• MAKABAYAN


  •   
  • FileName: Makabayan-elementary.pdf [read-online]
    • Abstract: sa pamahalaan; ang kanyang mga karapatan at bahaging ginagampanan, tungkulin at pananagutan bilang mamamayan. ... tao at ng pamahalaan; mga karapatang tinatamasa, bahaging dapat gampanan, tungkulin at pananagutan bilang mamamayan. ...

Download the ebook

(P h i lip p in e Ele m e n ta ry Le a rn in g Co m p e te n c i e s )
MAKAB AYAN
MAKABAYAN
DESKRIPSYON
Ang Makabayan ay binubuo ng mga sumusunod na asignatura:
Sibika at Kultura; Heograpiya, Kasaysayan at Sibika (SK;HKS)
Musika, Sining at Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan (MSEP)
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP)
Edukasyon sa Kagandahang-Asal at Wastong Pag-uugali (EKAWP)
Ang Makabayan para sa Una, Ikalawa at Ikatlong Baitang ay binubuo ng Sibika at Kultura na nagsisilbing batayang aralin sa
pagsasanib ng Musika, Sining at Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan. Ito ay pag-aaral ng pakikipag-ugnayan ng tao sa lipunan at
sa pamahalaan; ang kanyang mga karapatan at bahaging ginagampanan, tungkulin at pananagutan bilang mamamayan. Tumutukoy rin
ito sa paglinang ng mga pagpapahalagang moral at ispiritwal; pagkakaroon ng kamalayan sa mga pamana ng lahi at malikhaing
pagpapahayag ng sariling damdamin sa Musika, Sining at Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan.
Ang Heograpiya/Kasaysayan/Sibika para sa Ikaapat na Baitang ay nakatuon sa Heograpiya. Naglalayon ito na mabigyan ang
mga mag-aaral ng pananaw tungkol sa kapaligirang pisikal, panlipunan at pagkabuhayan; ang mga paraan ng pakikibagay/pakikiangkop
at ang wastong pangangasiwa nito. Kabilang dito ang mga katangiang pangheograpiya ng bansa tulad ng mga anyong lupa at tubig,
klima, halaman, hayop, lokasyon, direksyon, taas ng lugar, populasyon, at ang paggamit, pangangalaga at pagpapabuti sa mga ito.
Para sa Ikalimang Baitang, ang pokus na disiplina ay Kasaysayan. Naglalahad ito ng kontinuum ng mga suliranin, tagumpay at mga
pangyayari na nakaimpluwensya sa kasalukuyan; ang mga pagbabago sa lipunan na naging sanhi ng pagsibol ng bago at maraming
pagkakataon at pakinabang para sa paglinang ng kakayahan ng tao at ang mga programa sa kasalukuyang lipunan na naglalayong
makatulong sa pagkamit ng minimithing bukas. Para sa Ikaanim na Baitang, ang pokus ay ang Sibika. Tumatalakay ito sa ugnayan ng
tao at ng pamahalaan; mga karapatang tinatamasa, bahaging dapat gampanan, tungkulin at pananagutan bilang mamamayan.
Ang Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan ay nakatuon sa paglinang sa pagiging responsable at karapat-dapat na
kasapi ng tahanan na magiging daan sa pagpapatatag ng pamilya. Ang mga gawain ay nagbibigay-diin sa paglinang ng kanais-nais na
saloobin, batayang kasanayan at mga gawi sa paggawa sa pamamagitan ng mga araling may kaugnayan sa pang-araw-araw na gawain
sa tahanan, paaralan at sa pamayanan at ang paglikha ng mga bagay na kapaki-pakinabang.
1
Ang mga aralin na ituturo sa bawat buwanang pagmamarka ay sumasaklaw sa edukasyong pantahanan, agrikultura, sining pang-
industriya, tingiang pangangalakal at impormasyong teknolohiya.
Sa pamamagitan nito, mabibigyan ang mga bata ng mga karanasan sa mga kasanayan para sa iba’t ibang hanapbuhay. Isang
katangian ng pagtuturo ng asignaturang ito ang pagiging flexible upang matugunan ang mga pangangailangang lokal at panrehiyon.
Gayundin, ang mga paaralan ay binibigyan ng laya sa pagpili ng mga gawaing sadyang angkop sa karanasan ng mga bata.
Sa Musika, Sining at Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan (MSEP) ang mga bata ay nakapagpapahayag ng kanilang
damdamin, ideya, at imahinasyon. Sa pamamagitan ng musika, sining at edukasyong pagpapalakas ng katawan, at iba pang malikhaing
gawain at proyekto, malilinang ang pagpapahalaga sa mga katutubo at kontemporaring sining. Bibigyan ng pagkakataon ang mga bata
na magamit ang kanilang natutuhan sa mga gawaing nakaaaliw. Habang papataas ng baitang ang bata, ang kaangkupang pisikal at
mga kasanayang panlaro (lead-up games), musika at pagkamalikhain sa disenyo at craft construction ay higit pang lilinangin.
Ang Edukasyon sa Kagandahang Asal at Wastong Pag-uugali (EKAWP) ay isasanib sa lahat ng antas. Ito ang mga batayang
pagpapahalaga na likas sa bawat asignatura.
MGA INAASAHANG BUNGA SA MAKABAYAN
MITHIIN:
Nakapagpapakita ng:
sapat na kaalaman at kamalayan sa mga pambansang pagkakakilanlan, kapaligiran at pagpapaunlad ng kabuhayan,
agham at teknolohiya;
mapanuri at malikhaing pag-iisip tungo sa mapanagutang pagpapasya sa mga isyu o usaping kinakaharap;
pagpapahalaga sa sining, musika, laro, sayaw at iba pang bahagi ng kultura gayundin sa pagiging Pilipino at sa kanyang
mga karapatan at pananagutan bilang mamamayan;
positibong saloobin sa paggawa upang makapamuhay nang produktibo sa isang bansang mapayapa; at
kakayahang makaagapay sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa mundo
2
MAK ABAYAN
(S IB IKA AT KU LTU RA
HEOGRAP IYA/KAS AYS AYAN/S IB IKA)
3
MGA INAASAHANG BUNGA
SIBIKA AT KULTURA; HEOGRAPIYA/KASAYSAYAN/SIBIKA
MITHIIN: Nagpapakita ng pagmamahal sa bayan at pagmamalaki sa mga pambansang pagkakakilanlan, at mga karapatan
at tungkuling dapat gampanan; may positibong saloobin at pagpapahalagang nakatutulong sa pag-aangkop sa
nagbabagong panahon; may kakayahan sa pangangasiwa sa kapaligiran, kasanayan sa masusi at mapanuring pag-iisip at
may global na pananaw upang makaagapay sa mga pagbabago sa daigdig
Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang, nakapagpapakita ang mga bata ng pagmamalaki bilang mamamayang Pilipino at ang
pagiging kabilang sa bansang Pilipinas at sa pamayanang global; nagkakaroon ng kasanayan sa mapanuring pag-iisip at
matalinong pagpapasya sa pangangasiwa ng kapaligiran upang makaagapay sa mabilis na pagbabagong nagaganap.
Pagkatapos ng Ikalimang Baitang, nakapagpapakita ang mga bata ng pagpapahalaga sa mga pangyayaring naganap at
nagaganap sa ibat ibang aspeto ng pamumuhay (panlipunan, pangkabuhayan at pulitikal) ng mga Pilipino sa iba’t ibang panahon
na nakatutulong upang magkaroon ng magandang kinabukasan.
Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang, nakapagpapakita ang mga bata ng pagmamalaki at pagpapahalaga sa katangiang
pangheograpiya, mga yaman at industriya, at sa mga pagsisikap ng bawat rehiyon na mapaunlad ang Pilipinas at ang kulturang
nagpapakilala sa ating pagka-Pilipino.
Pagkatapos ng Ikatlong Baitang, nakapagpapakita ang mga bata ng pagpapahalaga sa mga yaman ng bansa, sa mga
karapatang tinatamasa at mga tungkuling dapat gampanan at may positibong saloobin sa paggawa na nakatutulong sa pag-unlad
ng pamumuhay.
Pagkatapos ng Ikalawang Baitang, nakikilala ang mga bata ang sarili at ang mga katangian at sagisag na nagpapakilala sa mga
Pilipino at sa bansa; may mga karapatan at tungkulin sa paglinang ng kakayahan at nakikilahok sa mga gawain sa pamayanan.
Pagkatapos ng Unang Baitang, nagkakaroon ang mga bata ng kamalayan bilang Pilipino; may mga karapatang tinatamasa at
mga tungkuling dapat gampanan bilang kasapi ng mag-anak at para sa kabutihan ng kapwa.
4
Mga Batayang Kasanayan sa Pagkatuto sa SIBIKA AT KULTURA
I II III
PAMBANSANG PAGKAKAKILANLAN PAMBANSANG PAGKAKAKILANLAN PAMBANSANG PAGKAKAKILANLAN
Nakikilala ang mga bagay na nagpapakilala Nakikilala ang mga katangiang nagpapakilala Naipagmamalaki ang katangiang pisikal ng
sa mga Pilipino sa mga Pilipino at sa bansang Pilipinas bansang Pilipinas at ang mga bagay na
nagpapakilala sa mga Pilipino
A. Nakikilala ang sarili bilang Pilipino A. Natatalakay ang mga katangiang
nagpapakilala sa mga Pilipino A. Naipaliliwanag na ang Pilipinas ay
1. Nakikilala ang mga Pilipino isang kapuluan
1. Nakikilala ang mga Pilipinong bumubuo sa
1.1 Nasasabi na siya ay Pilipino mga pamayanan 1. Nasasabi na ang Pilipinas ay isang
kapuluan
1.2 Nasasabi na ang kanyang ama o ina/ 2. Natutukoy ang mga katangi-tanging
ama at ina ay mga Pilipino ugaling nagpapakilala sa mga Pilipino 1.1 Nasasabi kung ano ang pulo
2. Nakikilala ang iba pang Pilipino 3. Naipakikita ang mga katangiang 1.2 Natutukoy ang mga pulong bumubuo ng
nagpapakilala sa mga Pilipino sa Pilipinas
3. Nailalarawan ang katangiang pisikal ng pamamagitan ng
mga Pilipino pagtulong sa kapwa 1.3 Naipaliliwanag kung ano ang kapuluan
paggalang sa nakatatanda
4. Nasasabi na iba-iba ang katangiang 1.4 Naiguguhit o nailalarawan ang
pisikal ng mga Pilipino B. Nailalarawan ang sariling bansa pulo/kapuluan
5. Nasasabi nang may kasiyahan na “Ako 1. Nasasabi na ang Pilipinas ay binubuo ng 2. Natatalakay ang mga kapakinabangan ng
ay Pilipino” iba’t ibang pamayanan pagiging isang kapuluan
6. Naaawit nang may damdamin ang awiting 2. Nailalarawan ang kapaligiran ng sariling B. Nasusuri ang mga katangiang pisikal
“Ako ay Pilipino” pamayanan at ang iba pang pamayanang ng bansa
Pilipino
B. Nakikilala ang sariling bansa 1. Naibibigay ang naiibang katangian ng mga
3. Nakabubuo ng konklusyon na ang anyong tubig
1. Nasasabi na ang kanyang bansa ay pamayanang Pilipino ay may iba’t bang
Pilipinas kapaligiran 2. Nasasabi ang kakaibang katangian ng
mga anyong lupa
2. Natutukoy ang mga bansang nakapaligid 4. Nailalarawan ang ganda at yaman ng
sa Pilipinas bansa
5
I II III
3. Nakikilala ang magagandang tanawin at 4.1 Natutukoy ang mga likas na anyong lupa C. Nagagamit ang mapa sa paglalarawan
pook pasyalan ng sariling pook/bansa na nagpapaganda sa bansa ng bansa
4. Nailalarawan ang magagandang tanawin 4.2 Napaghahambing ang mga anyong lupa 1. Natutukoy ang mga pangunahin at
at pook pasyalan ng sariling pook/bansa sa bansa pangalawang direksiyon
5. Nakatutulong sa pagpapanatili ng 4.3 Natutukoy ang mga likas na anyong tubig 2. Nagagamit ang mga pangunahin at
kagandahan ng tanawin at pook pasyalan na nagpapaganda sa bansa pangalawang direksiyon sa pagsasabi ng
lokasyon sa mapa ng malalaki at maliliit na
6. Nakikilala ang mga anyong tubig at 4.4 Napaghahambing ang mga anyong tubig pulo ng bansa
anyong lupa ng bansa sa bansa
3. Napaghahambing ang malalaking pulo
7. Nailalarawan ang mga anyong tubig at 5. Nakikiisa sa pangangalaga sa mga likas ayon sa lokasyon o direksiyon, laki at
anyong lupa ng bansa na yaman ng bansa kaanyuan
8. Nasasabi ang kahalagahan ng mga 5.1 Natatalakay ang paraan ng 4. Nakikilala ang mapang pisikal
anyong tubig at anyong lupa sa bansa pangangalaga sa yaman tubig
4.1 Nakikilala sa larawan at sa simbolo ng
9. Nakalalahok sa mga gawaing may 5.2 Natatalakay ang mga paraan ng mapa ang iba’t ibang anyong lupa at anyong
kinalaman sa wasto at matalinong gamit ng pangangalaga sa yaman lupa tubig
anyong tubig at anyong lupa ng bansa
6. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng 4.2 Naituturo sa mapa ang mga
C. Nakikilala ang globo bilang larawan ng yaman tao ng bansa mahahalagang anyong lupa at anyong tubig
mundo ng bansa
6.1 Nakikilala ang yaman tao ng bansa
1. Nasasabi na ang Pilipinas ay bahagi ng 4.3 Nakagagawa ng payak na mapa ng
mundo 6.2 Nasasabi ang katangian ng mga pangkat pamayanan/bansa na ipinakikita ang
ng taong bumubuo sa populasyon ng bansa mahahalagang anyong lupa at anyong tubig
2. Naituturo sa globo ang lokasyon ng
Pilipinas 6.3 Naiisa-isa ang mga pangkat na 5. Nakikilala ang mapang pangklima
bumubuo sa populasyon ng bansa
3. Nasasabi na Pilipinas ang kanyang bansa 5.1 Napaghahambing ang klima sa iba’t
at bansa ng mga Pilipino 6.4 Naiisa-isa ang bumubuo ng populasyong ibang bahagi ng bansa sa tulong ng mapang
umaasa at inaasahan pangklima
6
I II III
4. Nagagamit ang mga panturo ng 6.5 Napaghahambing ang populasyong 5.2 Naipaliliwanag ang mga dahilan ng
kinalalagyan ng isang bagay/ lugar tulad ng: umaasa at populasyong inaasahan pagkakaiba/ pagkakahawig ng klima sa iba’t
sa kanan; sa kaliwa; sa itaas;sa ibang bahagi ng bansa
harapan;sa likuran 6.6 Napaghahambing ang populasyong
nagbibigay ng produkto at populasyong 5.3 Natutukoy ang klima sa sariling
5. Naikikilos ang katawan ng buong pag- nagbibigay ng paglilingkod pamayanan
iingat sa sarili at sa panlahatang lugar sa
iba’t ibang patutunguhan/direksiyon 7. Natatalakay ang mga paraang ginagawa 5.4 Naiisa-isa ang mga salik na may
ng pamahalaan sa pangangalaga ng yaman kinalaman sa klima
D. Nakikilala ang mga sagisag na tao ng bansa
nagpapakilala sa bansa 6. Nakabubuo ng konklusyon tungkol sa
8. Natutukoy ang mga makasaysayang pook klima ng bansa
1. Natutukoy ang mga sagisag ng bansa ng bansa
- watawat ng bansa D. Nasusuri ang kaugnayan ng uri ng
- pambansang awit 9. Nasasabi ang mahahalagang hanapbuhay ng mga mamamayan sa
- pambansang bayani pangyayaring naganap sa ilang katangiang pisikal ng bansa
- pambansang bulaklak makasaysayang pook sa bansa
- pambansang puno 1. Nakikilala ang pangunahing hanapbuhay
- pambansang hayop 10. Naipakikita ang paggalang at ng mga Pilipino
- pambansang sayaw pangangalaga sa mga makasaysayang pook
- pambansang laro 2. Naiuugnay ang uri ng pangunahing
- pambansang wika C. Nakikilala ang mapa bilang patag na hanapbuhay sa katangiang pisikal ng bansa
larawan ng mundo
2. Nailalarawan ang iba’t ibang sagisag ng 3. Naipaliliwanag kung paano
bansa 1. Nakikilala ang apat na pangunahing nakikibagay/nag-aangkop ang mga tao sa uri
direksiyon: Hilaga, Timog Silangan, Kanluran ng kapaligiran
3. Naipakikita ang paggalang sa
pambansang awit/watawat 2. Nagagamit ang mga pangunahing 4. Nasasabi ang mga paraan kung paano
direksiyon sa pagtuturo ng lokasyon ng isang mapag-iingatan ang mga pinagkukunan ng
4. Naaawit nang may damdamin ang bagay, lugar o pook sa mapa ating kabuhayan
“Lupang Hinirang”
3. Nagagamit ang mga pananda sa mapa sa 5. Naipakikita ang pagpapa-halaga sa
5. Nagagamit ang iba’t ibang linya, hugis at pagkilala sa mga bagay o lugar kapaligiran
pangunahin at pangalawang kulay sa
paglalarawan ng mga sagisag ng bansa
7
I II III
5.1 Nakikilala ang iba’t ibang uri ng linya at 4. Nagagamit ang payak na mapa sa 5.1 Naipakikita sa pamamagitan ng
hugis sa mga sagisag ng bansa pagkilala at paghanap ng mga bagay, lugar o pagguhit/pagpinta at pag-awit ang mga
pook pamamaraan ng pangangalaga sa
5.2 Nakaguguhit ng iba’t ibang uri ng linya at kapaligiran
hugis D. Nabibigyang kahulugan ang mga
sagisag na nagpapakilala sa bansa 5.2 Nakalilikha ng dibuho ng mga bagay
5.3 Nakalilikha ng gawaing sining na binubuo mula sa kapaligiran:
ng iba’t ibang linya at hugis 1. Nabibigyang kahulugan ang bawat kulay • payak na installation sa kapaligiran
ng watawat • collage ng iba’t ibang tekstura
5.4 Nakikilala ang mga pangunahin at mga • pagguhit ng mga disenyo ng
pangalawang kulay 2. Nabibigyang kahulugan ang araw at mga dahon/bulaklak
bituin sa watawat • at iba pa
3. Naipakikita ang paggalang sa E. Nasusuri kung bakit may pagkakaiba
pambansang watawat at awit sa katangiang pisikal ang mga Pilipino
4. Nasasabi ang kahalagahan ng 1. Nakikilala ang mga ninuno ng mga Pilipino
pambansang wika bilang sagisag ng bansa
2. Nailalarawan ang katangiang pisikal ng
5. Nakikilala si Jose Rizal bilang mga Pilipino
pambansang bayani
3. Natutukoy ang ilang pangyayari sa
6. Nailalarawan ang pambansang kasuotan kasaysayan ng ating bansa na naging
dahilan ng pagkakaiba ng katangiang pisikal
7. Nailalarawan ang pambansang bulaklak ng mga Pilipino
8. Naibibigay ang katangian ng kalabaw 4. Nasasabi nang may kasiyahan ang
bilang pambansang sagisag pagiging Pilipino anuman ang katangiang
pisikal
9. Nasasabi ang dahilan ng pagkapili ng nara
bilang pambansang puno F. Nasusuri ang mga katangi-tanging
ugali at saloobin ng mga Pilipino na
10. Nasasabi ang kahalagahan ng mga nakatutulong sa pag-unlad ng
sagisag ng bansa pamumuhay
8
I II III
II. PAMBANSANG PAGKAKAISA 11. Naipakikita ang pagkakaroon ng 1. Nailalarawan ang likas at katangi-tanging
kamalayan sa mga pambansang sagisag sa ugali ng mga unang Pilipino/ninuno
Nasasabi ang kapaki-pakinabang na gawain pamamagitan ng:
para sa kabutihan ng lahat • pagsasakilos ng wastong paggalang sa 2. Natutukoy ang mga katangi-tanging
watawat ugaling natutuhan sa dayuhan
A. Nakikilala na ang Pilipinas ay binubuo • pag-awit ng may damdamin ng Lupang
ng mga pamayanan Hinirang 3. Nakikilala ang mga katangi-tanging ugali
• pagsasagawa ng mga batayang hakbang na nagpapakilala sa ating pagka-Pilipino
1. Nasasabi ang bumubuo ng isang mag- ng sayaw na Cariñosa
anak na Pilipino • pagguhit o pagpinta ng iba pang mga 4. Naipaliliwanag kung paano nakatutulong o
sagisag nakahahadlang sa pag-unlad ng pamumuhay
2. Nasasabi ang iba pang bumubuo ng mag- ang mga ugaling nagpapakilala sa ating
anak na Pilipino II. PAMBANSANG PAGKAKAISA pagka-Pilipino
3. Napaghahambing ang iba’t ibang laki ng Nakikilala ang mga gawain at pagdiriwang na 5. Natutularan ang halimbawa ng mga taong
mag-anak na Pilipino pansibiko at panrelihiyon tungo sa nagpakita ng mga katangi-tanging ugali at
pagkakaisa/pagkakabuklod ng mga Pilipino saloobin
4. Nahihinuha ang kinalaman ng laki ng mag-
anak sa laki ng populasyon ng pamayanan A. Natatalakay ang mga gawaing 6. Naipakikita sa lahat ng pagkakataon ang
nagbubuklod sa mga Pilipino mga katangi-tanging ugali ng mga Pilipino
5. Nasasabi na ang mga mag-anak na
Pilipino at iba pang mag-anak ang bumubuo 1. Nasasabi ang kahalagahan ng II. PAMBANSANG PAGKAKAISA
ng isang pamayanan pagtutulungan sa pagtugon sa
pangangailangan Nakikiisa sa mga gawaing nagpapaunlad ng
B. Natatalakay ang kahalagahan ng pamumuhay
pagtugon sa mga pangunahing 1.1 Nakikilala ang iba pang pangangailangan
pangangailangan ng pamilya ng pamayanan bukod sa mga pangunahing A. Nauunawaan na ang pagkakaisa ng
pangangailangan mithiin ang siyang nagbubuklod sa mga
1. Nasasabi na ang bawat mag-anak ay may Pilipino
bahaging dapat gampanan sa pagtugon sa 1.2 Natutukoy ang mga gawain sa
pangunahing pangangailangan pamayanan na nakatutugon sa mga 1. Nasasabi na ang maunlad na pamumuhay
pangangailangan ng pamayanan ay mithiin ng mga Pilipino
1.1 Naiisa-isa ang mga pangunahing
pangangailangan
9
I II III
1.2 Nailalarawan ang gawain ng mga mag- 1.3 Nasasabi ang kaugnayan ng dami ng tao 1.1. Natutukoy ang mithiin ng mga Pilipino na
anak na tumutulong sa pagtugon sa sa pamayanan sa pagtugon sa makatugon sa pangunahing
pangunahing pangangailangan pangangailangan ng mga ito pangangailangan
1.3 Nasasabi ang kahalagahan ng 2. Nailalarawan ang mga gawain sa 1.2 Natatalakay ang mga bagay na
pagtutulungan ng babae at lalaki sa pamayanan na nagpapakita ng nakatutulong/nakahahadlang sa pagkakamit
pagtugon sa pangunahing pangangailangan pagkakabuklod ng mga tao sa panahon ng ng mithiin tulad ng:
sakuna o kalamidad - malaking populasyon
1.4 Natatalakay kung paano natutugunan - saloobin sa paggawa
ang mga pangunahing pangangailangan ng 3. Nailalarawan ang tradisyong may - mga kaugalian ng mga Pilipino atbp.
mag-anak kinalaman sa pagkakabuklod gaya ng
bayanihan o palusong 2. Nakikilala na ang mga Pilipino ay may
2. Nasusuri ang epekto ng laki ng mag-anak mga karapatan at tungkulin sa paglinang ng
sa pagtugon sa pangunahing 4. Nailalarawan kung paano nilulutas ng mga sariling kakayahan at ng kakayahan ng
pangangailangan tao sa pamayanan ang kanilang suliranin kapwa
3. Nasasabi na higit na may pagkakataon B. Naipaliliwanag ang mga pagdiriwang 3. Nagagamit ang sariling kakayahan upang
ang maliit na pamilya na matugunan ang na panrelihiyon na nagbubuklod sa mga mapaunlad ang pamumuhay tulad ng
mga pangangailangan nito Pilipino pagtitiwala sa sariling kakayahan
4. Nasasabi ang kahalagahan ng 1. Naiisa-isa ang mga pagdiriwang na 4. Natatalakay ang mga pagkakataon sa
pagsasagawa ng bahaging dapat gampanan panrelihiyon na nagbubuklod sa mga Pilipino pamayanan/bansa na nakatutulong sa
sa pagtugon sa pangunahing paglinang ng kakayahan
pangangailangan 2. Nailalarawan ang mga kaugaliang
kaugnay ng mga pagdiriwang na 5. Napatutunayan na mahalaga ang
panrelihiyon pagtutulungan upang matamo ang mithiin
Hal.:
2.1 Nakaaawit ng mga awiting bayan • paggawa ng likhang sining tulad ng
myural o mosaic
2.2 Naiguguhit ang mga kaugaliang kaugnay • pag-awit na may kinalaman sa paggawa
ng mga pagdiriwang na panrelihiyon at pagkakaisa
3. Naipaliliwanag kung paano nagkakabuklod 6. Nakikilahok nang buong sigla sa iba’t
ang mga Pilipino sa pamamagitan ng mga ibang gawain batay sa kakayahan upang
pagdiriwang na ito matamo ang mithiin
10
I II III
5. Naisasagawa nang kusang-loob ang mga 4. Naipakikita ang pakikiisa sa mga gawaing B. Napahahalagahan ang mga saloobin at
bahaging dapat gampanan bilang kasapi ng panrelihiyon na nagbubuklod sa mga Pilipino pagpapahalagang may kaugnayan sa
mag-anak sa pagtugon sa pangunahing paggawa na nakatutulong sa pagkakamit
pangangailangan C. Natatalakay ang mga pagdiriwang na ng mithiin
pansibiko na nagbubuklod sa mga
C. Natatalakay na ang pagkakaisa at Pilipino 1. Nasusuri ang kaugnayan ng mga kanais-
pagtutulungan ng mga kasapi ng mag- nais na saloobin at pagpapahalagang may
anak ay nakatutulong sa pagtugon sa iba 1. Naiisa-isa ang mga pagdiriwang na kaugnayan sa paggawa sa pagkakamit ng
pang pangangailangan ng pamayanan pansibiko na nagbubuklod sa mga Pilipino mithiin
Hal.: Araw ng Kalayaan at Araw ng Paggawa
1. Natutukoy ang iba pang pangangailangan 1.1 Nasasabi na ang iba’t ibang uri ng
ng mag-anak sa pamayanan tulad ng: 2. Naibibigay ang kahalagahan ng mga gawain ay nakatutulong sa pagkakamit ng
pagdiriwang na pansibiko mithiin
- malinis na pamayanan
- tahimik na pamayanan 3. Nailalarawan ang mga kaugaliang 2. Naipaliliwanag kung paano nakatutulong
kaugnay ng mga pagdiriwang na ito sa pagpapaunlad ng pamumuhay ang mga
2. Nakikilala ang mga gawain ng kanais-nais na saloobin at pagpapahalagang
mamamayan na tumutugon sa 3.1 Nakaaawit ng mga awiting may may kaugnayan sa paggawa anumang uri ito
pangangailangan ng pamayanan kaugnayan sa pansibikong pagdiriwang
3. Nailalarawan ang maaaring mangyari sa
3. Natatalakay ang mga paraan ng 3.2 Naiguguhit ang mga kaugaliang kaugnay pamumuhay kapag hindi ipinakita ang mga
pakikipagtulungan sa pagtugon sa ng pagdiriwang na ito kanais-nais na saloobin at pagpapahalagang
pangangailangan ng pamayanan may kaugnayan sa paggawa
3.3 Naisasagawa ang mga gawaing may
4. Nasasabi ang makakayanang gawain sa kaugnayan sa pagdiriwang na ito 4. Natatalakay ang mga paraan kung paano
pakikipagtulungan sa pagtugon sa Hal.: pagmamartsa maipakikita sa sariling pamumuhay ang mga
pangangailangan saloobin at pagpapahalagang makatutulong
4. Nasasabi kung paano nagkakabuklod ang sa pagpapaunlad ng pamumuhay
5. Nasasabi ang epekto ng dami ng tao sa mga Pilipino sa pamamagitan ng mga
pamayanan sa pagtugon sa iba pang pagdiriwang na ito 5. Naipakikita sa sariling kilos at pag-uugali
pangangailangan ng mag-anak ang mga saloobin at pagpapahalagang may
5. Naipakikita ang pakikiisa sa mga gawaing kaugnayan sa paggawa maging anumang uri
pansibiko na nagbubuklod sa mga Pilipino ito
11
I II III
6. Nakikilahok sa mga kapakipakinabang na D. Nakikiisa sa mga gawaing 6. Naipagmamalaki ang anumang gawaing
gawain sa pagtugon sa iba pang mga pangrelihiyon at pangsibiko na marangal
pangangailangan sa paaralan at nagpapamalas ng pagkakaisa
barangay/pamayanan III. PAMBANSANG KATAPATAN
1. Nakikilahok sa pagdiriwang sa
pamamagitan ng: Napahahalagahan ang mga karapatan at
D. Naipaliliwanag kung paanong ang • paggawa ng poster tungkulin ng bawat mamamayan sa
pagmamahal sa Panginoon ay • pagsali sa timpalak pagguhit, pag-awit at pagpapaunlad ng pamumuhay
nakatutulong sa pagkakaisa ng mga pagsasayaw
Pilipino A. Nauunawaan na ang bawat
III. PAMBANSANG KATAPATAN mamamayan ay may karapatang
1. Natutukoy ang sariling relihiyon at ng tumanggap ng paglilingkod sa
ibang Pilipino Naipaliliwanag ang kahalagahan ng mga pamahalaan
karapatan at tungkulin ng isang Pilipino
2. Nasasabi ang mga paraan kung paano 1. Nakikilala ang mga paglilingkod na
maipakikita ang pagmamahal sa Panginoon A. Nasasabi na ang bawat karapatan ng tinatanggap sa pamahalaan
batang Pilipino ay may katumbas na
3. Naipakikita ang pagmamahal sa tungkulin 2. Natutukoy ang mga kabutihang naidudulot
Panginoon sa iba’t ibang paraan ng mga paglilingkod ng pamahalaan sa pag-
1. Nakikilala ang mga karapatan ng bata na unlad ng pamumuhay
4. Naipakikita ang paggalang sa relihiyon ng mabigyan ng iba pang pangangailangan
iba 3. Naipaliliwanag kung paano natutugunan
2. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng ng pamahalaan ang mga pangangailangan
E. Nakikiisa sa mga gawain sa tahanan, pagkakamit sa mga karapatan at iba pang ng mga mamamayan
paaralan at barangay upang makatulong pangangailangan
sa pangangailangan ng pamayanan 3.1 Nasasabi ang pinanggagalingan ng kita
Hal.: 3. Naipaliliwanag na ang bawat karapatan ay ng pamahalaan upang matugunan ang mga
• pagsali sa proyektong pampaaralan, may katumbas na tungkulin pangangailangan ng mga mamamayan
pambarangay o pampamayanan na may
kinalaman sa kalinisan, kalusugan at iba 3.1 Nakikilala ang mga tungkulin ng isang 4. Naipaliliwanag ang epekto/ kaugnayan ng
pa bata mabilis na paglaki ng populasyon sa
• pagpapasalamat sa Panginoon sa - sa tahanan pagbibigay ng pamahalaan ng sapat na
biyayang natanggap - sa paaralan paglilingkod pambayan
• pagmamalasakit sa kapwa - sa simbahan
- sa pamayanan
12
I II III
3.2 Nasasabi ang maaaring mangyari kung 5. Napahahalagahan ang mga paglilingkod
hindi gagampanan ang mga tungkulin na tinatanggap sa pamahalaan
4. Naisasagawa ang mga tungkulin
- sa tahanan
- sa paaralan
- sa simbahan
- sa pamayanan
III. PAMBANSANG KATAPATAN B. Natatalakay na ang bawat batang B. Nauunawaan na ang mga mamamayan
Nagkakaroon ng kamalayan na ang bawat Pilipino ay may natatanging kakayahan ay may tungkulin sa pamahalaan upang
karapatan ay may kaukulang tungkulin makatulong sa maunlad na pamumuhay
1. Nasasabi na ang bawat bata ay may
A. Nasasabi ang kahalagahan ng mga natatanging kakayahan 1. Natutukoy ang mga batas na nakatutulong
karapatan ng batang Pilipino sa pagkakaroon ng maunlad na pamumuhay
1.1 Naiisa-isa ang mga gawaing
1. Nasasabi ang kahulugan ng karapatan makakayang gawin ng isang bata 2. Nakikilala ang tungkulin ng mamamayan
para sa payapang pamumuhay
2. Nakikilala ang mga karapatan ng batang 1.2 Nailalarawan ang sariling kakayahan o
Pilipino ang gawaing kayang gawin 3. Natutukoy ang tungkulin ng mamamayan
sa pangangalaga ng kapaligiran
3. Natatalakay kung paano maaaring 1.3 Napaghahambing ang tanging
tamasahin ng batang Pilipino ang kanyang kakayahan ng bawat bata 4. Nasasabi ang tungkulin ng mamamayan
mga karapatan na tumulong sa pagpapaunlad ng
2. Nasasabi ang mga proyekto ng pamumuhay
4. Naipaliliwanag kung bakit mahalaga ang pamahalaan / iba pang samahan sa
mga karapatan pagpapaunlad ng kakayahan


Use: 0.0236