• 2103 OSNOVE FIZIKE 1 4+2+2+0


  •   
  • FileName: fizika_opis0708.pdf [read-online]
    • Abstract: Fizičke veličine, vektori i skalari. Međunarodni sustav. mjernih jedinica. Kinematika ... Kružno gibanje, moment sile, kutna količina gibanja (zamah), moment ...

Download the ebook

2103 OSNOVE FIZIKE 1 4+2+2+0
Fizika i ostale prirodne znanosti. Fizičke veličine, vektori i skalari. Međunarodni sustav
mjernih jedinica. Kinematika čestice – materijalne točke. Princip neovisnosti gibanja.
Dinamika čestice. Impuls sile i količina gibanja. Newtonovi zakoni gibanja. Gravitacijsko
polje. Težina. Teška i troma masa. Rad. Snaga. Energija. Kružno gibanje, moment sile,
kutna količina gibanja (zamah), moment tromosti. Zakoni gibanja u ubrzanim sustavima.
Galileieve i Lorentzove transformacije. Harmonijsko titranje. Rezonancija. Statika i
dinamika fluida.
OBAVEZNA LITERATURA
M.Paić, Osnove fizike I dio, Gibanje, sile, valovi, Školska knjiga, Zagreb,1997 .
D. Halliday, R. Resnik, J. Walker, Fundamentals of Physics, John Wiley, New York,
1997 ( i novija izdanja).
E.Babić, R.Krsnik i M.Očko, Zbirka riješenih zadataka iz fizike, Školska knjiga, Zagreb
1988.
DOPUNSKA LITERATURA
C.Kittel, W.D.Knight, M.A.Ruderman, Mehanika, Tehnička knjiga, Zagreb, 1982.
2105 UVOD U RAČUNARSTVO 2+1+0+2
Bit, logičke operacije, vrata, pohranjivanje bitova, heksadekatski brojevi. Glavna
memorija, trajni oblici pohranjivanja, ASCII kod, pohranjivanje slika. Pohranjivanje
numeričkih tipova podataka; pohranjivanje cijelih brojeva - dvostruki komplement,
EXCESS; pohranjivanje razlomaka - floating point. Rukovanje podacima; centralna
procesorska jedinica, registri, glavna memorija, sabirnice, način pohranjivanja
programa. Strojni jezik, strojne naredbe, izvršavanje programa, CISC i RISC arhitektura,
pipelining. Općenito o algoritmima, reprezentacija algoritama, pseudokod, dijagram
toka, razvijanje algoritama. Iterativne strukture, algoritam za pretraživanje, algoritam za
sortiranje umetanjem, rekurzivne strukture. Programski jezici - općenito. Procedure,
funkcije, ulazno - izlazne naredbe. Strukture podataka - općenito; polja, pokazivači.
Liste, vezane liste, liste susjeda, redovi, stog. Stabla, binarna stabla
OBAVEZNA LITERATURA
Brookshear, J.G., “Computer Science: An Overview”, Addison-Wesley
2106 OBRADA TEKSTA I PRORAČUNSKE TABLICE 1+1+0+0
Uvod: rad u ljusci, grafičkom sučelju, datoteke, organizacija; Što mogu WYSIWYG
uređivači učiniti za korisnika; Oblikovanje i uređivanje teksta (rad u sučelju, manipulacije
s tekstom, tablice, grafika, udruživanje s ostalim aplikacijama); Napredni elementi:
forme (rad s poljima) i cirkulari (automatska proizvodnja dokumenta); Seminarski rad,
vježba izrade i analiza cjelovitog dokumenta; LaTeX uvod. Usporedba s WYSIWYG
uređivačima (oblikovanje vizualno i logičko); Elementi dokumenta i LaTeX; Struktura
dokumenta i organizacija. Rad s matematičkim formulama. Elektronski oblici za pohranu
(PS PDF); Analiza dokumenta klase "book" i rad s grafikom; Uvod u proračunske
tablice. Svrha i mogućnosti; Primjeri upotrebe iz raznih područja; Napredniji primjeri
(uključujući fiziku i probleme optimizacije, kreditiranja).
OBAVEZNA LITERATURA:
Ne tako kratki uvod u LaTeX, Tobias Oetiker. Dostupno preko weba i u prijevodu prof.
Šime Ungara.
S.L.Nelson and J. Kelly, Office XP: The Complete Reference, McGraw Hill 2001
2107 OSNOVE FIZIKE 2 4+2+0+0
Električni naboji. Električno polje, električni potencijal. Gaussov poučak. Dielektrici.
Električni kapacitet. Električna struja. Vodiči, poluvodiči, supravodiči. Magnetsko polje
naboja u gibanju. Sila magnetskog polja na vodič kojim protječe struja i na naboj u
gibanju. Pojave pri uspostavi i prekidu električne struje. Izmjenična struja.
Elektromagnetska indukcija. Samoindukcija. Mjerni instrumenti, generatori, motori.
Elektroakustika. Magnetska svojstva tvari. Maxwellove jednadžbe.
OBAVEZNA LITERATURA
M. Paić, Osnove fizike, III dio, Elektricitet, magnetizam, Liber, Zagreb 1989.
M. Purcell: Berkeleyski tečaj fizike, II dio (Elektricitet i magnetizam), Tehnička knjiga,
Zagreb 1988.
E. Babić, R. Krsnik, M. Očko, Zbirka riješenih zadataka iz fizike, Školska knjiga, Zagreb
1988.
DOPUNSKA LITERATURA
D. Halliday, R. Resnik, J. Walker, Fundamentals of Physics, John Wiley, New York,
1997. ( i novija izdanja)
2109 OSNOVE PROGRAMIRANJA 2+1+0+2
Tipovi varijabli - memorijski koncept, aritmetika; Kontrolne strukture; IF-selektivna
struktura, IF/ELSE selktivna struktura, WHILE - repetitivna struktura; Operatori
pridruživanja, uvećanja i umanjenja; FOR - repetitivna struktura, DO/WHILE - repetitivna
struktura, SWITCH - selektivna struktura; Funkcije; Polja; Pokazivači; Karakteri i
stringovi; Strukture, unije; Datoteke; Dinamičko alociranje memorije i strukture
podataka; Predprocesor
OBAVEZNA LITERATURA
Deitel H.M. & Deitel P.J., C – How to Program, PRENTICE HALL
2126 RAČUNALA I OPERATIVNI SUSTAVI 2+1+0+0
Predavanja: Osnovne karakteristike glavnih fizičkih komponenata računala: procesor,
glavna memorija, sekundarne memorijske jedinice, ulazno-izlazne jedinice. Općenito o
radu osnovnih komponenta današnjih operativnih sustava koji se brinu o: 1) upravljanju
memorijom ; 2) upravljanju procesorima; 3) upravljanju uređajima; 4) upravljanju
zapisima. Upoznavanje najraširenijih operativnih sustava: Windows, Unix/Linux. Pojam
i uporaba mreže računala.
Vježbe: Fizička građa računala. Osnove uporabe najraširenijih operativnih sustava:
Windows, Unix/Linux. Uporaba mreže računala.
OBAVEZNA LITERATURA
A. Tanenbaum: Modern Operating systems,Prentice Hall, 2001.
DOPUNSKA LITERATURA
Različiti materijali na webu.
2141 OPĆA FIZIKA 1 4+2+1+0
Matematička priprema: deriviranje, integriraranje, vektori i njihovo zbrajanje, množenje
vektora skalarom, skalarni i vektorski produkt preko Cartesievih komponenti, vektori
položaja, brzine i akceleracije u 3D.
Fizika i mjerenje: standardi duljine, mase i vremena, dimenzijska analiza, pretvorba
jedinica, značajne decimale.
Newtonovi zakoni i njihova primjena na slučajeve osnovnih sila.
Referentni sustavi i Galilejeve transformacije: inercijski i ubrzani sustavi, transformacije
među sustavima i pseudosile.
Zakon sačuvanja energije: općenito o zakonima sačuvanja, rad, kinetička energija,
konzervativne sile i potencijalna energija, sila i gradijent potencijalne energije.
Sačuvanje impulsa: unutarnje sile i sačuvanje impulsa, centar masa, sudari,
transformacije između laboratorijskog sustava i sustava centra masa.
Moment sile i gibanje krutog tijela: moment impulsa i moment sile,sačuvanje momenta
impulsa, moment inercije, jednadžbe gibanja krutog tijela, kinetička energija rotacije.
Ravnoteža krutih tijela: osnovni uvjeti ravnoteže krutih tijela, d' Alambertov princip,
primjeri izabranih statičkih rješenja.
Harmonički oscilator: slobodne oscilacije, trenje, gušene oscilacije, prisilne oscilacije,
rezonancije, princip superpozicije.
Gibanje u polju centralne sile koja opada s kvadratom udaljenosti: potencijalna energija
točkaste mase u polju sferične mase, Keplerovi zakoni, čunjosječnica kao opća staza u
navedenom polju.
Pojave u fluidima: tlak, uzgon, Pascalov zakon, hidrostatski tlak, Bernoulijeva
jednadžba, viskoznost, fenomeni uz napetost površine.
Mjerenje i konstantost brzine svjetlosti: metode mjerenja, Michelson-Morleyev pokus,
posljedice na istovremenost i relativnost vremena. Lorentzove transformacije.
Relativistički efekti i poopćenja: kontrakcija duljine, dilatacija vremena, relativistički
impuls i energija.
OBAVEZNA LITERATURA:
H.D. Young and R.A. Freedman: University physics, Pearson-Addison Wesley, San
Francisco 2004.
DOPUNSKA LITERATURA:
C. Kittel, W.D. Knight, and M.A. Ruderman: Mehanika (Udžbenik fizike Sveučilišta u
Berkeleyu), Tehnička knjiga, Zagreb 1982.
2143 OPĆA FIZIKA 2 4+2+1+0
Elektriziranje tvari i pojam naboja: električni naboj, njegova svojstva i porijeklo, vodiči,
izolatori, Coulombov zakon, tok električnog polja, Gaussov zakon u integralnom obliku.
Električni potencijal: potencijalna energija dvaju točkastih naboja, potencijalna energija
sustava naboja, aproksimacija kontinuuma, ekvipotencijalne plohe i silnice.
Proračun polja i potencijala za jednostavnije geometrije, energija uložena u stvaranje
električnog polja.
Gausov zakon u diferencijalnom obliku: divergencija vektorskog polja, izraz za
divergenciju u Cartesievom sustavu, Gaussov teorem i primjena na slučaj električnog
polja.
Stokesov teorem: cirkulacija vektorskog polja, rotacija vektorske funkcije, fizičko
značenje rotacije, Stokesov teorem, diferencijalni zakoni elektrostatike.
Kapacitet i kapacitori: definicija kapaciteta, proračun kapaciteta u jednostavnijim
geometrijama, energija u kapacitoru, spajanje kapacitora.
Električna struja i otpor vodiča: strujna gustoća, električna vodljivost i Ohmov zakon,
električni krugovi s istosmjernim strujama i Kirchoffova pravila.
Magnetostatika: Oerstedov pokus, magnetsko polje, vektorski potencijal, polja prstena i
zavojnice, nabijena čestica u magnetskom polju, Hall efekt, jednadžbe magnetostatike.
Elektromagnetska indukcija: Faradayevo otkriće i Faradayev zakon, međuvodička
indukcija, samoindukcija, strujni krugovi sa zavojnicom.
Maxwellove jednadžbe: potreba za « pomačnom strujom», integralni i diferencijalni oblik
Maxwellovih jednadžbi.
Izmjenične struje: Različiti oblici L-R-C krugova, kompleksni otpor, rezonancija, snaga i
energija u krugu izmjenične struje.
Električna polja u tvarima: dielektrici, potencijal električnog dipola, polarizacija, polje
naboja u dielektričnom sredstvu i Gaussov zakon.
Magnetska polja u tvarima: dijamagnetici, paramagnetici,feromagnetici, magnetsko
polje magnetizirane tvari, polje permanentnog magneta.
OBAVEZNA LITERATURA:
H.D.Young and R.A. Freedman: University Physics, Pearson-Addison Wesley, San
Francisco, 2004.
DOPUNSKA LITERATURA:
E.M.Purcell, Elektricitet i magnetizam (Udžbenik fizike Sveučilišta u Berkeleyu),
Tehnička knjiga, Zagreb,1988.
2164 FIZIKA 1 4+0+2+0
Klasična mehanika. Opis gibanja (položaj, brzina, ubrzanje). Newtonovi zakoni. Sile.
Gibanje u gravitacijskom, električnom i magnetskom polju. Rad, kinetička i potencijalna
energija. Količina gibanja i sudari. Gibanje krutog tijela. Harmonijski oscilator. Mehanički
valovi. Kvantna mehanika. Valna priroda čestica. Schrödingerova jednadžba. Atomi,
atomske jezgre, molekule. Makroskopske tvari. Temperatura i toplina. I i II zakon
termodinamike. Entropija.
OBAVEZNA LITERATURA:
H. D. Young, R. A. Freedman: Sears and Zemansky's University Physics, 11. izd.,
Addison Wesley, Reading 2004
J. Herak: Osnove kemijske fizike, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb 2001
2165 FIZIKA 2 4+0+2+0
Prijenosne pojave. Zvuk. Elektrostatika. Električno polje i Gaussov zakon. Električni
potencijal. Kapacitet i kondenzatori. Električni dipol i električno polje u dielektricima.
Električna struja. Magnetsko polje. Magnetsko polje u tvarima. Elektromagnetska
indukcija. Izmjenična struja. Elektromagnetski valovi. Priroda i širenje svjetlosti.
Interferencija. Ogib. Emisija i apsorpcija elektromagnetskog zračenja.
OBAVEZNA LITERATURA:
H.D.Young, R.A. Freedman: Sears and Zemansky's University Physics, 11. izdanje,
Addison Wesley, Reading 2004
J. Herak: Osnove kemijske fizike, Farmaceutsko-biokemijski fakultet , Zagreb, 2001.
2181 PRAKTIKUM FIZIKE 0+0+0+4
Osnove teorije mjerenja u fizici, analiza mjerenja i račun pogrešaka. Odabrani
eksperimenti iz klasične fizike: mehanike, termodinamike, optike i elektrodinamike.
Analiza i generaliziranje rezultata eksperimenta.
OBAVEZNA LITERATURA:
Tiskana uputstva za praktikum (samo za internu upotrebu).
DOPUNSKA LITERATURA:
M. Požek, A. Dulčić: Fizički Praktikum I i II, Sunnypress, Zagreb, 1999.
2205 OSNOVE FIZIKE 3 4+2+1+0
Valne pojave. Transverzalni i longitudinalni val u elastičnom sredstvu. Progresivni val u
beskonačnom sredstvu. Stacionarni val (modovi) u konačnom sredstvu. Diferencijalna
jednadžba valnog gibanja. Impedancija sredstva i refleksija vala. Fazna i grupna brzina.
Dopplerova pojava. Ultrazvuk. Elektromagnetski valovi. Poyntingov vektor.
Fotometrijske veličine. Geometrijska optika. Disperzija svjetlosti. Optički instrumenti.
Valna narav svjetlosti. Interferencija, ogib, polarizacija svjetlosti. Interferencijski filtri.
Optička rešetka. Polaroidi. Dvolom svjetlosti u kristalu. Ogib roentgenskih zraka u
kristalnoj tvari.
OBAVEZNA LITERATURA
M. Paić, Osnove fizike I dio, Gibanja, sile, valovi, Školska knjiga, Zagreb,1997., Osnove
fizike IV.dio, Svjetlost, holografija, laseri, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1991.
E. Babić, R. Krsnik, M. Očko, Zbirka riješenih zadataka iz fizike, Školska knjiga, Zagreb
1988.
DOPUNSKA LITERATURA
D. Halliday, R. Resnik, J. Walker, Fundamentals of Physics, John Wiley, New York,
1997 ( i novija izdanja).
2209 OSNOVE FIZIKE 4 4+2+1+0
Temperatura. Toplina kao energija u prijelazu. Kalorimetrija. Toplinski kapacitet.
Pretvorbe agregatnih stanja. Fazni dijagram. Trojna točka tvari, kritična temperatura.
Jednadžba stanja idealnog i realnog plina. Izotermička, adijabatska, izobarna,
izovolumna promjena stanja sustava. Kinetička teorija topline. Unutarnja energija
sustava. Prijenos topline. Planckov zakon zračenja crnog tijela. Reverzibilni procesi.
Nulti i prvi zakon termodinamike. Entalpija. Drugi zakon termodinamike. Ditermički
kružni proces. Promjena entropije sustava i prirode u ireverzibilnom procesu. Statistička
termodinamika. Entropija i nedostupna energija. Helmholtzova i Gibbsova energija.
Promjena termodinamičkih enegija pri faznoj pretvorbi. Treći zakon termodinamike.
Toplinski strojevi.
OBAVEZNA LITERATURA
M. Paić, Osnove fizike II dio, Toplina, termodinamika, energija, Školska knjiga, Zagreb
1994.
M. Zemansky, Heat and Thermodynamics, McGraw, New York.
E. Babić, R. Krsnik, M. Očko, Zbirka riješenih zadataka iz fizike, Školska knjiga, Zagreb
1988.
DOPUNSKA LITERATURA
D. Halliday, R. Resnik, J. Walker, Fundamentals of Physics, John Wiley, New York
1997 ( i novija izdanja).
2227 RAČUNALNI PRAKTIKUM 1 1+0+0+2
Rad s najraširenijim operativnim sustavima: Windows NT, Linux, Unix. Uporaba
programa pisanih u višim programskim jezicima. Uporaba korisničkih paketa za: obradu
teksta, grafiku, rješavanje matematičkih i fizikalnih problema, uporaba korisničkih
biblioteka.
OBAVEZNA LITERATURA
Lurnix: Unix Made Easy; Basics and Beyond, Osborne McGraw-Hill,1990
Dokumentacija programskih paketa: Mathematica, Microsoft-office, Gnuplot.
DOPUNSKA LITERATURA
Različiti materijali na webu.
2228 RAČUNALNI PRAKTIKUM 2 0+0+0+2
Rad na mreži. Računala u nastavi fizike: simulacije fizikalnih procesa uporabom
računala.
OBAVEZNA LITERATURA
Lurnix: Unix Made Easy; Basics and Beyond, Osborne McGraw-Hill,1990
Dokumentacija programskih paketa: Mathematica, Microsoft-office, Gnuplot.
DOPUNSKA LITERATURA
Različiti materijali na webu.
2232 FIZIČKI PRAKTIKUM 1 1+0+0+4
Praktikum uključuje šest početnih tema u kojima će se obrazložiti: Uloga fizike i njena
veza s drugim prirodnim znanostima; Mjerenje, jedinice i sustavi jedinica; Elementarna
teorija pogrešaka; Tablično i grafičko prikazivanje podataka mjerenja; Linearna i
nelinearna metoda najmanjih kvadrata i statistička obrada i evaluacija rezultata; Pisanje
zaključnog izvješća o rezultatima mjerenja.
Prethodno navedene teme biti će obrađene na početku nastave tijekom dvaju dolazaka
studenata u laboratorij.
Vježbe su odabrane iz klasične mehanike (Osnove fizike 1) i uključuju: Mjerenje
dimenzija i mase zadanog predmeta, te proračun njegove gustoće; Mjerenje koeficijenta
viskoznosti zadane tekućine; Mjerenje gustoće zadane tekućine; Mjerenje napetosti
površine zadane tekućine; Proučavanje: slobodnih, prigušenih i prisilnih oscilacija;
Proučavanje zakona očuvanja mehaničke energije; Proučavanje matematičkog njihala;
Mjerenje modula elastičnosti zadane šipke; Proučavanje torzionih oscilacija zadane
šipke.
Naputci za izradu laboratorijskih vježbi izložene su na internet stranici Fizičkog odsjeka
PMF-a, a sastoje se iz dva dijela: (i) pripremnih (teorijskih) pitanja za vježbu i (ii)
zadataka za izradu vježbi.
OBAVEZNA LITERATURA
M. Požek i A. Dulčić: Fizički praktikum I i II. Sunnypress, Zagreb, 1999)
M. Paić: Fizička mjerenja I dio. Liber, Zagreb, 1985;
PHYWE: University Laboratory Experiments-Physics, 3rd ed., Phywe Systeme GMBH,
Goettingen, 1995;
B. Marković, D. Miler, A. Rubčić: Račun pogrešaka i statistika. Liber, Zagreb,1987;
D.C. Baird: Experimentation-An Introduction to Measurement Theory and Experiment
Design. Prentice-Hall, New Jersey, 1979.
DOPUNSKA LITERATURA
M. Paić: Osnove fizike, 1. dio, Gibanja-sile-valovi. Školska knjiga, Zagreb, 1997.
Grupa autora: Riješeni zadaci iz opće fizike-Mehanika, Elektricitet i magnetizam, u
redakciji prof. K. Ilakovca, Školska knjiga, Zagreb, 1989.
2233 FIZIČKI PRAKTIKUM 2 0+0+0+4
Praktikum uključuje četiri uvodne teme u kojima će se obrazložiti: Uloga fizike i njena
veza s drugim prirodnim znanostima; Upoznavanje pricipa rada i rukovanje s
instrumentima i uređajima koji se obično koriste u fizičkom laboratoriju gdje se vrše
električna i magnetska mjerenja, kao što su: potenciometri, promjenljivi otpornici,
kondenzatori, zavojnice, izvori napona ili struje, generatori za dobivanje različitih vrsta
signala, AVO-metri, osciloskopi idr.; Linearna i nelinearna metoda najmanjih kvadrata i
statistička obrada i evaluacija rezultata; Pisanje zaključnog izvješća o rezultatima
mjerenja.
Prethodno navedene teme biti će obrađene na početku nastave tijekom dvaju dolazaka
studenata u laboratorij.
Eksperimenti su odabrani iz klasične elektrodinamike (Osnove fizike 2), a obuhvaćaju
sljedeće vježbe: Proučavanje sklopa za regulaciju struje i proučavanje sklopa za
regulaciju napona; Proučavanje RC kruga pomoću osciloskopa i proučavanje RL kruga
pomoću osciloskopa; Proučavanje RCL kruga pomoću osciloskopa; Proučavanje
transformatora; Mjerenje otpora istosmjernim (Wheastoneovim) mostom, U-I metodom i
ommetrom; Mjerenje impedancija zavojnice i kondenzatora izmjeničnim mostom;
Proučavanje Faradayovog zakona elektromagnetske indukcije; Proučavanje ponašanja
strujne petlje u magnetskom polju; Mjerenje ekvipotencijalnih linija i proučavanje silnica
električnog polja.
Vježbe su odabrane iz klasične elektrodinamike (Osnove fizike 2), koja se uz mehaniku
najčešće koristi u svakodnevnom radu i životu.
Naputci za izradu laboratorijskih vježbi izloženi su na internet stranici Fizičkog odsjeka
PMF-a, a sastoje se iz dva dijela: (a) pripremnih (teorijskih) pitanja za vježbu i (b)
zadataka za izradu vježbi.
OBAVEZNA LITERATURA
M. Požek i A. Dulčić: Fizički praktikum I i II . Sunnypress, Zagreb, 1999;
M. Paić: Fizička mjerenja II i III dio. Liber, Zagreb, 1985;
PHYWE: University Laboratory Experiments-Physics, 3rd ed. Phywe Systeme GMBH,
Goettingen, 1995;
B. Marković, D. Miler, A. Rubčić: Račun pogrešaka i statistika. Liber, Zagreb,1987;
D.C. Baird: Experimentation-An Introduction to Measurement Theory and Experiment
Design. Prentice-Hall, New Jersey, 1979.
DOPUNSKA LITERATURA
M. Paić: Osnove fizike III dio-Elekricitet i magnetizam, Školska knjiga, Zagreb, 1997.
Grupa autora: Riješeni zadaci iz opće fizike-Mehanika, Elektricitet i magnetizam, u
redakciji prof. K. Ilakovca, Školska knjiga, Zagreb, 1989.
2241 OPĆA FIZIKA 3 4+2+1+0
Mehanička i električna titranja jednostavnih sustava: oscilacije opruge i raznih njihala,
princip superpozicije i linearnost diferencijalnih jednadžbi.
Titranja sustava s konačnim brojem stupnjava slobode: rješavanje vezanih linearnih,
diferencijalnih jednadžbi, udari, vlastita rješenja i vlastite frekvencije.
Titranje kontinuirane sredine: transverzalno titranje niti, veza općih rješenja i Fourierova
analiza, stojni valovi.
Prisilne oscilacije: tjerani gušeni harmonički oscilator, prisilne oscilacije sustava s
mnogo stupnjeva slobode, filtriranje određenih frekvencija, prodiranje valova u reaktivno
područje.
Putujući valovi:harmonijski putujući valovi u jednoj dimenziji, impendacija, fazna brzina,
energijski tok, transmisijske linije, indeks loma i disperzija.
Refleksije: rubni uvjeti, savršeno završenje linije, prilagođivanje impendancija, refleksije
na tankim filmovima.
Modulacije i valni paketi: grupna brzina, pulsevi i Fourierova analiza, dimenzije pulsa i
proširivanje putujućeg valnog paketa.
Valovi u prostoru: ravni valovi i valni vektor, elektromagnetski valovi, zračenje točkastog
naboja koji se ubrzava.
Polarizacija valova: opis stanja polarizacije, dvolom, proizvodnja i analiza polariziranog
elektromagnetskog zračenja.
Interferencija i difrakcija: interferencija dvaju koherentnih točkastih izvora, difrakcija na
rešetci, Huygensov princip, kutna divergencija «paralelnog» snopa.
Geometrijska optika: osnovni zakoni o širenju svjetlosnih zraka, Fermatov princip,
konjugacijska jednadžba za tanku leću, ljudsko oko, dioptrija, mikroskop, teleskop.
OBAVEZNA LITERATURA:
H.D.Young and R.A. Freedman: University Physics, Pearson-Addison Wesley, San
Francisco, 2004
DOPUNSKA LITERATURA:
F.S. Crawford, Waves (Berkeley Physics Course 3) McGraw-Hill,New York, 1965
2243 OPĆA FIZIKA 4 4+2+1+0
Otkrića kvantnih fenomena: Planckova konstanta, fotoelektrični efekt, Franck-Hertzovi
pokusi, atomska građa i stabilnost atoma.
Građenje periodičkog sustava: Bohrov model za vodikove spektre, atomska stanja i
spektri izabranih atoma, Paulijev princip.
Karakteristike prijelaza među atomskim nivoima: širina stanja, dozvoljeni prijelazi i
izborna pravila.
Fotoni: valni i korpuskularni aspekti svjetlosti, Comptonov efekt, zakočno zračenje,
ispitivanje mogućnosti cijepanja fotona. izlaz kroz kopenhagenšku interpretaciju.
Valovi materije: De Broglieevi valovi, difrakcija valova materije na periodičnim
strukturama, valna jednadžba i princip superpozicije.
Princip neodređenosti: Heisenbergove relacije neodređenosti, mjerenje i statistički
ansambl, amplitude i intenziteti, kauzalitet u kvantnoj fizici.
Schroedingerova valna slika: Schroedingerova jednadžba, potencijalni bedem,
potencijalna jama, harmonički oscilator, Ehrenfestovi teoremi.
Temperatura: nulti zakon termodinamike, termometrijski mediji, temperaturne ljestvice.
Jednadžba stanja: idealni plin, P-V-T prikaz realnog tlačnog sustava, trostruka točka.
Prvi zakon termodinamike: pretvorba rada u toplinu, unutarnja energija, pravi i nepravi
diferencijali, toplinski kapaciteti.
Prenošenje topline: kontakt i temperaturni gradijent, konvekcija, zakoni za prijenos
topline zračenjem.
Drugi zakon termodinamike: toplinski strojevi, hladnjaci, Carnotov ciklus i njegova
svojstva.
Ireverzibilnost termodinamičkih procesa: integracijski faktor za imjenu topline, entropija.
Termodinamički potencijali, Joule-Thompsonov koeficijent, fazni prijelazi, Clausius-
Clayperonova relacija.
OBAVEZNA LITERATURA:
H.D.Youngi R.A. Freedman: University Physics, Pearson-Addison Wesley, San
Francisco, 2004.
DOPUNSKA LITERATURA:
E.H. Wichmann Kvantna fizika (Udžbenik fizike Sveučilišta u Berkeleyu 4), Tehnička
knjiga , Zagreb, 1988.
F. Reif, Berkeley Physics Course 5 (Statistical Physics), MacGraw-Hill,New York, 1967
2245 UVOD U KVANTNU FIZIKU 2+2+0+0
Povijesni uvod, eksperimentalna podloga. Kvantna hipoteza i stara kvantna teorija. De
Broglieva hipoteza, dualnost vala i čestice. Značenje i svojstva valne funkcije, načelo
superpozicije. Načelo neodređenosti, valni paket. Schrodingerova jednadžba.
Statistička interpretacija valne funkcije, gustoća i struja vjerojatnosti. Prikaz fizikalnih
veličina operatorima, srednje vrijednosti. Stacionarna rješenja Schodingerove
jednadžbe, kvantizacija energije. Slobodna čestica, č estica u konstantnom
potencijalu, tuneliranje. Beskonačna potencijalna jama. Linearni harmonički oscilator
OBAVEZNA LITERATURA:
I Teo i I. Supek: Teorijska fizika i struktutra materije II (Školska knjiga, Zagreb, 1977)
DOPUNSKA LITERATURA:
Leonard I. Schiff: Quantum Mechanics (McGraw-Hill 1968)
Eugen Merzbacher: Quantum Mehanics (John Wiley 1970)
2247 KLASIČNA MEHANIKA 1 3+2+0+0
Galilejeve transformacije. Newtonova formulacija klasične mehanike. Dinamika točkaste
čestice. Keplerov problem. Raspršenje. Euler-Lagrangeove jednadžbe. Hamiltonian.
Fazni prostor. Mehanika krutog tijela.
OBAVEZNA LITERATURA:
H.Goldstein, Classical Mechanics
L.D.Landau, E.M.Lifshitz, Course of Theoretical Physics (Mechanics, Fluid Mechanics,
Theory of Elasticity)
Z.Janković, Teorijska mehanika
DOPUNSKA LITERATURA:
V.Arnold, Methodes Mathematiques de la Mechanique Classique
I.Percival, D.Richards, Introduction to Dynamics
D.ter Haar, Elements of Hamilton Mechanics
2249 KLASIČNA MEHANIKA 2 3+2+0+0
Linearni sustav i stabilnost. Normalne koordinate. Rezonancija. Parametarska
rezonancija. Kanonske transformacije. Hamilton-Jacobieva formulacija klasične
mehanike. Varijable kuta i djelovanja. Poissonove zagrade. Adijabatska invarijanta.
OBAVEZNA LITERATURA:
H.Goldstein, Classical Mechanics
L.D.Landau, E.M.Lifshitz, Course of Theoretical Physics (Mechanics, Fluid Mechanics,
Theory of Elasticity)
Z.Janković, Teorijska mehanika
DOPUNSKA LITERATURA:
V.Arnold, Methodes Mathematiques de la Mechanique Classique
I.Percival, D.Richards, Introduction to Dynamics
D.ter Haar, Elements of Hamilton Mechanics
2251 MATEMATIČKE METODE FIZIKE 1 3+2+0+0
2269 MATEMATIČKE METODE FIZIKE 2 3+2+0+0
Kompleksni brojevi. Algebarska i topološka kompletnost. Projektivna sfera i točka u
beskonačnosti; Funkcije kompleksnih brojeva. Potencija, korijen, eksponencijalna i
logaritamska funkcija; Analitičke funkcije. Cauchy-Riemannovi uvjeti. Cauchyev teorem
sa Goursatovim dokazom. Osnovni teorem integralnog računa za analitičke funkcije.
Cauchyeva integralna formula. Liouvilleov teorem i osnovni teorem algebre; Nizovi i
redovi kompleksnih brojeva i funkcija. Apsolutna i uniformna konvergencija. Cauchyevi
nizovi. Redovi potencija. Abelov teorem. Radius konvergencije; Taylorov i Laurentov
razvoj; Nultočke analitičkih funkcija. Teorem o jedinstvenosti; Singulariteti analitičkih
funkcija. Izolirani singulariteti i njihova karakterizacija Laurentovim razvojem. Teorem o
reziduumima; Gama funkcija; Obične linearne diferencijalne jednadžbe. Wronskian.
Cauchyev problem. Jednadžba prvog reda. Nehomogena jednadžba. Jednadžbe s
konstantnim koeficijentima. Metode neodređenih koeficijenata i varijacije konstante.
Frobeniusova metoda za jednadžbe drugog reda u kompleksnom području. Fuchsov
1 2
teorem (bez dokaza); Fourierovi redovi. Pojam skupa mjere nula. Prostor L . Prostor L
2
kao vektorski prostor. Udaljenost i ortogonalna projekcija u L . Klasični Fourierov red.
Riemann-Lebesgueova lema (bez dokaza). Konvergencija u srednjem. Konvergencija
2
po točkama. Inverziona formula. Princip lokalizacije. Jordanov teorem; Prostor ? .
Besselova i Parsevalova jednakost. Riesz-Fischerov teorem (dokaz uz pretpostavku da
2
je L topološki kompletan); Fourierovi transformati. Inverziona formula. Jordanov teorem
za transformate (neformalno). Transformat konvolucije, uz primjer dielektričnog odziva;
Integriranje i deriviranje Fourierovih redova. Osnovni pojmovi teorije distribucija. Slaba
konvergencija. Primjeri delta-nizova. Interpretacija inverzione formule za transformate
kao delta-niza. Notacija Diracove delta-funkcije i izvod Besselove i Parsevalove
jednakosti za transformate pomoću nje; Parcijalne diferencijalne jednadžbe. Izvod valne
jednadžbe napete žice. Metoda separacije varijabli. Metoda razvoja u svojstvene
funkcije. Primjer neprekidnog spektra. Kvalitativna analiza valne jednadžbe,
D'Alembertovo rješenje, ukupna energija vala. Helmholtzova jednadžba. Jednadžba
difuzije. Izvod valne jednadžbe zvuka u plinu. Primjer valovoda; Specijalne funkcije.
Legendreovi polinomi. Pridružene Legendreove funkcije i kugline funkcije. Sturm-
Liouvilleov problem. Besselove funkcije. Sferne Besselove i Neumannove funkcije.
Modificirane Besselove funkcije; Asimptotski redovi. Metode sedlene točke i najbržeg
silaska. Primjeri faktorijela i binomnog koeficijenta.
OBAVEZNA LITERATURA:
E. Butkov, Mathematical Physics, Addison-Wesley, 1968. ISBN 0-201-00727-4.
DOPUNSKA LITERATURA:
Preporučuje se onim studentima koji je osobno zatraže, prilagođeno upitu.
2252 KLASIČNA MEHANIKA 1 2+1+0+0
Konceptualno razumijevanje inercije i inercijskih sila; Dinamika materijalne točke;
Eulerova metoda za numeričko rješavanje Newtonove jednadžbe gibanja i ilustrativni
primjeri konkretnih jedno- i dvo-dimenzionalnih gibanja pod djelovanjem zadanih sila;
Algebarska integracija. Newtonove jednadžbe metodom kvadrature i određivanje
konstanti gibanja za primjere jednodimenzionalnih gibanja (harminijsko gibanje, njihalo,
...).
OBAVEZNA LITERATURA
W.P. Crummett, A.B. Western, University Physics, Models and applications. Mc Graw
Hill, 1994
H.O. Peitgen (ed.) Newton´s method and dynamical systems. Kluver, Dordrecht, 1989
DOPUNSKA LITERATURA
M. Tabor, Chaos and integrability in nonlinear dynamics / An introduction. Wiley, New
York, 1989
A. Beiser, Physics. Benjamin, Menlo Park, 1982
2253 KLASIČNA MEHANIKA 2 1+1+0+0
Uvod u Newtonovu dinamiku u faznom prostoru za sustav više tijela. Generalizirane
koordinate. Uvod u nelinearnu dinamiku. Uvod u Lagrangeovu i Hamiltonovu formulaciju
klasične mehanike. Rotacija krutog tijela. Zakoni očuvanja u klasičnoj mehanici.
OBAVEZNA LITERATURA
W.P. Crummett, A.B. Western, University Physics, Models and applications, Mc Graw
Hill, 1994
H.O. Peitgen (ed.) Newton´s method and dynamical systems, Kluver, Dordrecht, 1989
DOPUNSKA LITERATURA
M. Tabor, Chaos and integrability in nonlinear dynamics / An introduction, Wiley, New
York, 1989
A. Beiser, Physics, Benjamin, Menlo Park, 1982
2260 FIZIČKI PRAKTIKUM 1 0+0+0+4
Vidi 2232
2262 FIZČKI PRAKTIKUM 2 0+0+0+4
Vidi 2233
2269 MATEMATIČKE METODE FIZIKE 2 3+2+0+0
Vidi 2251
2270 IZBORNI SEMINAR 1 0+0+2+0
2271 IZBORNI SEMINAR 2 0+0+2+0
Sva područja fizike.
OBAVEZNA LITERATURA:
Relevantni članci iz Physics Today, Scientific American, American Journal of Physics,
kao i internetske baze podataka.
DOPUNSKA LITERATURA:
Članci iz znanstvenih časopisa.
2274 OBJEKTNO ORIJENTIRANO PROGRAMIRANJE 2+0+0+2
Uvodno predavanje: zašto objektno orijentirano programiranje, zašto Java. Ostali
objektno orijentirani jezici. Osnovni koncepti objektno orijentiranog programiranja:
objekti, razredi, poruke i nasljeđivanje; Osnove sintakse Jave: varijable, operatori, izrazi,
kontrola tijeka; Stvaranje i korištenje objakata, najčešće korišteni tipovi objekata:
brojevi, karakteri, stringovi, polja; Razredi: stvaranje razreda, konstruktori, pristupanje
članovima razreda, naslijeđivanje, ugniježđeni razredi; Definicija sučelja u Javi,
implementacija sučelja, stvaranje i korištenje paketa; Esencijalni razredi u Javi:
rukovanje greškama, korištenje niti; Pristupanje sistemskim resursima, korištenje
datoteka; Korištenje Swing komponenti: korištenje gumba, labeli, rukovanje događajima;
Korištenje izbornika, formatiranje teksta, prikazivanje slika; Pisanje appleta.
OBAVEZNA LITERATURA:
M. Campione, K. Walrath: The Java Tutorial: Object-Oriented Programming for the
Internet (2nd Edition), Addison Wesley Publishing Company, 1998.
2274A OBJEKTNO ORJENTIRANO PROGRAMIRANJE (C++) 2+1+0+0
Uvod i osnove C++ jezika. Rad sa stringovima. Rad s podacima. Organizacija programa
i podataka. Korištenje sekvencijalnih sadržača i analiza stringova. Korištenje algoritama
standardne biblioteke. Asocijativni sadržači. Generičke funkcije. Definiranje novih tipova
u okviru OOP. Korištenje memorijskog prostora i strukture podataka. Apstraktne
strukture podataka. Kako učiniti da se objekti klase ponašaju kao vrijednosti.
Nasljeđivanje i dinamičko vezanje. Automatsko raspolaganje memorijom. Završni
primjer (objedinjuje više principa i tehnika obrađenih tijekom kursa).
OBAVEZNA LITERATURA:
Koenig, Moe: Accelerated C++, practical Programming by Example, Addison-Wesley
2000
DOPUNSKA LITERATURA :
The C++ Programming Language Third Edition, Bjarne Stroustrup, 1997.
Julijan Šribar i Boris Motika, Demistificirani C++ (2. izdanje) , Element 2001
2275 MULTIMEDIJSKE PREZENTACIJE 1+1+0+2
Metode izrade Web stranica. Osnove HTML-a (Hyper Text Markup Language). Tablice,
linkovi i sidra u Web stranicama. Napredne mogućnosti HTML-a. Slike i grafovi u Web
dokumentu. Grafički prikaz numeričkih podataka. Statističke analize podataka i njihova
multimedijska prezentacija. Uvod u program za multimedijsku prezentaciju (MS
PowerPoint). Digitalna fotografija. Upotreba digitalnog fotoaparata. Digitalizacija zvuka.
Obrada multimedijalnih sadržaja za Web stranice i prezentacije. Digitalni video. Prijenos
video signala Internetom. Multimedijalni elementi u prezentaciji fizikalnog pokusa.
OBAVEZNA LITERATURA
Skripta za predavanja
DOPUNSKA LITERATURA
D. Petrić, Naučite HTML i oblikujte sami efektne WWW stranice, Znak, Zagreb, 1997.
2276 SIMBOLIČKO PROGRAMIRANJE 1+0+0+2
Osnove upotrebe sustava za računalnu algebru, sintaksa, osnovne algebarske
manipulacije, jednadžbe; Viša matematika (matematička analiza i linearna algebra) na
računalu; Crtanje grafova, grafički prikaz i obrada podataka; Modeliranje gibanja u polju
sile (obične diferencijalne jednadžbe, ako postoji predznanje); Osnove simboličkog
programiranja: liste, funkcije, izrazi; Osnove simboličkog programiranja: uzorci
(patterns), transformacijska pravila; Napredno programiranje: proceduralno
programiranje; Napredno programiranje: funkcionalno programiranje; Napredno
programiranje: programiranje transformacijskim pravilima; Kompleksniji primjeri iz
klasične mehanike; Kompleksniji primjeri iz klasične elektrodinamike i kvantne fizike;
Povezivanje s drugim programskim jezicima (npr. C-om)
OBAVEZNA LITERATURA:
K. Kumerički, Simboličko programiranje za fizičare, skripte dostupne s
http://www.phy.hr/~kkumer/
DOPUNSKA LITERATURA:
S. Wolfram, The Mathematica book, dolazi u elektroničkom obliku sa programom
"Mathematica"
2277 RAČUNALNE MREŽE (INTERNET) 1+0+0+0
Elektronska pošta. Kompjutorska mreža i INTERNET. Kompjutorska mreža: promet,
paketi, propusnost, topologije. Internet iznutra. Protokoli, servisi, opseg. DNS, gateway,
organizacija, promet. LAN, FTP, SSH, djeljenje resursa. Pretraživanje weba, tražilice,
složeni upiti. Uvod u web i HTML. Dinamičke web stranice. Povezivanje s bazama
podataka i održavanje sadržaja.
OBAVEZNA LITERATURA:
S.E. Hutchinson and S.C.Sawyer, Computers, Communications And Informations,
McGraw Hill 2000.
2279 ENERGIJA I EKOLOGIJA 2+0+1+0
Rad, energija, snaga. Primarni oblici energije: njihove osnovne značajke te pričuve,
proizvodnja i potrošnja u Hrvatskoj i svijetu. Pretvorbe oblika energije: fizičke osnove,
procesi, uređaji, strojevi, postrojenja. Prijenos, prijevoz i skladištenje oblika energije.
Energija i društvo: utjecaji na zdravlje i okoliš, ekonomija, održivi razvoj.
Seminarom se proširuje i nadopunjuje gradivo, te kvantitativno obrađuju primjeri iz ovog
područja.
OBAVEZNA LITERATURA:
B. Udovičić: Energetika, Školska knjiga, Zagreb, 1993.
V. Knapp: Novi izvori energije I., Školska knjiga, Zagreb, 1993.
P. Kulišić: Novi izvori energije II., Školska knjiga, Zagreb, 1991.
DOPUNSKA LITERATURA
Obnovljivi izvori energije (ur. B. Labudović), Energetika Marketing, Zagreb, 2002.
Energy Systems and Sustainability: Power for a Sustainable Future (ed. G. Boyle, B.
Everett i J. Ramage), Oxford University Press, Oxford, 2003.
Renewable Energy: Power for a Sustainable Future (ed. G. Boyle), Oxford University
Press, Oxford, 2004.
2281 POČETNI FIZIČKI PRAKTIKUM 1 0+0+0+4
Laboratorijske vježbe iz opće fizike: Izrađuje se 6 vježbi od ponuđenih 9. Jedna od
"Matematičko njihalo" ili "Maxwellov disk". Jedna od "Modul elastičnosti" ili "Modul
torzije i torzijske oscilacije". Obavezna vježba "Mehanički harmonički oscilator". Tri od
"Mjerni most za induktivitet i kapacitet", "Magnetska indukcija", "Transformator" ili
"Magnetski dipolni moment u magnetskom polju"
OBAVEZNA LITERATURA:
pripreme za vježbe,
Požek, Miroslav; Dulčić, Antonije: Fizički praktikum I i II, Zagreb : Sunnypress, 1999.
DOPUNSKA LITERATURA:
www.phywe.de
2282 POČETNI FIZIČKI PRAKTIKUM 2 0+0+0+4
Laboratorijske vježbe iz opće fizike: Izrađuje se 6 vježbi od ponuđenih 11. Jedna od
"Određivanje gustoće tekućina", "Napetost površine", "Viskoznost". Tri od "Leće",
"Optički instrumenti", "Brzina svjetlosti", "Interferencija svjetlosti", "Ogib svjetlosti". Dvije
od "Stanje idealnog plina", "Maxwell-Boltzmanova raspodjela brzina", "Otporni
termometar"
OBAVEZNA LITERATURA:
pripreme za vježbe,
Požek, Miroslav; Dulčić, Antonije: Fizički praktikum I i II, Zagreb : Sunnypress, 1999.
DOPUNSKA LITERATURA:
www.phywe.de
2283 FIZIČKI PRAKTIKUM 1 1+0+0+4
Vidi 2232
2284 FIZČKI PRAKTIKUM 2 0+0+0+4
Vidi 2233
2301 NAPREDNO PROGRAMIRANJE 2+0+0+2
Izazovi dizajna, programiranja i testiranja aplikacija. Uvodne teme programiranja.
Implementacija i sučelje. Prevođenje i povezivanje u izvršnu datoteku. Dizajn
programske podrške. Testiranje aplikacija, održavanje i dokumentiranje. Sistemi u
realnom vremenu, kompresija podataka, multithreading/signaling. Priprema projekta.
OBAVEZNA LITERATURA:
Advanced C Programming by Example by John Perry, PWS Publishing Company
DOPUNSKA LITERATURA :
Code Complete, McConnell
Advanced C Programming by Example by John Per


Use: 0.0503