• UKLJUČITE SE U PROFESIJU


  •   
  • FileName: brosura.pdf [read-online]
    • Abstract: Savez računovođa, revizora i financijskih/finansijskih djelatnika/radnika Federacije Bosne i Hercegovine (u da- ljem tekstu: Savez) je osnovan kao udruga građana za poticanje ostvarivanja i ... Vrednovanje završene i nezavršene proizvodnje (konta grupe 95 i 96) u masovnoj proizvodnji sa više faza i ...

Download the ebook

UKLJUČITE SE U PROFESIJU
KAKO SE STJEČU PROFESINALNA ZVANJA SAVEZA RAČUNOVOĐA,
REVIZORA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA FEDERACIJE BIH?
Kneza Višeslava 77a, Mostar, tel/fax: 036/318-660 i 036/334-184, www. srr-fbih.org, e-mail:[email protected]
Isevića Sokak 4, Sarajevo, tel/fax:033/572-650, 033/572-651, e-mail: [email protected]
UkljUčite se U profesijU www.srr-fbih.org
Savez računovođa, revizora i financijskih/finansijskih djelatnika/radnika Federacije Bosne i Hercegovine (u da-
ljem tekstu: Savez) je osnovan kao udruga građana za poticanje ostvarivanja i unaprjeđenja funkcije računovod-
stva i revizije i stručne odgovornosti računovodstvenih djelatnika i revizora prilikom obavljanja poslova računo-
vodstva i revizije na području Federacije Bosne i Hercegovine. Savez je registriran kod Federalnog ministarstva
pravde pod registracijskim brojem 669. od 14. svibnja 2003. godine.
Sukladno odredbama članka 16. stavak 3. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj 32/05), Savez ima status ovlaštenog profesionalnog tijela za oblast raču-
novodstva i revizije u Federaciji BiH, sa slijedećim ciljevima i zadacima:
1. podržavanje, praćenje i unaprjeđivanje poštivanja međunarodnog Kodeksa etike profesionalnih računo-
vođa, primjene Međunarodnih računovodstvenih standarda (IAS) i Međunarodnih standarda financijskog
izvještavanja (IFRS), Međunarodnih standarda revizije (ISA), kao i svih pratećih uputa, objašnjenja i smjer-
nica Međunarodne federacije računovođa (IFAC) i Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
(IASB), u cilju usklađenosti ponašanja, rada i statusa svojih članova s tim etičkim Kodeksom, međunarod-
nim računovodstvenim i revizijskim standardima i pratećim uputa, objašnjenjima i smjernicama,
2. o siguravanje stručne obuke, testiranja i certificiranja svojih članova, kao i licenciranja onih članova koji
pružaju neovisne računovodstvene usluge trećim osobama, sukladno standardima i smjernicama nadlež-
nih međunarodnih organizacija i tijela u ovoj oblasti, zakonima o računovodstvu i reviziji BiH i Federacije
BiH i smjernicama Komisije za računovodstvo i reviziju BiH,
3. osiguravanje kontinuirane profesionalne edukacije certificiranih i licenciranih računovođa i revizora, su-
kladno međunarodnim standardima, zakonima o računovodstvu i reviziji BiH i Federacije BiH i smjernica-
ma Komisije,
4. provođenje ostalih aktivnosti i nadležnosti priznatog profesionalnog tijela u smislu zakona o računovod-
stvu i reviziji BiH i Federacije BiH i u skladu sa smjernicama, odlukama i drugim aktima Komisije za računo-
vodstvo i reviziju BiH,
5. unapređenja statusnog položaja članstva u društvu.
VRSTE PROFESIONALNIH ZVANJA U RAČUNOVODSTVENOJ I REVIZIJSKOJ PROFESIJI
BOSNE I HERCEGOVINE
- CERTIFICIRANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR (CRT)
- CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA (CR)
- OVLAŠTENI REVIZOR (OR)
KAKO STJEĆI ODGOVARAJUĆU VRSTU PROFESIONALNOG ZVANJA?
Da bi ste stekli odgovarajuće profesionalno zvanje morate položiti ogovarajuće ispite iz odgovarajućih pred-
meta. Program za ove ispite okvirno je definiran od strane IFAC-a, UNCTAD-a, ako i Direktivama Europske unije.
ORGANIZACIJA ISPITA
Ispiti za stjecanje profesionalnih zvanja organiziraju se dva puta godišnje i to u svibnju i studenom. Ispitni
centri su u Mostaru i Sarajevu.
Svi detalji u svezi polaganja ispita objavljuju se na web stranicama Saveza www.srr-fbih.org.
DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU ISPITA
Da bi kandidat pristupio polaganju ispita mora da dostavi potrebnu dokumentaciju za stjecanje profesional-
nog zvanja.
Više detalja možete pronaći na web stranicama Saveza www.srr-fbih.org.
Potrebna dokumentacija za zvanje CRT
1. prijavu za pristupanje ispitu br. 1 (dostupna na web stranici Saveza);
2. ovjerenu presliku diplome o završenoj četverogodišnjoj ekonomskoj ili nekoj drugoj srednjoj školi i
3. uvjerenje poslodavca/poslodavaca o dvije godine praktičnog rada na poslovima računovodstva, od čega
najmanje jednu godinu na poslovima izrade financijskog izvještaja, ili tri godine na poslovima vođenja
poslovnih knjiga

UkljUčite se U profesijU www.srr-fbih.org
Potrebna dokumentacija za zvanje CR
1. prijavu za pristupanje ispitu br.2. za osobe koje su završile četverogodišnji ekonomski fakultet
(dost pna na web stranici Saveza);
2. prijavu za pristupanje ispitu br.3. za ostale (dostupna na web stranici Saveza);
3. ovjerenu presliku diplome o završenom četverogodišnjem ekonomskom fakultetu;
4. ovjerenu presliku diplome o završenoj višoj školi ili nekom drugom četverogodišnjem fakultetu;
5. uvjerenje poslodavca/poslodavaca o najmanje dvije godine praktičkog rada na poslovima vođenja po-
slovnih knjiga, od čega najmanje jednu godinu na sastavljanju financijskih izvještaja (za osobe koje imaju
završen ekonomski četverogodišnji fakultet) i
6. uvjerenje poslodavca/poslodavaca o najmanje četiri godine praktičnog rada na poslovima vođenja po-
slovnih knjiga, od čega najmanje dvije godine na sastavljanju financijskih izvještaja (za osobe koje imaju
završenu višu školu i ostale fakultete).
Potrebna dokumentacija za zvanje OR
1. prijavu za pristupanje ispitu br. 4 (dostupna na web stranici Saveza);
2. ovjerenu presliku diplome o završenom četverogodišnjem fakultetu;
3. ovjerenu presliku certifikata „certificirani računovođa“ i
4. uvjerenje poslodavca/poslodavaca o najmanje trogodišnjem radnom iskustvu u zvanju
„certificirani računovođa“.

UKLJUČITE SE U PROFESIJU www.srr-fbih.org
CERTIFICIRANI RAČ UNOVODSTVENI TEHNIČ AR
Ova kvalifikacija je usmjerena na osobe čija je uloga pružanje različitih vidova podrške u okviru raču -
novodstva i financija. U malim poduzećima, certificirani računovodstveni tehničar osposobljen je voditi
poslovne knjige, pratiti troškove i savjetovati vlasnike o mogućim implikacijama predloženih poslov-
nih odluka, pratiti novčane tokove, nadgledati kompjuterizirani računovodstveni sustav, komunicirati
i surađivati s eksternim (vanjskim) revizorima, pripremati informacije za eksterne korisnike i pomagati
poduzeću u razvijanju sustava kako bi išlo u korak sa svojim rastom. U većim poduzećima, certificirani
računovodstveni tehničar ima dovoljno znanja i vještina da radi kao zamjenik certificiranog računovo -
đe ili kontrolora. U revizorskoj tvrtki, tehničar je uglavnom u mogućnosti da radi kao pomoćnik revizora
ili da nadgleda i upravlja radom ostalog pomoćnog osoblja.
UVJETI ZA STJECANJE PROFESIONALNOG ZVANJA
CERTIFICIRANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČ AR
Završena srednja ekonomska škola Završena druga četverogodišnja srednja škola
Dvije godine praktičnog rada na poslovima Dvije godine praktičnog rada na poslovima
računovodstva, od čega najmanje jedna godina na računovodstva, od čega najmanje jedna godina na
poslovima izrade financijskog izvještaja, ili tri godine poslovima izrade financijskog izvještaja, ili tri godine
na poslovima vođenja poslovnih knjiga. na poslovima vođenja poslovnih knjiga.
PREDMETI KOJI SE POLAŽU ZA OVU RAZINU ZVANJA
1. Uvod u financijsko računovodstvo,
2. Troškovno računovodstvo i upravljačko računovodstvo,
3. Upravljanje i komunikacije
4. Informacijske tehnologije i primjene
5
UkljUčite se U profesijU www.srr-fbih.org
SADRŽAJ ISPITNOG PROGRAMA ZA CRT

Predmet 1 UVOD U FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO
SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA
1. Generalni okvir
(a) Vrste poduzeća – društva kapitala i društva osoba, korporacije,
(b) Forme i strukture kapitala u korporativnim poduzećima,
(c) Uloga Odbora za međunarodne računovodstvene standarde, (IASB), Savjetodavnog Vijeća za standarde (SAC) i
Komiteta za tumačenje Međunarodnih računovodstvenih standarda (IFRIC),
(d) Primjena Međunarodnih računovodstvenih standarda (IAS) i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (IFRS)
u sastavljanju i prezentaciji financijskih izvještaja.
(e) Okvir za sastavljanje i prezentaciju financijskih izvještaja.
2. Računovodstveni koncepti i principi
(a) Osnovni računovodstveni koncepti i principi, iz IASB – ovog Okvira za sastavljanje i prezentaciju financijskih izvještaja i
relevantnih međunarodnih računovodstvenih standarda
(i) obračunska – akrualna osnova
(ii) načelo stalnosti poslovanja
(iii) načelo identiteta bilance
(iv) načelo dvostranog obuhvaćanja poslovnih promjena
(b) Ostali računovodstveni koncepti:
(i) načelo povijesnog troška
(ii) načelo nastanka poslovnog događaja
(iii) načelo novčanog vrednovanja i pojedinačne procjene
(iv) pravni subjektivitet – načelo poslovne jedinice
(v) načelo uzročnosti
(vi) načelo opreznosti
3. Sustav dvojnog knjigovodstva
(a) Sustav dvojnog knjigovodstva
(i) poslovne knjige u sistemu dvojnog knjigovodstva – dnevnik i glavna knjiga (prvog i drugog stupnja)
(ii) račun – konto, vrste računa i pravila knjiženja na računima
(iii) kontni plan
(iv) knjiženje transakcija u dnevniku i glavnoj knjizi
(v) blagajničko poslovanje i platni promet
(vi) probna bilanca i zaključni list
(vii) vremenska razgraničenja i dugoročna rezerviranja
(viii) princip ‘’fakturirane realizacije’’ i princip ‘’naplaćene realizacije’’
(ix) metoda ‘’ukupnih troškova’’ i metoda ‘’troškova prodanih učinaka’’
(x) periodični financijski izvještaji
(b) Osnovna načela funkcioniranja sustava PDV-a
(c) Manualne i kompjuterizirane računovodstvene evidencije
4. Računovodstveni tretmani
(a) Stalna materijalna i nematerijalna sredstva
(i) razlika između kapitalnih i ostalih izdataka
(ii) računovodstveno obuhvaćanje pribavljanja i otuđenja stalnih materijalnih i nematerijalnih sredstava
(iii) amortizacija–definicija, razlozi i metode (pravolinijska, metoda opadajućeg salda, metoda zbira broja godina,
funkcionalna)
(iv) ulaganja u istraživanje i razvoj
(v) računovodstveni tretman goodwill-a – osnovna pravila
(vi) ulaganja u nekretnine – osnovna pravila.
(b) Tekuća sredstva
(i) zalihe i stalna sredstva namijenjena prodaji,
(ii) metode za praćenje promjena na zalihama

UkljUčite se U profesijU www.srr-fbih.org
(iii) potraživanja, uključujući i računovodstveno obuhvaćanje sumnjivih i spornih potraživanja
(iv) gotovina i ekvivalenti gotovine
(c) Tekuće i obračunate obveze
(d) Dugoročne obveze–osnovna pravila procjenjivanja i prezentacije
(e) Dionički kapital, udjeli i ulozi
(f ) Rezerve: zakonske i statutarne
(g) Događaji nastali nakon datuma bilance stanja
(h) Potencijalne obveze
5. Financijski izvještaji
(a) Ciljevi financijskih izvještaja
(b) Korisnici i njihove informacione potrebe
(c) Osnovne karakteristike financijskih izvještaja
(i) bilanca stanja
(ii) bilanca uspjeha
(iii) izvještaj o tokovima gotovine
(iv) izvještaj o promjenama u kapitalu
(v) računovodstvene politike i bilješke uz financijske izvještaje (obraditi do određenog stepena)
(d) Izrada financijskih izvještaja za:
(i) samostalne poduzetnike (prosto knjigovodstvo)
(ii) društva lica
(iii) društva kapitala, uključujući bilancu uspjeha i bilancu stanja za interne i eksterne svrhe i izradu osnovnih izvještaja
o gotovinskom toku za poduzeća sa ograničenom odgovornošću (isključujući izvještaje o gotovinskom toku gru-
pe), u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima. Slijedeće bilješke uz financijske izvještaje treba
ju biti obvezno uključene:
– promjene u kapitalu
– stalna sredstva
– događaji nastali nakon datuma bilance stanja
– potencijalne obveze i potencijalna sredstva
– troškovi istraživanja i razvoja
6. Interpretacija
(a) Racio analiza računovodstvenih informacija i osnovne interpretacije
(i) koeficijent(i) likvidnosti
(ii) koeficijent(i) profitabilnosti
(iii) koeficijenti obrta zaliha i potraživanja
(iv) izračunavanje i značaj izračunavanja koeficijenta zaduženosti
LITERATURA:
1. sidney j. Gray, Belverd e. Needles, jr. (2002) Financijsko računovodstvo – opći pristup. Copyright: Houghton Mifflin Com-
pany, izdavač: Savez računovođa i revizora Republike Srpske, 698 str.
2. prof dr janko klobučar: Računovodstvo, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, (2000)
3. prof dr Vinko Belak, Željko Bošnjak, Maja pehar, Financijsko računovodstvo, Fircon, Mostar, (2006)
4. prof. dr kata Škarić – jovanović (2005): Financijsko računovodstvo. Ekonomski fakultet u Beogradu, Centar za izdavačku
delatnost, 461 str.
5. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (2004) Prijevod Saveza Računovođa i revizora Republike Srpske,
959 str. ,
6. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja – izmjene u MRS (2005, 2006)
7. Seminarski materijal – KPE: I, II, III dio, Savez Računovođa i revizora Republike Srpske
8. prof dr jahić Mehmed: “Financijsko računovodstvo”, prvo izdanje, Zavod za računovodstvo i reviziju FBiH, Sarajevo,
2003.
9. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (uključujući i MRS), SRR FBiH, 2006.
10. Aktuelni kontni plan profesionalnog tijela

UkljUčite se U profesijU www.srr-fbih.org
Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO
SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA
1. Strukturni elementi računovodstva poduzeća
1. Menadžment, konceptualni okvir suvremenog računovodstva
2. Informacijski ciljevi, ishodište računovodstvenog strukturiranja i informiranja
2.1. Financijsko računovodstvo – strukturni element računovodstva poduzeća
2.1.1. Značaj financijsko – računovodstvenog izvještavanja
2.1.2. Povezanost financijskog i upravljačkog računovodstva
2.2. Upravljačko računovodstvo - strukturni element računovodstva poduzeća
2.2.1. Informacijski ciljevi upravljačkog računovodstva
2.2.2. Odnos financijskog i upravljačkog računovodstva
2.2.3. Računovodstvo troškova – ishodište upravljačkog računovodstva
2.2.4. Ključne aktivnosti i uloge suvremenog upravljačkog računovodstva
a) Ključne aktivnosti - službe upravljačkog računovodstva
b) Uloge upravljačkog računovodstva
v) Etički standardi za upravljačke računovođe
2. Elementi i determinante upravljački orijentiranog računovodstva
1. Elementi organizacijskog ustrojstva
2. Determinante organizacijskog ustrojstva
3. Računovodstvo troškova, polazna osnova prilagođavanja računovodstva potrebama suvremenog menadžmenta
3.1. Pojam, svrhe informiranja, strukturni elementi računovodstva troškova
3.2. Preduvjeti uvođenja i funkcioniranja računovodstva troškova
3.3. Izvještaji računovodstva troškova
3.4. Informacijski ciljevi kalkulacije
3.5. Informacijski značaj kratkoročnog obračuna uspjeha poduzeća i njegovih segmenata
3. Preduvjeti uvođenja i funkcioniranja računovodstva troškova
1. Spoznaja troškova i učinaka kao predmeta obračuna
2. Različiti troškovi za različite svrhe
2.1. Klasifikacija i obilježje podjele troškova za potrebe bilanciranja
2.1.1. Troškovi proizvoda i troškovi razdoblja
2.1.2. Troškovi po vrstama
2.1.3. Troškovi prema ponašanju s obzirom na izazivače
2.1.4. Troškovi po nosiocima i mjestima
2.1.5. Ostale klasifikacije troškova
2.2. Klasifikacija i obilježje podjele troškova za potrebe donošenja odluka
2.2.1. Troškovi prema promjenama u obimu aktivnosti
2.2.2. Relevantni i irelevantni
2.2.3. Inkrementalni, nenadoknadivi, oportunitetni
2.3. Klasifikacija i obilježje podjele troškova za potrebe kontrole
2.3.1. Kontrolabilni i nekontrolabilni
2.3.2. Troškovi prema promjenama u obimu aktivnosti
3. Metodologija i značaj obuhvaćanja troškova po različitim oblastima
3.1. Značaj obuhvata troškova po vrstama
3.2. Značaj obuhvata troškova po mjestima
3.3. Značaj obuhvata troškova između mjesta troškova
3.4. Značaj obračuna nosilaca troškova u vremenu
3.5. Značaj obračuna nosilaca troškova po jedinici
3.6. Značaj kratkoročnog obračuna rezultata poduzeća i segmenata
4. Klasa 9 kontnog plana – mjesto odvijanja računovodstva troškova (Prema kontnom planu RS)
4.1. Struktura klase 9
4.2. Shematski obuhvat oblasti obračuna troškova
4.3. Utjecaj Pravilnika o primjeni kontnog plana na korištenje određenih konta klase 9

UkljUčite se U profesijU www.srr-fbih.org
4.4. Utjecaj MRS na korištenje određenih konta klase 9
4.5. Praktičan primjer klase 9 u razini pogonskog računovodstva
5. Obilježje sustava obračuna troškova i njihove informacione podobnosti
5.1. Obilježja sustava obračuna po stvarnim i planskim (standardnim) ukupnim i nepotpunim troškovima
5.2. Informacijski značaj obračuna po stvarnim i planskim (standardnim) ukupnim i nepotpunim troškovima
6. Značaj organizacijske strukture i tipa proizvodnje za obračun nosilaca troškova
6.1. Organizaciona struktura i mjesta troškova
6.2. Kriteriji izbora mjesta troškova
6.3. Tip proizvodnje nosioca troškova na grupi 95 i metoda kalkulacije
6.4. Proizvodnja po porudžbini – metoda dodatne kalkulacije troškova pojedinog posla, porudžbine, pacijenta,
pravnog slučaja, revizije
6.5. Procesna proizvodnja – metoda divizijske kalkulacije
6.6. Obuhvat različitih tipova proizvodnje u okviru glavne knjige klase 9
6.7. Vrednovanje završene i nezavršene proizvodnje (konta grupe 95 i 96) u masovnoj proizvodnji sa više faza i
varijanti početnih i krajnjih zaliha
LITERATURA:
1. prof Dr rodić jovan i prof Dr snežana rakovački – tubić “Računovodstvo troškova”
2. Horngren Charles, foster George, Datar Srikant Cost Accounting - Udruženja računovođa i revizora F BiH i Udruge raču-
novodstvenih i financijskih djelatnika Herceg Bosne, 2002. godine.
3. Doc Dr Meliha Bašić, prof Dr ibro popić, Ševala isaković – kaplan, emina resić- „Troškovno računovodstvo – praktikum“,
Ekonomski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2005
4. Nikola stevanović – “Sistemi obračuna troškova”
Predmet 3 MENADŽMENT I KOMUNIKACIJE
SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA
1. Pojam menadžmenta i menadžera
a) Pojmovno određenje menadžmenta
• menadžment kao skup ljudi
• menadžment kao proces
• menadžment kao nauka i vještina
• menadžment kao profesija
b) Posao menadžera
• funkcije menadžera
• uloga menadžera
• vrste menadžera
• karakteristike menadžera
c) Evolucija menadžmenta
• rani menadžment
• moderni menadžment
d) Osnove planiranja
• pojam, značaj i ciljevi planiranja
• proces planiranja
• pojam i značaj, vrste i karakteristike ciljeva
e) Organizaciona struktura
• dizajniranje organizacijske strukture
• utvrđivanje i podjela posla
• modeli organizacionih struktura (funkcionalna, proizvodna, teritorijalna, tržišna, projektna, matrična, timska i mrežna)
• delegiranje autoriteta.
2. Menadžment ljudskih resursa
a) Pojam, značaj i ciljevi menadžmenta ljudskih resursa
b) Planiranje ljudskih resursa

UkljUčite se U profesijU www.srr-fbih.org
c) Regrutiranje
• Pojam i cilj regrutiranje
• Izvori regrutiranje
• Metode regrutiranje
d) Selekcija
• Pojam selekcije
• Proces selekcije
• Analiziranje prijava kandidata
• Anketiranje kandidata
• Intervjuiranje kandidata
• Testiranje kandidata
e) Ocjenjivanje uspješnosti zaposlenih
• Pojam značaj i cilj ocjenjivanja uspješnosti zaposlenih
• Ocjenjivanje uspješnosti izvršilaca
• Ocjenjivanje uspješnosti menadžera
3. Komuniciranje
a) Pojam, značaj i ciljevi komuniciranja
b) Proces komunikacije
• selekcija informacija
• kodiranje
• prijenos poruke
• primanje poruke
• dekodiranje
• uspostavljanje povratne sprege
c) Vrste komunikacija
• verbalna i neverbalna komunikacija
• komunikacija prema dole, prema gore i horizontalna komunikacija
d) Komunikacione mreže
• formalne komunikacione mreže
• neformalne komunikacione mreže
4. Motiviranje
a) Pojam motiviranja
b) Uloga i značaj motivacije
c) Faktori individualne motivacije
d) Pristupi motivaciji
e) Teorije motivacije
• klasična teorija motivacije
• teorija ljudskih odnosa
• teorija ljudskih resursa
• sadržajne teorije motivacije
• procesne teorije motivacije početnih i krajnjih zaliha
LITERATURA:
1. prof . Dr ranko lončarević, Menadžment, Ekonomski fakultet u Banjaluci, 2006, (glave 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 8)
2. prof Dr Aziz Šunje, “Top menadžer – vizionar i strateg”, Tirada, Sarajevo, 2003., (I i IV dio)
www.srr-fbih.org
10
UkljUčite se U profesijU www.srr-fbih.org
Predmet 4 INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE
SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA
1. Tehnički zahtjevi informacijskog sustava
(a) Informacijska tehnologija
(b) Informacijski sustavi i poslovni sustavi
(c) Komponente informacionog sustava
2. Informacijski podsustav računovodstva
a) Tehnološki postupci i tehnologija rada pri primjeni računara
b) Tehničke mogućnosti suvremenog načina rada
c) Glavna knjiga
d) Pomoćne poslovne knjige
3. Upravljanje informacijskim sustavima (IS)
(a) Uspostavljanje informacijskih sustava – organizacijska rješenja
(b) Uspostavljanje informacijskih sustava – računovodstvena pitanja
(c) Organizacija informacijskih sustava – strukturalna pitanja
(d) Studija izvodljivosti.
(e) Iniciranje projekta.
(f ) Planiranje projekta.
(g) Nadzor i kontrola projekta.
(h) Softverska podrška za upravljanje projektom
4. Projektiranje informacijskih sustava
(a) Proces razvoja informacijskih sustava
(b) Korisnički zahtjevi
(c) Dokumentiranje i modeliranje korisničkih zahtijeva
(d) Eksterni dizajn
(e) Donošenje rješenja kojima se ispunjavaju zahtjevi, opisa postupaka
(f ) Isporuka softvera
(g) Softverska podrška procesu razvoja sustava
5. Ocjena informacijskih sustava
(a) Tehnički zahtjevi koji se postavljaju pred informacione sisteme
(b) Usklađenost informacijskih sustavima sa zakonskim propisima
(c) Provođenje sigurnosnih i zakonskih zahtijeva
(d) Kontrola kvaliteta procesa upravljanja i razvoja
(e) Testiranje sustava i prihvaćanja od strane korisnika
(f ) Pitanja u vezi implementacijom i metode implementacije
(g) Post-implementacijska pitanja
6. Standard računovodstvenog softvera
(a) Opći podaci o računovodstvenom softveru
(b) Karakteristike kvaliteta računovodstvenog softvera
(c) Dokumentacija i podrška isporučioca softvera
(d) Aplikacijske karakteristike računovodstvenog softvera
7. Elektronsko poslovanje
(a) Modeli elektronskog poslovanja
(b) Financijsko izvještavanje i revizorski izvještaji na Internetu
(c) Digitalni potpis
(d) Etička pitanja
11
UkljUčite se U profesijU www.srr-fbih.org
KLJUČNE OBLASTI PROGRAMA
Program se sastoji od sedam ključnih oblasti: tehnički zahtjevi IS, informacijski podsistem računovodstva, upravljanje
informacijskim sustavima, projektiranje informacijskih sustava, ocjene informacijskih sustava, standarda računovodstvenog
softvera i elektronsko poslovanje.
LITERATURA:
1. kalakota ravi, Marcia robinson: “E-poslovanje 2.0 Vodič ka uspjehu”, Mate, 2002.
2. Mr stanislav polić, Bogoljub Milivojević, dipl. inž. “Informacione tehnologije u računovodstvu”,
Savez računovođa i revizora Srbije, Beograd, 2000.
3. Dr rade stankić, Dr Branko krsmanović, „Elektronsko poslovanje“, Fakultet spoljne trgovine, Bijeljina, 2007
4. prof. dr. Bajgorić Nijaz: “Menadžment informacijskih tehnologija”, Ekonomski fakultet Sarajevo, 2007.
12
UKLJUČITE SE U PROFESIJU www.srr-fbih.org
CERTIFICIRANI RAČ UNOVODA
Certificirani računovođa je osposobljen da radi kao šef računovodstva, financijski kontrolor, upravljački
računovođa ili viši računovođa u bilo kojem poduzeću srednje veličine, kao i u velikim poduzećima. CR
može organizirati (uspostaviti) računovodstveni sustav, sastavljati računovodstvene izvještaje koristeći
međunarodne računovodstvene standarde, pripremati informacije za eksterne korisnike, razvijati ra-
čunovodstvene i kontrolne sustave poslovanja, priprema proračune i planove poduzeća, priprema po -
slovne planove, pomaže poduzeću osigurati financijska sredstva i ima ključnu ulogu prilikom donošenja
poslovnih odluka. CR treba biti obučen u skladu s najvišim međunarodnim standardima upravljačkog
računovodstva i da posjeduje vještine i znanja pomoću kojih može upravljati ili pomagati u upravljanju
kako na operativnim, tako i na strateškim razinama. CR se također može brinuti da poduzeće ima su-
stave koji osiguravaju njegovo potpuno pridržavanje važećih zakona i poreznih propisa. Osoba koja je
položila ovu razinu ispita može polagati ispite za ovlaštenog revizora. Također, CR su osposobljeni da
rade u revizorskim i konzultantskim tvrtkama te vladinim agencijama i odjelima.
UVJETI ZA STJECANJE PROFESIONALNOG ZVANJA
CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐ A
Završena viša škola ili neki drugi četverogodišnji
Završen četverogodišnji ekonomski fakultet
fakultet neekonomskog usmjerenja
Četiri godine praktičnog rada na poslovima vođenja Dvije godine praktičnog rada na poslovima vođenja
poslovnih knjiga, od čega najmanje dvije godine na poslovnih knjiga, od čega najmanje jednu godinu na
sastavljanju financijskih izvještaja sastavljanju financijskih izvještaja
PREDMETI KOJI SE POLAŽU PREDMETI KOJI SE POLAŽU
1. Poslovno pravo i porezi ISPIT 1. Financijsko izvještavanje i revizija
2. Primjena upravljačkog računovodstva - Financijsko izvještavanje 2
3. Financijsko izvještavanje 2 - Revizija i sustavi interne kontrole, a
4. Revizija i sistemi interne kontrole
5. Primjena financijskog menadžmenta ISPIT 2. Financijski menadžment i kontrola
- Financijski menadžment
- Primjena upravljačkog računovodstva
13
UkljUčite se U profesijU www.srr-fbih.org
SADRŽAJ ISPITNOG PROGRAMA ZA CR
Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI
SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA
1. Poslovno pravo
1.1. Pojam i osnovne karakteristike privrednih društava
1.1.1. Pojam poduzeća i poduzetnika
- Poduzeće (gospodarsko, trgovačko društvo) i poduzetnik (trgovac pojedinac, vlasnik STR, SZR) - pojam,
osnovne karakteristike (osnivanje, djelatnost, sjedište, firma, zastupanje);
- Imovina poduzeća, udjeli i dionice, odgovornost za obveze, upravljanje, organi poduzeća;
1.1.2. Organi upravljanja i zaštita interesa vlasnika i povjerilaca
- Skupština - organ vlasnika, upravni odbor - organ upravljanja, direktor - organ rukovodstva, nadzorni odbor -
organ nadzora);
- Razlike u shemi rukovođenja privrednim društvima (Javna poduzeća, sistem prvostupnog i drugostupnog
upravljanja tj. shema u kojoj je razdvojena funkcija upravljanja i nadzora - postoji UO i NO i shema u kojoj se ne
razdvaja funkcija rukovođenja i nadzora - samo NO);
- Zaštita interesa dioničara i vlasnika od zloupotrebe imovine poduzeća;
- Zaštita interesa povjerilaca i snošenje rizika poslovanja;
1.1.3. Osnovne karakteristike pojedinih oblika organiziranja poduzeća
1.1.3.1. Društva lica
- Ortačko društvo (karakteristike, osnivanje, odgovornost za poslovanje i rizik, poslovanje i gašenje poduzeća);
- Komanditno društvo (karakteristike, osnivanje, odgovornost za poslovanje i rizik komplementara i
komanditora, poslovanje i gašenje poduzeća);
1.1.3.2. Društva kapitala
Dioničko društvo
- simultano i sukcesivno osnivanje,
- minimalni osnivački kapital, minimalni broj osnivača, prospekt,
- dionice i njihovo emitiranje, vrste dionica,
- organi upravljanja, odgovornost,
- skupština i način odlučivanja u skupštini;
Društvo sa ograničenom odgovornošću
- osnivanje, minimalni osnivački kapital, maksimalni broj osnivača,
- udio i njihova prodaja i povlačenje,
- organi upravljanja, odgovornost,
- način odlučivanja,
- privid pravne osobe - problem “miješanja” privatne i imovine poduzeća;
1.1.3.3. Javna poduzeća - Cilj osnivanja, vlasništvo, upravljanje javnim poduzećima;
1.1.4. Statusne promjene i promjene oblika poduzeća
Spajanje,
Preuzimanje,
Promjena pravne forme;
1.2. Likvidacija i stečaj
1.2.1. Likvidacijski postupak
Svrha, razlozi i predmet likvidacijskog postupka
Dioba
1.2.2. Stečajni postupak
Stečajni razlozi, ciljevi stečajnog postupka, stečajni dužnik,
- Stečajni upravnik
Opća dejstva otvaranja stečajnog postupak na:
- Povjerioce,
- Vlasnike,
- Zaposlene,
- Druge zainteresirane strane.
2. Obligacijski odnosi
2.1. Pravni odnosi: pojam i dometi pravnog odnosa, objekti pravnog odnosa, imovina
1
UkljUčite se U profesijU www.srr-fbih.org
Pravni promet i pravni poslovi
Nevažeći, ništavi i rušljivi pravni poslovi, te posljedice nevažnosti pravnog posla
Zastupništvo, vršenje i zaštita prava
2.2. Obligacije
Dejstvo ugovora:
- Dejstvo ugovora prema stranama
- Dejstvo ugovora prema trećim osobama
- Odgovornost strana zbog pravnih i fizičkih nedostataka stvari
- Prestanak ugovora
Pričinjavanje štete drugome:
- Uopće o naknadi štete
- Imovinska šteta
- Naknada štete
Jednostrana izjava volje:
- Vrijednosni papiri
Docnja
Promjena subjekta obligacije:
- Cesija
- Preuzimanje duga
- Asignacija
Ispunjenje obligacije:
- Kompenzacija (Prebijanje)
- Novacija (Prijenos) obligacije
2.3. Vrijednosni papiri
- Pojam i opća pravila o vrijednosnim papirima
- Vrste vrijednosnih papira
- Prava kod vrijednosnih papira
- Mjenica
- Ček
- Dionice
3. Porezi
3.1. Porezni sustav i porezi - povijesni razvoj poreza, karakteristika poreza, klasifikacija poreza, teritorijalna pripadnost;
osnovna porezna načela (načelo financijske isplativosti, ekonomsko načelo, socijalno-političko i administrativno-
tehničko):
3.2. Elementi oporezivanja - porezni subjekt, porezni obveznik, rezident i nerezident, porezni destinator, porezni platac,
porezni izvor, porezni objekt, porezna osnovica, porezna stopa, porezna sposobnost (kapacitet);
3.3. Utvrđivanje poreza, porezni katastar i porezna administracija - dospijeće poreza, dobrovoljna i prinudna napla-
ta, otpis poreza, povrat poreza (refrakcija), porezna zastara;
3.4. Izravni i neizravni porezi – osnovne karakteristike, povijesni pregled vrsta i značaja ovih grupa poreza na prostoru
bivše SFRJ i BiH, kratak pregled evropskih iskustava;
3.5. Carine - definicija, svrha, obračun i plaćanje i dr.
3.6. Trošarine - predmet oporezivanja, porezni obveznik, porezne stope, način obračunavanja i izmirenja porezne obve-
ze, porezne i kontrolne markice, ekonomski značaj prihoda od trošarina;
3.7. PDV - predmet oporezivanja PDV-om u BiH, porezni obveznik, definicija malog poreznog obveznika, porezna oslo-
bađanja, porezna stopa, prijava porezne obveze, porezna administracija, ekonomski značaj, harmonizacija u okviru
EU – kratak osvrt;
3.8. Porez na dobit–predmet oporezivanja, značaj u postizanju ciljeva privlačenja stranog kapitala;
3.9. Dvostruko i višestruko oporezivanje – vrste, nemogućnost izbjegavanja dvostrukog oporezivanja, sistemsko izbje-
gavanje dvostrukog oporezivanja, međunarodne reperkusije, mjere u domenu bilateralnih i multilateralnih odnosa
između zemalja;
3.10. Ostali javni prihodi - takse, naknade, kamate i kazne;
3.11. Doprinosi socijalnog osiguranja – značaj, način ubiranja, državni fondovi, reforma sustava socijalnog osiguranja i
osnovne informacije o funkcioniranju privatnih mirovinskih i zdravstvenih fondova;
3.12. Porezna evazija - uzroci i posljedice porezne evazije:
1
UkljUčite se U profesijU www.srr-fbih.org
LITERATURA:
1. prof dr Veljko trivun, “Nacionalno i evropsko pravo”
2. Marko rajčević, „Poslovno pravo“ Pravni fakultet B.Luka, 2007.g.
3. prof dr Bogdan loza, „Obligaciono pravo“ Pravni fakultet Sarajevo, Sarajevo 2000.
4. Zakon o preduzećima u RS i Zakon o privrednim društvima u FBiH
5. Zakon o javnim poduzećima
6. Zakon o stečajnom postupku
7. Zakon o likvidacijskom postupku
8. Zakon o obligacionim odnosima (“Sl.list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89,”Sl.glasnik RS”, broj: 17/93, 3/96, 39/03,
74/04)
9. Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Sl.glasnik BiH“, br. 9/05 i 35/05)
10. Zakon o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini (“Sl.glasnik BiH”, broj: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06
i 70/06 )
11. Zakon o reviziji institucija Bosne i Hercegovine (“Sl.glasnik BiH”, broj: 12/06)
Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA
SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA
1. Strukturni elementi računovodstva poduzeća
1. Menadžment, konceptualni okvir suvremenog računovodstva
2. Informacijski ciljevi, ishodište računovodstvenog strukturiranja i informiranja
2.3. Financijsko računovodstvo – strukturni element računovodstva poduzeća
2.3.1. Značaj financijsko – računovodstvenog izvještavanja
2.3.2. Povezanost financijskog i upravljačkog računovodstva
2.4. Upravljačko računovodstvo - strukturni element računovodstva poduzeća
2.4.1. Informacijski ciljevi upravljačkog računovodstva
2.4.2. Odnos financijskog i upravljačkog računovodstva
2.4.3. Računovodstvo troškova – ishodište upravljačkog računovodstva
2.4.4. Ključne aktivnosti i uloge suvremenog upravljačkog računovodstva
a) Ključne aktivnosti - službe upravljačkog računovodstva
b) Uloge upravljačkog računovodst


Use: 0.0663