječi,rečenica, rečenica,
- Pisanje po diktatu (diktat s mišljenja i napisanog sadržaja) kratkog teksta sastava
komentarom, objašnjeni
diktat,diktat s predusretanjem Usvojena pisana
pogrešaka,izborni Poznavanje pisanih slova ćirilice,
diktat,stvaralački slova Pravilno pisanje
Osposobljavanje za analizu Razumije sadržajne,
diktati,kontrolni diktat) ćirilice,mogućnost svih slova ,
napisanog, uočavanje kompozicijske aspekte,
povezivanja slova u njihovo pravilno
nedostataka, evidentiranje pažljivo strukturira
strukture riječi povezivanje u
Usvajanje pisanih slova vlastitih grešaka, procjena nivoa pisani rad
strukturama riječi
ćiriličnog pisma postignuća Prepisivanje riječi
(pravilno pisanje i povezivanje
Pisanje riječi po Razumijevanje
slova u strukture riječi,
diktatu napisanog
razumijevanje napisanog)
Mogućnost
Razumijevanje značaja prepisivanja
poznavanjajednog i drugog rečenica
pisma i osposobljavanje šampanih
Pisanje riječi i rečenica uz ilustrirane Pisanje kraćih ćiriličnim Pisanje ćirilicom bez
sadržaje za čitanje tekstova štampanih
rečenica pismom pisanim zastoja, čitko i lijepo
ćiriličnim pismom i mogućnost
Prepisivanje riječi ,rečenica, kraćeg slovima
služenja pisanim slovima
teksta ćirilice u pismenim vježbama i ćirilice
komunikaciji.
6
INTERPRETACJA KNJIŽEVNOG TEKSTA / 50 /
Književno-teorijski Odgojno-obrazovni ciljevi i Ishodi druženja s književnim tekstom
Književni tekstovi pojmovi zadaci Zadovoljavajući Prosječni Iznad prosjeka
Tok događaja u Spoznavanje onoga što nije Pamćenje slijeda
Čitanačka štiva događaja
Nasiha Kapidžić-Hadžić: vremenskom slijedu (na neposredno dato ali je
obimnijem tekstu) konstitutivni dio značenja Razumijevanje
Divna zemlja i tetka Devla Razumijevanje
na razini
riječi, rečenice, teksta sadržaja na razini Potpuno
Jakov Jurišić: uopštavanja i
Uočavanje mjesta i reprodukcije samostalno
Srne na santi leda vremena radnje Misaono i emocionalno formuliranja čitanje,
pročitanog
Zehra Hubijar: poistovjećivanje s podnaslova razumijevanje
Kestenjar Likovi-njihov izgled, likovima Uočavanje logičkim pročitanog,
Indijska narodna priča: postupci, osobine glavnog cjelinama mogućnost
Kako je postalo drago kamenje događaja,glavnih samostalne
Ivan Cankar: Uočavanje i upoređivanje Bogaćenje i sporednih analize
postupaka glavnih likova emocionalne,kognitivne i likova
Zastidio se majke i raspravljanja o
Japanska bajka: (likovi čiji su postupci socijalne komponente Mogućnost pročitanom
Zlatna sjekira izrazito suoprotstavljeni) reprodukcije sadržaju.
Šukrija Pandžo: (odgovori na Razumijevanje
Uspostavljanje Izražavanje vlastitog stava pitanja u kao rezultat Izgrađen vlastiti
Draga laž
analogije: o liku, pronalaženje usmenoj formi i uviđanja odnos premma
Alija Isaković književni lik –likovi iz argumenata i formiranje na književnom
uzroka i
Priča o Pink Panteru svakodnevnih životnih vlastitog ponašanja u pojednostavljena tekstu .
posljedice.
Advan Hozić: situacija skladu s pozitivnim pitanja u pisanoj
formuliranje
Kućni špijun primjerima formi)
poruke
Branko Ćopić: Stav prema likovima i
Razlikovanje
Nećeš mi vjerovati objašnjenje stava vrsta književnog
Nedžati Zekerija: Afirmacija moralnih teksta na osnovi
Zar vam nisam rekao Uočavanje opisa lika u vrijednosti:dobrote, osnovnih
Jure Kaštelan: književnom tekstu plemenitosti, poštenja, obilježja
discipliniranosti i osjećaja
za mjeru, marljivosti)
Proljeće je slikar
Uočavanje opisa pojave
Maja Gjerek -Lovreković u književnom tekstu
Zimska priča
7
Dramski tekstovi: Dalji rad na čitanju dramskog Razumijevanje Dočaravanje Gluma,preuzi
teksta(prirodno i bez patetike; sadršaja dijaloga, likova,atmosfere manje uloge
Željka Horvat – Vukelja: Piščev govor i govor Rad na glasovnoj izražajnosti,
lika pravilno čitanje izražajnim lika, unošenje
Reumatični kišobran vježbanje ekspresivnosti i smisla za čitanjem promjena u
Jadranka Čunčić-Bandov: Didaskalije isticanje značajnih elemenata
Izražajno predstavljanje teksta
tekst
Jesenska šumska šala Pravilno čitanje Izražajno čitanje
Ostvarivanje uloge u igrokazu kao
Pjesme Pjesnička slika Pjesme, recitovanje recitovanje, Stvaralački
vid govorne produkcije
Alija H. Dubočanin: pjesme razumijevanje odgovor na
Jesenja pisma Ritam –podizanje i Obično,svakodnevno u pjesmi pojmova pjesmu kao
spuštanje glasa u Izvori nadahnuća predviđenih poticaj
Gustav Krklec:
govoru i čitanju; programom pisanje
Prvi snijeg Ritam i rima kao izrazi doživljaja pjesme,
Ismet Bekrić: izmjena dugih i kratkih Poezijom do uestetskog doživljaja i sastava
Domovina nije riječ iz spomenara slogova) spajanja emotivne,
spoznajne, vrijednosne,
Kasim Deraković: imaginativne komponente, stvarnog i
Ljetna noć Rima- glasovno Učenici će o s j e ć a t i , prepoznavati i doživljavati
maštovitog
Muharem Omerović: podudaranje krajnjih snagu i ljepotu pjesničke riječi. Uočavaće slikovitost,
Moja baka slogova (dvosložna Njegovanje senzibiliteta za jezgrovitost u pjesničkom izrazu. Moći će porediti
Šukrija Pandžo: rima) sugestivnost pjesničke riječi, odgoj
kazivanje u proznom tekstu, raspoloženje u pjesmi,
za ljepotu pjesničkog kazivanja
Osluškivanje muzičkom djelu, likovnom izrazu. Ljepotu će
Grigor Vitez: doživljavati svim čulima, mislima i osjećanjima.
Svirala od vrbe
Lektira Učenik je Može Samostalan/nost
Razumijevanje smisla Osposobljavanje učenika za pročitao knjigu. sudjelovati u u prezentaciji
Ivica Vanja Rorić:
čitanja.Zašto čitamo? samostalno čitanje, pamćenje Može odgovarati analizi i pročitane knjige.
Plavi vjetar Kako samostalno čitati ? na postavljena samostalno
i mogućnost prezentacije
Bisera Alikadić: Čitanje radi uživanja. Pitanja. govoriti o Mogućnost
Kraljica iz dvorišta Čitanje radi sticanja i Razumijevanje značaja znanja i sadržaju, poređenja,
Ahmed Hromadžić: proširivanja znanja uloge čitanja u učenju i likovima,poruci izvođenja
Patuljak iz zaboravljene zemlje Radi upoznacvanja s odgoju i samoodgoju zaključak
Karlo Kolodi: knjigom (naslovna strana,
Pinokio autor, izdavač, broj Vrijeme za priču;vrijeme za Učenici će moći samostalno pročitati tekstove
stranica, o čemu se govori predviđene za domaću lektiru.
Vrelo ljepote/Stihovi u lektiri/ u knjizi), vježba u
pjesmu:
(izbor iz bosanskohercegovačke Čitamo odabrane Sudjelovaće u analizi u skladu s mogućnostima samostalnog
predstavljanju teksta , dijelove dragih štiva,recitujemo čitanja, razumijevanja, reprodukcije i produkcije.
poezije za djecu) knjige. pjesmu po samoizboru
8
ME DIJSKA KULTURA
Pojmovi Odgojno-obrazovni ciljevi Očekivana postignuća
Programski sadržaji Zadovoljavajući Prosječan Iznad prosjeka
Percepcija i recepcija filmskog Mogućnost Uočavanje
Šta je igrani ,a sadržaja praćenja Praćenje i Povezanosti
Filmske vrste
šta dokumentarni fim filmskog razumijevanje izražajnih
U istoriji filma Uočavanje karakteristika i sadržaja u fimskog sredstava i
prve filmske predstave značaja dokumentarnog filma kontinuitetu i sadržaja, ostvarenih
Dokumentarni film odnose se na razumijevanje razumijevanje efekata
dokumentarni Zauzimanje stava sadržaja filma poruke
film i snimljene situacije iz Produkcija ideja
svakodnevnog života za snimanje
Crno-bijeli film i dokumentarnog
film u boji Napredak u razvoju Poređenje efekata Uočavanje filma koji se
filma Crno-bijelog i efekata razlike u odnosi na život
-tehnički aspekti filma u boji, tehnici u školi ili široj
- film u crno-bijeloj zvučnog u odnosu na nijemi fil snimanja zajednici
Uočavanje
Nijemi i zvučni film tehnici relacije Mogućnost šireg
- film u boji tehnika objašnjavanja
Ogoj i obrazovanje povezanosti
praćenje radio-emisija) snimanja-
-Nijemi i zvučni film i punoće pojedinih
-Radio kao medij doživljaja segmenata u
i radio-emisija u Mogućnost procesu
funkciji popularizacije Sudjelovanje u programima stvaranja filma
Radio –emisije školske radio-stanice
koncenrtracije
znanja, kulture i zabave i slušanja, Pažljivo
primjerene djeci Pamćenja praćenje, Posjedovanje
osnovnih memorisanje razvijene kulture
Dječiji listovi Radio, emisija
Razvijanje općih odgojnih
informacija sadržaja, slušanja i izbora
mogućnost sadržaja
List kao komunikacija i vrijednosti
reprodukcije
izraz stvaralaštva odraslih za Samostalno Mogućnost
djecu i djece za djecu čitanje Čita i komentira kritičkog čitanja
9
J E Z I K: Rječnik, gramatika, pravogovor i Očekivana postignuća
pravopis
Zadovoljavajuća. Prosječna Iznad prosjeka
Programski
Odgojno-obrazovni ciljevi i
sadržaji zadaci
Pravilan izgovor riječi
Služenje rječnikom i snalaženje u
koje su dominantne
abecedno i azbučnom slijedu
(traženje riječi, vježbe koje potiču na u svakodnevnom
govoru Adekvatna upotreba Posjedovanje
takmičenje i brzo snalaženje
riječi u različitim bogatog fonda
(Ja sam slovo C.Koje je slovo do
situacijama. riječi
mene.?
Mi smo slova D i H .Koja su slova
Rječnik Između nas? Sređivanje kartona riječi Razumijevanje
sa različitim inicijalnim znakom, značenja riječi u
sređivanje kartona riječi koje imaju Razumijevanje značenja Upotreba riječi
Riječi u priči i pjesmi književnom tekstu i riječi,njihova u govoru i koje su nove
isto slovo na početku mogućnost njihove
(šuma Šemsa, Šime, štap, šećer) pisanju i neočekivane s
Riječi opisivači upotrebe obzrom na uzrast i
u reprodukciji sadržaja, programske
Razvijanje sposobnosti izbora
Riječi informacije služenje riječima iz zahtjeve
adekvatnih riječi u govoru,pisanju
Upotreba riječi u komunikaciji: književnih djela Posjedovanje smisla za
Riječi poruke predstavljanje, traženje informacije izbor pravih riječi radi
(u kupovini, na putovanju, traženju dočaravanja
pomoći u slučaju nesnalaženja). raspoloženje, situacije,
aktivnosti
Tačno artikuliranje potrebe, zahtjeva
Upotreba riječi na
Izbor riječi kojima opisujemo Prilagođavanje rječnika nov i originalan
Riječi kojima pojačavamo situaciji i situacionom način
argumentaciju kontekstu
10
Očekivana postignuća
Gramatika Ciljevi i zadaci
Zadovoljavajuća Prosječna Iznad prosjeka
Pojmovi
Usavršavanje Razlikovanje
Azbuka Azbuka perceptivnih,analitič vrsta riječi,
Vrste riječi: Imenice-rod, broj kih i lingvističkih Snalaženje u uočavanje
I m e n i c e (rod i broj) Zamjenice sposobnosti analizi rečenice u njihove
Z birne i gradivne imenice Pridjevi Razvijanje obimu koji funkcije u
Brojevi sposobnosti podrazumijevaju rečenici
Zamjenice (lične i prisvojne )
gramatičke analize navedeni
Pridjevi (opisni, prisvojni, gradivni) Razlikovanje


Use: 0.0179