• FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKE-NATYRORE


  •   
  • FileName: fshmn.pdf [read-online]
    • Abstract: Ekologjia humane. Z. 2+0. 3. Embriologjia humane. Z. 2+0. 3. Antropologjia. Z ... 1+1 6. Endokrinologjia krahasuese. Z. 2+0. 9. Gjenetika humane. Z. 2+1 6. Enzimologjia. Z. 2+1. 9 ...

Download the ebook

Plani mësimor sipas Deklaratës së Bolonjës
DEPARTAMENTI I MATEMATIKËS
Drejtimi Matematikë - informatikë
Viti I
Lënda Statusi Sem. I Sem. II Kreditë
Analiza matema. I O 3+3 7
Analiza matemat. II O 3+3 7
Logjika matematike me teorinë e O 2+1 4
bashk.
Algjebra I O 1+1 2+2 7
Gjeometria analitike O 2+1 2+1 7
Hyrje në shkencat kompjuterike O 2+2 5
Viti II
Lënda Statusi Sem. III Sem. IV Kreditë
Analiza matem. III O 3+3 7
Analiza matem. IV O 3+3 7
Bazat e gjeometrisë O 2+2 2+2 10
Fizika O 2+1 2+1 8
Gjuhët program.I O 2+1+2 2+1+2 8
Viti III
Lënda Statusi Sem. V Sem. VI Kreditë
Teoria e gjasës O 2+2 6
Hapësirat vekt. O 2+1 2+1 7
Statistika O 2+2 5
EDZ O 2+2 2+2 10
Metodika e mat. me praktikum O 2+2 2+2 10
Psikologjia O 2+0 2
Lëndët zgjedhore për Drejtimin Matematikë-informatikë
Viti I i studimeve
Statusi Sem. I Sem. II Kreditë
Lënda
Z
Kursi i matematikës Z 2+1 3
elementare
Mosbarazimet jolineare Z 2+1 3
Bazat e punës me kompjuter Z 1+1 3
Gjuha angleze I Z 2+2 4
Gjuha angleze II Z 2+2 4
Matematika element. I Z 2+1 3
Programet aplikative I Z 2+2 5
Rrjetat komjuterike Z 2+2 5 5
Sistemet operative Z 2+1 3
Viti II i studimeve
Lënda Statusi Sem. III Sem. IV Kreditë
Teoria e polinomeve Z 2+1 4
Bazat e analizës numerike z 2+1 2+1 8
Teoria e matricave z 2+1 4
Teoria e algoritmeve dhe strukt. e Z 2+1 5
të dhënave
Kombinatorika Z 2+2 5
Grafika kompjuterike Z 2+2 5
Teoria e numrave Z 2+1 4
Sociologjia Z 1+1 3
Programet aplikative II Z 2+2 5
Matematika diskrete (për Z 2+1 2+1 8
kompjuter)
Analiza vektoriale Z 2+1 4
Arkitektura e kompjuterëve Z 2+2 5
Bazat e të dhënave Z 2+2 5
Analiza e algoritmeve Z 2+1 4
Viti III i studimeve
Lënda Statusi Sem. V Sem. VI Kreditë
Gjeometria deskriptive Z 2+2 5
Historia e matematikës Z 1+1 3
Ekuacionet e fizikës mat. Z 2+1 4
Programimi matematik Z 2+2 5
Algjebra lineare numerike Z 2+1 4
Gjeometria diferenciale Z 2+2 5
Ekuacionet integrale Z 2+1 4
Met. numer. për ekuac. diferenc. Z 2+1 4
Transformimet e Laplasit Z 2+1 4
Modelet e gjeometrisë Z 2+2 5
Gjuhët programuese II Z 2+2 5
Masa dhe integrimi Z 2+2 5
Hapësirat metrike Z 2+2 5
Strukturat algjebrike Z 2+2 5
Gjeometria projektive Z 2+1 4
Didaktika Z 2+0 4
Teoria e numrave Z 2+1 4
Vërejtje: Studentët mund të marrin lëndë zgjedhore edhe të Drejtimit të Shkencave
Kompjuterike.
Drejtimi Arsimor (në këtë drejtim studimet zgjasin katër vite)
Lëndët obligative
Viti I
Statusi Sem. I Sem. II Kreditë
Lënda
Elemente të anal. matema. O 3+2 7
Njehësimi integral O 3+2 7
Elemente të algjebrës O 2+2 2+2 5
Gjeometria analitike O 2+2 2+2 5
Gjeometria deskr. O 2+2 2
Viti II i studimeve
Statusi Sem. III Sem. IV Kreditë
Lënda
Funks. me shumë ndryshore O 3+2 7
Integralet e shumëfishta O 3+2 7
Bazat e gjeometrisë O 2+2 2+2 5
Fizika O 2+1 2+1 4
Algjebra lineare O 2+2 4
Viti III
Statusi Sem. V Sem. VI Kreditë
Lënda
Teoria e gjasës O 2+2 4
Statistika mat. O 2+2 4
Ekuac. diferenc. O 2+2 2+2 10
Analiza reale O 2+1 1+1 7
Algjebra e përgj. O 2+2 4
Gjeometria diferenciale O 2+1 4
Metodat numerike O 2+2 4
Viti IV
Lënda Statusi Sem.VII Sem. VIII Kreditë
Psikologji edukimi O 4+2 7
Metodika e mat. me prakt. O 2+2 2+2 8
Mendimi kritik gjatë leximit dhe O 2+1 2+1 6
shkrimit në matematikë
Kapituj të zgjedhur nga matem. O 2+2 4
Punimi i diplomës O 2+0 5
Funks. analitike O 2+2
Lëndët zgjedhore
Viti I i studimeve
Lënda Statusi Sem. Sem. II Kreditë
Kursi i matematikës z 2+1 3
elementare
Mosbarazimet jolineare Z 2+1 3
Bazat e punës me kompjuter Z 1+1 3
Gjuha angleze I Z 2+2 4
Gjuha angleze II Z 2+2 4
Programet aplikative I Z 2+2 5
Rrjetat kompjuterike Z 2+2 5
Sistemet operative Z 2+1 3
Viti II i studimeve
Lënda Statusi Sem. III Sem. IV Kreditë
Teoria e polinomeve Z 2+1 4
Matematika element. I Z 2+1 3
Teoria e matricave Z 2+1 4
Teoria e algoritmeve dhe strukt. e Z 2+1 4
të dhënave
Kombinatorika Z 2+2 5
Grafika kompjuterike Z 2+2 5
Teoria e numrave Z 2+1 4
Sociologjia Z 1+1 3
Programet aplikative II Z 2+2 5
Matematika diskrete (për Z 2+1 2+1 8
kompjuter)
Analiza vektoriale Z 2+1 4
Arkitektura e kompjuterëve Z 2+2 5
Bazat e të dhënave Z 2+2 5
Analiza e algoritmeve Z 2+1 4
Viti III i studimeve
Lënda Statusi Sem. V Sem. VI Kreditë
Gjeometria deskriptive Z 2+2 5
Historia e matematikës Z 1+1 3
Ekuacionet e fizikës mat. Z 2+1 4
Programimi matematik Z 2+2 5
Algjebra lineare numerike Z 2+1 4
Gjeometria diferenciale Z 2+2 5
Ekuacionet integrale Z 2+1 4
Met. numer. për ekuac. diferenc. Z 2+1 4
Transformimet e Laplasit Z 2+1 4
Modelet e gjeometrisë Z 2+2 5
Gjuhët programuese II Z 2+2 5
Topologji Z 2+2 5
Teoria e numrave Z 2+1 3
Strukturat algjebrike Z 2+2 5
Gjeometria projektive Z 2+1 4
Viti IV
Lënda Statusi Sem.VII Sem. VIII Kreditë
Kapituj të zgjedhur nga masa dhe Z 2+2 5
integrimi
Zhvillimi i kurikulave në Z 3+3
matematikë-informatikë
Kapituj të zgjedhur nga topologjia Z 2+2 5
algjebrike
Analiza konvekse Z 3+2 5
Administrimi i shkollës Z 2+2 3
Didaktika Z 2+2 4
Vërejtje. Studentët mund të marrin lëndë zgjedhore edhe të Drejtimit të Shkencave
Kompjuterike.
Drejtimi i Shkencave Kompjuterike
Viti I
Statusi Sem. I Sem. II Kreditë
Lënda
Analizë matematike I O 2+2+0 5
Analizë matematike II O 2+2+0 5
Matematikë diskrete O 2+2+0 5
Algjebër lineare me gjeometri 2+2+0 5
analitike O
Programimi dhe algoritmet O 2+2+2 6
Rrjetat kompjuterike dhe WWW O 2+2+2 6
Hyrje ne shkencat kompjuterike O 2+1+1 4
Strukturat e të dhënave O 1+1+1 4
Viti II
Viti
II Lënda Statusi Sem. III Sem. IV Kreditë
Analizë matematike III O 2+2+0 5
Analizë numerike I O 2+2+2 7
Analizë numerike II O 2+2+2 7
Teori e gjasës O 2+2+0 6
Arkitektura e kompjuterit dhe 2+1+2 5
sistemet operative O
Bazat e të dhënave O 1+1+1 3
Programimi OOP dhe GUI O 2+2+2 7
Viti III
Lënda Statusi Sem. V Sem. VI Kreditë
2+2+0 6
Statistikë O
Programim matematik O 2+2+2 6
Rrjetat kompjuterike dhe 2+2+2 7
programimi në WWW O
Analizë e algoritmeve O 2+2+2 7
Programim i distribuuar O 1+1+1 4
Procesim i imazheve O 1+1+1 4
Inxhinierim i softuerit O 1+1+1 4
Punë praktike O 0+0+2 2
Lëndët zgjedhore
Viti I
Lënda Statusi Sem. I Sem. II Kred
Bazat e punës me kompjuter Z 1+2+2 5
Programet aplikative 1+2+2 4
matematike Z
Gjuhë angleze I Z 0+4+0 5
Gjuhë angleze II Z 0+4+0 5
0+4+0 5
Rradhitja e tekstit në TeX Z
Viti II
Lënda Statusi Sem. III Sem. IV Kred
Teori e gjuhëve formale Z 2+2+2 6
Ndërtimi i kompilatorit Z 2+2+2 6
Analizë matematike IV Z 2+2+0 4
Siguria e të dhënave në 1+2+2 4
kompjuter Z
Viti III
Lënda Statusi Sem. V Sem. VI Kred
Kontabiliteti Z 1+2+2 5
Biznesi dhe interneti Z 1+2+2 5
Analizë e të dhënave Z 2+2+0 5
Zgjidhja e problemeve në Z 1+2+2 5
Matematikë
Në lëndët zgjedhore përfshihen edhe lëndët zgjedhore të Drejtimit Matematikë–Informatikë.
DEPARTAMENTI I GJEOGRAFISË
Drejtimi: Gjeologji - Gjeografi
Viti I
Lënda Statusi Sem.I Sem.II Kreditë
Gjeologjia e përgjithshme O 2+1 2+0 7
Mineralogjia O 2+1 2+1 7
Hartografia O 1+2 3
Klimatologjia O 2+1 2+1 7
Fizika O 2+1 3
Matematika O 2+1 3
Paleontologjia O 2+1 3
Kimia O 2+1 3
Gjuha e huaj O 0+2 0+2 4
Viti II
Lënda Statusi Sem. III Sem.IV Kreditë
Petrologjia O 2+1 2+1 7
Gjeologjia historike O 2+0 2
Bazat e gjeomorfologjisë O 2+1 2+1 7
Hidrogjeografia O 2+1 2+1 7
Demogjeografia O 2+1 2+1 6
Psikologjia O 2+0 2
Gjeografia ekonomike O 2+0 2+0 5
Gjuha e huaj O 0+2 0+2 4
Viti III
Lënda Statusi Sem.V Sem.VI Kreditë
Gjeografia regjionale O 2+1 2+1 6
Gjeografia e Kosovës O 2+1 3
Gjeologjia e Kosovës O 2+1 3
Bazat e hidrogjeologjisë O 2+1 2+1 6
Bazat e gjeologjisë inxhinierike O 2+1 2+1 6
Metodika e mësimit të gjeologjisë O 2+0 1+1 6
dhe gjeografisë
Gjeografia e vendbanimeve O 2+1 3
Didaktika O 2+0 2
Punimi i diplomës O 1+2 5
Lëndët zgjedhore
Viti I
Lënda Statusi Sem.I Sem.II Kreditë
Gjeologjia e kuaternarit Z 2+1 5
Astronomia Z 2+1 5
Bazat e ekonomisë Z 2+1 5
Bazat e sociologjisë Z 2+1 5
Hartografi topografike Z 1+1 5
Hyrje në gjeografi Z 1+1 5
Viti II
Lënda Statusi Sem. III Sem.IV Kreditë
Hartat gjeologjike Z 1+2 5
Sedimentologjia Z 2+1 5
Gjeoinformatika Z 2+0 5
Gjeografia e transportit Z 2+1 5
Gjeografia politike Z 2+1 5
Tektonika globale Z 2+1 5
Viti III
Lënda Statusi Sem. V SemVI Kreditë
Gjeoekologjia Z 2+0 5
Resurset natyrore Z 2+0 5
Planifikim hapësinor Z 2+0 5
Etnologji Z 2+0 5
Gjeografia e turizmit Z 2+0 5
Remote Sensing 1+1
Z
5
Thirrja: Bachelor i gjeologjisë - gjeografisë
Gjeografi - Drejtimi i Përgjithshëm
Viti i I
Lënda Statusi Sem.I Sem.II Kreditë
Hyrje në gjeografi O 2+0 3
Bazat e gjeologjisë O 2+2 2+1 5
Hartografi O 1+2 1+2 6
Bazat e meteorologjisë O 2+1 4
Kosmografi O 2+1 3
Gjeografia kulturore O 1+1 2
Klimatologji O 2+1 4
Informatikë O 1+1 2
Gjeostatistikë O 2+2 5
Resurset natyrore O 2+0 2
Viti II
Lënda Statusi Sem. III Sem.IV Kreditë
Gjeomorfologji O 2+1 2+1 7
Hidrologji O 2+1 4
Gjeografi regjionale I O 2+1 4
Gjeografi ekonomike O 2+1 2+1 7
Gjeografi e vendbanimeve O 2+1 3
Pedologji me biogjeografi O 1+1 2
Gjeografi regjionale II O 2+1 4
Ekologji humane O 2+1 4
Gjeografi sociale O 2+0 3
Viti III
Lënda Statusi Sem. V Sem.VI Kreditë
Gjeografia e Ballkanit O 2+1 4
O 2+0 0+1 5
Metodika e mësimit të gjeografisë
Didaktikë O 2+0 2
Demografi O 2+1 2+2 9
Hyrje në hulumtimet gjeografike O 1+0 2
Bazat e turizmit O 2+1 4
Psikologji O 2+0 2
SIGJ O 2+1 4
Gjeografia e Kosovës O 2+1 4
Punimi i diplomës 0+1 2
O
Lëndët zgjedhore
Viti I
Lënda Statusi Sem. I Sem. II Kreditë
Hartografi topografike Z 1+1 6
Gjuhë e huaj Z 1+1 1+1 8
Femra dhe shoqëria Z 1+1 6
Sociologji Z 2+0 4
Remote Sensing Z 1+1 7
Astronomi Z 1+1 4
Gjeologjia e Kosovës Z 2+1 7
Viti II
Lënda Statusi Sem. III Sem.IV Kreditë
Prognoza gjeografike Z 1+1 5
Sociologjia e familjes Z 2+0 5
Gjeografi politike Z 2+0 5
Të drejtat e njeriut Z 1+0 5
Pejzazhet gjeografike Z 1+1 5
Gjeografia e detarisë Z 2+0 6
Metodat grafike në gjeografi Z 1+1 6
Ekologji urbane Z 1+1 6
Etnologi Z 2+0 6
Organizimi dhe zhvillimi regjional Z 2+1 6
Viti III
Lënda Statusi Sem.V Sem,VI Kreditë
Menagjimi i ujërave Z 1+1 5
Meteorologjia aplikative Z 1+1 5
Migrimet ndërkombëtare Z 1+1 5
Ekosistemet gjeografike Z 1+1 5
Sociologjia rurale dhe urbane Z 1+1 5
Gjeografia e transportit Z 1+1 6
Bujqësia dhe politika agrare Z 1+1 6
Trendet demografike Z 1+1 6
Regjionet turistike Z 1+1 6
Planifikimi hapësinor Z 1+1 6
Thirrja: Bachelor i gjeografisë, drejtimi i përgjithshëm.
DEPARTAMENTI I BIOLOGJISË
Drejtimi arsimor
Viti I
Lënda Statusi Sem. I Sem. II Kredi
Biologjia e qelizës O 2+2 4
Morfologjia dhe sistematika e O 2+2 2+2 10
pakurrizorëve
Anatomia dhe morfologjia e O 2+2 2+2 8
bimëve
Mikrobiologjia O 2+2 4
Biologjia e zhvillimit të shtazëve O 2+2 4
Kimia O 2+0 3
Biofizika O 2+1 4
Viti II
Lënda Statusi Sem. III Sem.IV
Sistematika e bimëve të ulëta O 2+2 2+2 8
Biokimia O 2+2 2+2 8
Anatomia krahasuese dhe O 2+2 2+2 11
sistematika e kordateve
Evulucioni organik O 2+0 3
Gjenetika O 2+2 2+2 8
Viti III
Lënda Statusi Sem. V Sem.VI Kreditë
Fitoekologjia O 2+2 5
Zooekologjia O 2+2 5
Sistematika e bimëve të larta O 2+2 2+2 9
Fiziologjia e përgjithshme O 2+2 5
Fiziologjia e bimëve O 2+2 5
Metodika e biologjisë O 2+0 0+2 7
Fiziologjia krahasuese O 2+2 5
Lëndët zgjedhore
Viti I
Lënda Statusi Sem.I Sem.II Kreditë
Hyrje në biologji Z 2+0 5
Entomologji Z 2+2 9
Praktikumi i invertebrorëve Z 0+2 4
Bazat e biologjisë molekulare Z 2+0 5
Informatika për biologji Z 1+1 5
Praktikumi i kimisë Z 0+4 5
Bazat e matematikës me biometri Z 2 +1 4
Gjuha e huaj Z 0+3 9
Viti II
Lënda Statusi Sem.III Sem.IV Kreditë
Parazitologjia Z 2+1 6
Virusologjia Z 2+0 6
Anatomia e njeriut me fiziologji Z 2+1 5
Limnologjia Z 2+0 5
Ekologjia humane Z 2+0 5
Filogjenia e pakurrizorëve Z 2+0 6
Filogjenia e kurrizorëve Z 2+0 5
Praktikumi i kurrizorëve Z 0+2 6
Antropologji Z 2+0 6
Bimët mjekësore Z 1+2 5
Viti III
Lënda Statusi Sem.V Sem.VI Kreditë
Fitogjeografi Z 2+1 9
Zoogjeografi Z 2+1 4
Hortikulturë Z 1+1 2
Filogjenia e kormofiteve Z 2+0 4
Psikologji Z 2+0 5
Flora dhe vegjetacioni i Kosovës Z 2+2 4
Praktikumi i zooekologjisë Z 0+2 4
Praktikumi i fitoekologjisë Z 0+2 4
Paleontologjia Z 2+0 9
Vitaminat Z 2+0 9
Gjenetikë humane Z 2+1 9
Didaktikë Z 2+0 5
Drejtimi aplikativ
Viti i I studimeve
Lënda Statusi Sem.I Sem.II Kreditë
Biologjia e qelizës O 2+2 4
Botanika O 2+2 2+2 9
Zoologjia e përgjithshme O 2+2 2+2 10
Biologjia e zhvillimit të shtazëve O 2+2 5
Kimia e përgjithshme O 2+0 2+2 7
Matematika O 1+1 2
Biofizika O 2+2 4
Viti II
Lënda Statusi Sem.III Sem.IV Kreditë
Gjenetika O 3+2 1+2 9
Biokimia O 3+2 1+2 9
Mikrobiologjia e përgjithshme O 2+2 5
Fiziologjia e përgjithshme O 2+2 2+2 9
Kimia analitike O 2+2 5
Biokimia eksperimentale O 1+2 3
Viti III
Lënda Statusi Sem.V Sem.VI Kreditë
Fitoekologjia O 2+2 5
Zooekologjia O 2+2 5
Evolucioni organik O 2+0 3
Ndotja dhe mbrojtja e ambientit O 2+2 5
Fiziologjia krahasuese O 2+2 2+2 8
Mikrobiologjia aplikative O 2+2 5
Fiziologjia e bimëve O 2+2 2+2 8
Lëndët zgjedhore
Viti I
Lënda Statusi Sem.I Sem.II Kreditë
Entomologjia Z 2+1 5
Parazitologjia Z 2+1 5
Bazat e biologjisë molekulare Z 2+0 9
Informatika për biologji Z 2+1 5
Praktikumi i kimisë Z 0+4 5
Bimët mjekësore Z 1+2 5
Gjuha e huaj Z 0+2 9
Viti II
Lënda Statusi Sem. III Sem.IV Kreditë
Biokimia e antibiotikëve Z 2+1 5
Virusologjia Z 2+1 5
Anatomia e njeriut me fiziologji Z 2+1 5
Bazat e mikologjisë Z 2+1 5
Biostatistika Z 1+1 3
Mikrobiologjia e ujërave të ndotura Z 2+2 5
Ekologjia humane Z 2+0 3
Embriologjia humane Z 2+0 3
Antropologjia Z 2+0 3
Kimia instrumentale Z 1+2 5
Gjuha e huaj Z 0+2 5
Gjenetika me fisnikërim të bimëve Z 2+2 5
Viti III
Lënda Statusi Sem. V Sem.VI Kreditë
Biokimia e mikroorganizmave Z 2+0 9
Imunologjia komparative Z 2+1 9
Radiobiologjia Z 1+1 6
Endokrinologjia krahasuese Z 2+0 9
Gjenetika humane Z 2+1 6
Enzimologjia Z 2+1 9
Neuroendokrinologjia Z 2+0 6
Ruajtja dhe mbrojtja e Z 2+0 6
biodiversitetit
Zhvillimi i bimëve Z 2+2 6
Drejtimi: Ekologji - Mbrojtja e
Amientit
Viti I
Lënda Statusi Sem.I Sem. II Kreditë
Biologjia e qelizës 2+2 4
Zoologjia e pakurrizorëve O 2+2 2+2 10
Anatomia dhe morfologjia e O 2+2 2+2 9
bimëve
Metodat e matemat në ekologji O 2+0 3
Biologjia e zhvillimit O 2+2 4
Biofizika O 2+1 4
Kimia e përgjithshme O 2+1 2+1 4
Viti II
Lënda Statusi Sem.III Sem. IV Kreditë
Miikrobiologjia e përgjithshme O 2+2 5
Biokimia O 2+2 6
Gjenetika O 2+2 6
Fiziologjia e bimëve O 2+2 6
Sistematika e bimëve të larta O 2+2 5
Sistematika e bimëve të ulëta O 2+2 5
Zoologjia e kurrizorëve O 2+2 2+2 9
Viti III
Lënda Statusi Sem. V Sem. VI
Fitoekologjia O 2+2 2+2 8
Zooekologjia me zoogjeografi O 2+2 2+2 8
Mbrojtja e ambientit O 2+1 2+2 8
Fitocenologjia me fitogjeografi O 2+1 2+0 7
Ekogjenetika O 2+2 5
Fiziologjia animale O 2+2 4
Lëndët zgjedhore
Viti I
Lënda Statusi Sem. I Sem. II Kreditë
Informatika për biologji Z 2+2 9
Gjuhë e huaj Z 0+2 6
Biostatistika Z 2+1 5
Paleontologjia Z 2+0 5
Bazat e kimisë fizike Z 2+1 9
Anatomia e njeriut Z 2 +1 9
Viti II
Lënda Statusi Sem. III Sem. IV Kreditë
Ekologjia speciale Z 2+1 5
Biologjia e ujërave të ndotura Z 2+2 5
Hortikultura Z 1+1 5
Ndotja e atmosfe. dhe mbrojtja e Z 1+1 5
saj
Mbrojtja e objekteve natyrore Z 2+0 5
Gjuhë e huaj Z 0+2 5
5
Ekologjia dhe kontaminimi i Z 2+0
mjedisit jetësor
Ekologjia e mjediseve të ndotura – Z 2+0 5
Biodiversiteti 2+0 9
Z
Mutagjeneza e ambientit jetësor 2+0 9
Ekologjia urbane dhe problemet e Z 2+0 9
mjedisit
Z
Qasje ekologjike në planifikimin Z 2+0 9
hapësinor
Z
Viti III
Lënda Statusi Sem.V Sem. VI Kreditë
Bimët mjekësore Z 2+2 5
Palekologjia Z 2+1 5
Ekologjia e pyjeve Z 1+1 5
Gjeologjia e mbrojtjes së mjedisit Z 2+0 5
Virusologjia – imunologjia Z 2+1 5
Monitoringu biologjik Z 2+0 5
Radibiologji 2+1 5
Z
DEPARTAMENTI I FIZIKËS
Fizikë - Drejtimi Arsimor
Viti I
Lënda Statusi Sem. I Sem.II Kreditë
Fizika e përgjithshme I O (3+2) 8
Fizika e përgjithshme II O (3+2) 6
Seminar i fizikës së përgjithshme I O (1+0) 1
Seminar i fizikës së përgjithshme II O (1+0) 1
Matematika fizike O (2+2) (2+2) 13
Praktikumi i O (0+2) 4
Praktikumi II. O (0+2) 3
Kimia e përgjithshme O (2+0) 2
Praktikum i kimisë O (0+2) 2
Viti II i studimeve
Lënda Statusi Sem.III Sem.IV Kreditë
Elektriciteti dhe magnetizmi O (3+2) 8
Seminar nga elek. dhe magn. O (1+0) 1
Optika O (2+2) 6
Seminar i optikës O (1+0) 1
Metodat matematike në fizikë O (2+2) (2+2) 12
Gjuha e huaj O (0+2) (0+2) 5
Praktikumi nga el. dhe magn. O (0+2) 2
Praktikumi i optikës O (0+2) 2
Metodat llog. dhe progr. në fizikë O (1+2) 3
Viti III i studimeve
Lënda Statusi Sem. V Sem. VI Kreditë
Elemente të fizikës atomike O (2+1) 6
Seminar i fizikës atomike O (1+0) 1
Metodikë e fizikës O (2+0) 5
Praktikë e mësimdhënies në fizikë O (0+2) 3
Hyrje në fizikën bashkëkohore O (2+0) 4
Bazat e mekanikës klasike O (2+2) 6
Fizika molekulare I O (2+0) 4
Seminar i fizikës molekulare I O (1+0) 1
Elektrodinamika klasike


Use: 0.1022