• 375 Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 SARJ AN ...


  •   
  • FileName: 15.Pengkhususan Biokimia.pdf [read-online]
    • Abstract: m****ia. kursus ini membincangkan nutrisi melalui pensepaduan pengetahuan. asas biologi serta kimia (lihat prasyarat) dengan ... penyakit ginjal; sistem respirasi: anatomi, fisiologi dan penyakit paru-paru; sistem kardiovaskular: anatomi, fisiologi dan ...

Download the ebook

sarjana muda sains gunaan
buku panduan program ijazah dasar
dengan pengajian islam
sesi 2010/2011
kursus tahap dua
pengkhususan biokimia
matlamat program
program ini bertujuan untuk melahirkan graduan yang :
• mampu menggunakan pengetahuan dan kemahiran bersepadu antara pengajian
islam dan biokimia untuk pembangunan masyarakat dan negara.
• berketerampilan dalam menyelesaikan dan menganalisis masalah berkaitan
biokimia dengan cara yang berkesan berasaskan prinsip hukum islam dan data-
data saintifik yang tepat.
• mempunyai ciri kepimpinan yang baik, beretika dan bersikap profesional dalam
mempraktikkan amalan kepakaran dalam bidang biokimia selaras dengan nilai
keagamaan
pada akhir program sarjana muda sains gunaan dengan pengajian islam (biokimia),
graduan dapat:
po 1 menguasai prinsip pengajian islam dan asas biokimia.
po 2 mengaplikasikan pengetahuan asas biokimia untuk mendapatkan
kemahiran teknik-teknik melalui kelas amali, projek penyelidikan dan latihan
industri.
po 3 menganalisis asas serta teknik-teknik terkini biokimia yang bermanfaat
untuk industri bioteknologi dan kesihatan yang boleh menyumbang kepada
kesejahteraan masyarakat.
po 4 berfikir secara kritis dan logik dalam melaksanakan sesuatu penyelidikan
berasaskan nilai etika dan akhlak islam.
po 5 berkomunikasi dan bekerja secara berpasukan serta menunjukkan ciri
kepimpinan yang baik melalui latihan industri dan projek penyelidikan.
po 6 mengsintesiskan masalah data saintifik yang kompleks bagi menyelesaikan
masalah mengikut nilai etika dan akhlak islam.
po 7 meningkatkan kebolehan kendiri dalam pencarian ilmu dan kemahiran
sebagai asas kepada pembelajaran yang berterusan.
po 8 menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi untuk
menghasilkan produk dan memberi perkhidmatan yang berkaitan dengan
pembangunan dalam bidang biokimia.
375
buku panduan program ijazah dasar
sesi 2010/2011
shed2101 biokimia kuantitatif (bm)
membincangkan mengenai aspek kuantitatif dalam biokimia dengan memberi
perhatian kepada asid-bes, ph, tampan, pentitratan, kinetic enzim, bioenergetik
dan radioaktiviti.
hasil pembelajaran
pada akhir kursus, pelajar dapat:
1. menghuraikan kaedah pengiraan di dalam biokimia kuantitatif
2. melakukan analisa kritikal bagi pengiraan di dalam biokima
3. menilai pengiraan kompleks dalam ujikaji makmal
rujukan
1. modern experimental biochemistry – rodney f. boyer
2. rujukan akan diberi semasa kursus
kemahiran insaniah
kemahiran berkomunikasi, pemikian kritis dan penyelesaian masalah,
pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat
shed2171 amali biokimia i (bm)
kursus amali ini mengandungi pelbagai teknik yang digunakan di dalam analisa
biokimia. diantara teknik tersebut termasuklah amalan fundamental dalam
penyediaan larutan tampan dan penentuan ph; penggunaan spektrofotometer
di dalam pelbagai kajian biokimia; teknik-teknik pengasingan dan penulenan;
dan kinetik enzim.
hasil pembelajaran
pada akhir kursus, pelajar dapat:
1. merumuskan keputusan untuk setiap amali yang dijalankan
2. menggunakan kaedah-kaedah yang dipelajari di dalam amali-amali lain
3. mengaitkan amali dengan komponen teori yang dipelajari dalam kursus-
kursus biokimia yang lain
4. menganalisa data dari amali yang mereka jalankan
5. mengutamakan kepatuhan polisi keselamatan dan kesihatan di dalam
makmal dan persekitaran
rujukan
1. biochemistry 3rd ed. voet. 2004 j. wiley
2. textbook of biochemistry: with clinical correlations 6th ed. devlin. 2006.
wiley.
3. biochemistry 5th ed. stryer. 1999. freeman
4. gene cloning and dna analysis. brown.2002. blackwell science.
5. manual shes2271 amali biokimia i, isb.
376
sarjana muda sains gunaan
buku panduan program ijazah dasar
dengan pengajian islam
sesi 2010/2011
kemahiran insaniah
pemikiran kritis dan penyeles


Use: 0.0677