• PENYELARASAN PENTAKSIRAN KERJA KURSUS SAINS PERTANIAN (3528/3 ...


  •   
  • FileName: manual-sains-pertanian.pdf?attachauth=ANoY7coddkQSO1hLp7QwtieJp65YUV0t-TP1dHW5HH2KEkVcN4pwAwizQueQlf [read-online]
    • Abstract: Ditentukan dalam mesyuarat SPP Jabatan Pelajaran Negeri dengan. Ketua ... Mesyuarat diadakan. Minit mesyuarat disediakan. Penyelarasan dalaman dibuat. Surat ...

Download the ebook

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
MANUAL PENGURUSAN
PENYELARASAN
PENTAKSIRAN KERJA KURSUS
SAINS PERTANIAN (3528/3)
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
TAHUN 2009
Hasil Perbengkelan
Di
HOTEL DYNASTY
JALAN IPOH
KUALA LUMPUR
Pada
31 MAC – 2 APRIL 2009
KETUA PENTAKSIR KEBANGSAAN
dan
KETUA PENTAKSIR NEGERI
JADUAL KERJA
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
2009
SAINS PERTANIAN 3528 / 3
PERKARA TARIKH TINDAKAN
Lantikan KPK Februari 2009 LPM
Mesyuarat Penyelarasan PBS antara
Pegawai Produksi dengan KPK & Mac 2009 LPM
Operasi dengan JPN
Mesyuarat Penyelarasan antara KPK
31 Mac – 2 April 2009 LPM
dengan KPN
Mesyuarat Penyelarasan PBS antara
April 2009 JPN
KPN dengan KPKw
Penataran PBS untuk semua
April 2009 JPN
pentaksir
20 – 30 April 2009 JPN
Penyelarasan PBS & KPN
20 – 31 Julai 2009 KPKw
LPM
Pemantauan PBS April – Julai 2009
JPN
Mesyuarat Penyelarasan Pelaporan JPN
18 Ogos 2009
antara KPN dengan KPKw dan PKw KPN
Markah PBS masuk ke LPM 30 Ogos 2009 Pentaksir
KPKw hantar Laporan PBS ke KPN 2 September 2009 KPKw
Mesyuarat Penyelarasan Pelaporan LPM
antara KPK dengan KPN / 8 September 2009 KPK
KPN hantar laporan ke KPK KPN
KPK hantar Laporan PBS yang
24 September 2009 KPK
disatukan ke LPM
2
LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
PANDUAN TUGAS PENYELARASAN PENTAKSIRAN
KERJA KURSUS SAINS PERTANIAN (3528/3)
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2009
1.0 TANGGUNGJAWAB PENYELARAS
1.1 Menghadiri mesyuarat yang ditentukan oleh Jabatan Pelajaran Negeri.
1.2 Memaklumkan kepada sekolah yang hendak dilawati sekurang-kurangnya
satu hari sebelum tarikh lawatan.
1.3 Berjumpa dengan Pengetua Sekolah / Guru Penolong Kanan sebelum
memulakan penyelarasan.
1.4 Melakukan penyelarasan ke atas 10 sampel kerja kursus (3 terbaik, 3
sederhana dan 4 rendah)
1.5 Melakukan penyelarasan borang BPK1 hingga BPK9 dari segi keakuran
gred dengan kriteria.
1.6. Melengkapkan semua borang yang telah ditetapkan.
1.7 Mengisi Buku Lawatan sekolah yang dilawati.
2.0 PENGISIAN BORANG
2.1 Instrumen Penyelarasan Pentaksiran (PKK1)
• Diisi oleh Pentaksir bersama Penyelaras (KPN / KPKw / PKw) dalam 2
salinan
i. Simpanan Penyelaras
ii. Simpanan Pentaksir Sekolah
2.2 Borang Penyelarasan Kerja Kursus (PKK2)
• Diisi oleh Pentaksir bersama Penyelaras (KPN / KPKw / PKw) dalam 2
salinan
i. Simpanan Penyelaras
ii. Simpanan Pentaksir Sekolah
2.3 Borang Dapatan Penyelarasan Markah Calon (PKK3)
• Diisi oleh Penyelaras (KPN / KPKw / PKw) dalam 4 salinan
i. Dihantar kepada SPP JPN
ii. Dihantar kepada Ketua Pentaksir Negeri
iii. Simpanan Penyelaras
iv. Simpanan Pentaksir Sekolah
3
2.4 Laporan Penyetaraan Gred Calon (PKK4)
• Diisi oleh Penyelaras (KPN / KPKw / PKw) dalam 2 salinan
i. Simpanan Penyelaras
ii. Simpanan Pentaksir Sekolah
2.5 Laporan Penyelarasan Pelaksanaan Kerja Kursus (PKK5)
• Diisi oleh Penyelaras (KPN / KPKw / PKw) dalam 2 salinan
i. Simpanan Penyelaras
ii. Simpanan Pentaksir Sekolah
2.6 Rumusan Dapatan Pemantauan (PKK5a)
• Diisi oleh Pentaksir Kawasan dalam 3 salinan
i. Dihantar kepada SPP JPN
ii. Dihantar kepada Ketua Pentaksir Kawasan / Ketua Pentaksir
Negeri
iii. Simpanan Pentaksir Kawasan
• Diisi oleh Ketua Pentaksir Kawasan dalam 3 salinan
i. Dihantar kepada SPP JPN
ii. Dihantar kepada Ketua Pentaksir Ketua Pentaksir Negeri
iii. Simpanan Ketua Pentaksir Kawasan
• Diisi oleh Ketua Pentaksir Negeri dalam 3 salinan
i. Dihantar kepada SPP JPN
ii. Dihantar kepada Ketua Pentaksir Kebangsaan
iii. Simpanan Ketua Pentaksir Negeri
2.7 Laporan (Keseluruhan) Penyelarasan Pentaksiran Kerja Kursus (PKK6) yang
disatukan
• Diisi oleh Ketua Pentaksir Negeri dalam 3 salinan
i. Dihantar kepada Ketua Pentaksir Kebangsaan
ii. Dihantar kepada SPP JPN
iii. Simpanan Ketua Pentaksir Negeri
2.8 Laporan (Keseluruhan) Penyelarasan Pentaksiran Kerja Kursus (PKK7) yang
disatukan
• Diisi oleh Ketua Pentaksir Kebangsaan dalam 2 salinan
i. Dihantar kepada Lembaga Peperiksaan Malaysia (u.p. Unit
SPM, SPPMLN)
ii. Simpanan Ketua Pentaksir Kebangsaan
3.0 LAWATAN PENYELARASAN
3.1 Masa Lawatan
• Ditentukan dalam mesyuarat SPP Jabatan Pelajaran Negeri dengan
Ketua Pentaksir Negeri dan Ketua Pentaksir Kawasan.
4
• Dicadangkan SPP Jabatan Pelajaran Negeri / KPN / KPKw merujuk
kepada Pentaksir Sekolah untuk menetapkan tarikh lawatan supaya selari
dengan jadual waktu pengajaran-pembelajaran bagi membolehkan
penyelarasan proses dibuat oleh KPN / KPKw.
• Merujuk jadual pelaksanaan kerja kursus yang diedarkan LPM ke sekolah.
3.2 Kekerapan
• Ditentukan dalam mesyuarat SPP Jabatan Pelajaran Negeri dengan
Ketua Pentaksir Negeri dan Ketua Pentaksir Kawasan.
• Sekurang-kurangnya dua kali lawatan ke setiap sekolah.
3.3 Pengurusan Dokumen / Fail
• Setiap penyelaras (KPN, KPKw dan PKw) perlu menyimpan dua fail
rasmi:
o Fail Pengurusan Kerja Kursus 3528/3 – SPM 2009
o Fail Penyelarasan Kerja Kursus 3528/3 – SPM 2009.
• Setiap Pentaksir Sekolah perlu menyimpan dua fail rasmi :
o Fail Pengurusan Kerja Kursus 3528/3 – SPM 2009 / 2010
o Fail Skor Kerja Kursus 3528/3 – SPM 2009 / 2010
3.4 Penyetaraan (KSP07)
• Berdasarkan PKK3
• Jika purata selisih = - 0.5 atau purata selisih = 0.5, maka penyetaraan
markah perlu dilakukan.
• Contoh : Sila rujuk lampiran 1 (Cara menentukan penyetaraan)
3.5 Kaedah Penyetaraan (jika perlu)
• Gunakan purata selisih untuk penyetaraan
• Contoh :
i. Purata selisih ialah 0.6
• Semak (n x w) semua calon
• Tambah 0.6 kepada (n x w) aspek yang disetarakan bagi
semua calon kecuali calon yang telah memperoleh (n x w)
yang maksimum.
ii. Purata selisih ialah - 0.6
• Semak (n x w) semua calon
• Tolak (n x w) aspek yang disetarakan dengan 0.6 bagi
semua calon kecuali calon yang telah memperoleh (n x w)
sifar.
• Hasil (n x w) yang telah disetarakan ditukar kepada gred dan dipindahkan
ke dalam Borang PKK4.
3.6 Pemantauan semula
• Perlu dilakukan apabila pentaksiran kerja kursus didapati tidak mengikut
prosedur yang ditetapkan.
5
4.0 DOKUMEN RUJUKAN
4.1 Dokumen rujukan bagi tujuan penyelarasan adalah buku Dokumen
Pentaksiran Kerja Kursus Sains Pertanian yang dikeluarkan oleh Lembaga
Peperiksaan Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia.
4.2 Elemen dan aspek yang dinilai :
KSP06 : 1.0 Kemahiran Melakukan Amali
ASPEK PENERANGAN ASPEK
1.1 Melakukan Penilaian kerja kursus boleh dilakukan di mana-
eksperimen mana penerangan aspek berikut :
makmal
1.1.1 Melakukan eksperimen untuk menunjukkan
cahaya diperlukan untuk fotosintesis.
1.1.2 Melakukan eksperimen untuk menunjukkan
butir pepejal tanah secara mendapan.
1.1.3 Melakukan eksperimen untuk menguji pH
tanah menggunakan kaedah
1.1.3.1 Meter pH
1.1.3.2 Larutan penunjuk universal
1.1.4 Melakukan eksperimen untuk menunjukkan
kesan kalsium karbida ke atas proses
kemasakan buah.
1.2 Melakukan bedah 1.2.1 Melakukan bedah siasat ke atas ayam /
siasat puyuh untuk menunjukkan sistem
pencernaan.
1.3 Mengawal 1.3.1 Mengawal organisma menggunakan mana-
organisma mana kaedah kimia yang sesuai.
menggunakan
kaedah kimia
1.4 Melakukan 1.4.1 Melakukan pembiakan pokok dengan kaedah
pembiakan pokok tut.
1.4.2 Melakukan pembiakan pokok dengan kaedah
cantuman tunas.
6
ASPEK PENERANGAN ASPEK
1.5 Memasang dan 1.5.1 Memasang dan menyelenggara sistem
menyelenggara pengairan titisan.
sistem 1.5.2 Memasang dan menyelenggara sistem
pengairan pengairan percikan.
Catatan : Sistem pengairan wajib mengandungi
sekurang-kurangnya 7 komponen berikut :
a) Kekunci paip (Injap kawalan)
b) Sumber tekanan ( Pam / Graviti )
c) Penyambung)
d) Paip utama ( paip yang menyambung ke
pam )
e) Paip sisi ( paip yang menyambung ke
kepala pemercik /penitis )
f) Kepala pemercik /penitis
g) Penamat
.
1.6 Mengaplikasikan 1.6.1 Mengaplikasikan prinsip bioteknologi dalam
prinsip menghasilkan makanan melalui proses
bioteknologi / penapaian.
pertanian
persekitaran 1.6.2 Mengaplikasikan prinsip bioteknologi dalam
terkawal menghasilkan baja organik.
1.6.3 Mengaplikasikan prinsip pertanian persekitaran
terkawal dalam menghasilkan tanaman
sayuran menggunakan kaedah hidroponik.
1.7 Melakukan amali 1.7.1 Mengakses internet
komputer
1.7.2 Memilih maklumat yang sesuai dan berkaitan
dari internet.
1.73 Menyediakan satu laporan projek
menggunakan perisian komputer.
Catatan : Pindaan kriteria bagi Aspek 1.7
Melakukan Amali Komputer.
Gred A : Kriteria (ii) dibatalkan.
Gred B : Kriteria-kriteria (vi), (vii) dan (viii)
dibatalkan.
Gred C : Kriteria-kriteria (i), (ii), (iii), (iv) dan (v)
dibatalkan.
7
KSP07 : 2.0 Kemahiran Berkomunikasi
ASPEK PENERANGAN ASPEK
2.1 Menyampaikan Penilaian kerja kursus boleh dilakukan di mana-
maklumat atau mana penerangan aspek berikut :
idea secara
bertulis 2.1.1 Merangka rancangan operasi ladang
(merangkumi pelan, jadual kerja dan format
rekod berkaitan)
2.1.2 Mana-mana laporan amali yang berkaitan.
2.2 Menyampaikan Penilaian kerja kursus boleh dilakukan di mana-
maklumat atau mana penerangan aspek berikut :
idea secara grafik
2.2.1 Melakar dan melabel lapisan-lapisan profil
tanah lazim.
2.2.2 Melakar sistem pencernaan ayam / puyuh..
2.2.3 Melakar pelan susun atur ladang.
2.2.4 Menyediakan jadual kerja.
2.2.5 Menyediakan format rekod.
Catatan : Lain-lain grafik TIDAK diterima.
8
PKK1
LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
INSTRUMEN PENYELARASAN PENTAKSIRAN
KERJA KURSUS SAINS PERTANIAN (3528/3)
TAHUN 2009
(Disediakan dalam 2 salinan – untuk Ketua Pentaksir Negeri dan simpanan Penyelaras)
A. MAKLUMAT ASAS SEKOLAH/PUSAT
Nama Sekolah : ……………………………………. No. Telefon : …………….....
Alamat : ……………………………........................ Kod Sekolah: …………….....
…………………………. .. ...................................... No Pusat : …………….....
Jumlah Calon : Tingkatan 4 : ...…............ Tingkatan 5 : ......................
B. Maklumat Pentaksir Sekolah
Pernah
Mengikuti Mata
Penataran Kelas Yang Pelajaran
Bil Nama Pentaksir Opsyen Catatan
Pentaksiran Dinilai Lain Yang
3528/3 Diajar
YA/TIDAK
9
C. Senarai Semak Penyelarasan Pentaksiran
Tandakan ( P ) pada ruang berkenaan
Bil Perkara Ada Tiada Catatan
1 Jawatankuasa Pentaksiran Sekolah
• Ditubuhkan
• Surat pelantikan pentaksir
• Mesyuarat diadakan
• Minit mesyuarat disediakan
• Penyelarasan dalaman dibuat
2 Dokumen Kerja Kursus
• Surat pekeliling Kerja Kursus
• Buku Panduan Kerja Kursus
• Borang Penilaian Kriteria BPK1
• Borang Penilaian Kriteria BPK2
• Borang Penilaian Kriteria BPK3
• Borang Penilaian Kriteria BPK4
• Borang Penilaian Kriteria BPK5
• Borang Penilaian Kriteria BPK6
• Borang Penilaian Kriteria BPK7
• Borang Penilaian Kriteria BPK8
• Borang Penilaian Kriteria BPK9
• Borang Penilaian Individu (BPI)
• Borang Gred Elemen (BGE)
3 Info Pentaksiran
• Jadual kerja disediakan
• Jadual kerja diedarkan /dipamerkan
• Jadual kerja dipatuhi
• Kriteria pentaksiran diedarkan
4. Pelaksanaan Pentaksiran
• Di dalam jadual P&P
• Di luar jadual P&P
5. Kes-Kes Khas
• Calon Menumpang
• Calon Pindah
• Calon Sakit Berpanjangan
• Kes Disiplin
• Lain-lain
10
D. Eviden Kerja Kursus
Tandakan ( P ) pada ruang berkenaan.
Catatan
Kod
Aspek Ada Tiada (Laporan, Foto, Folio,
Aspek
Temubual Calo n)
1.1 Melakukan eksperimen makmal
1.2 Melakukan bedah siasat
Mengawal organisma menggunakan kaedah
1.3 kimia
1.4 Melakukan pembiakan pokok
Memasang dan menyelenggara sistem
1.5
pengairan
Mengaplikasi prinsip bioteknologi / pertanian
1.6 persekitaran terkawal
1.7 Melakukan amali komputer
Menyampaikan maklumat atau idea secara
2.1 bertulis
Menyampaikan maklumat atau idea secara
2.2
grafik
E. Kekangan Semasa Melaksanakan Kerja Kursus
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
11
F. Cadangan Pentaksir Bagi Meningkatkan Mutu Pelaksanaan Kerja Kursus
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
G. Ulasan Penyelaras
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Tandatangan Penyelaras : .......................................................................
Nama Penyelaras : .......................................................................
Jawatan : .......................................................................
Nama Jabatan/Sekolah : .......................................................................
Tarikh : .............................
12
PKK2
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2009
SAINS PERTANIAN 3528/3
BORANG PENYELARASAN KERJA KURSUS
(Disediakan dalam 2 salinan – untuk Penyelaras dan Pentaksir)
NAMA CALON :
ANGKA GILIRAN :
KSP06 : KEMAHIRAN MELAKUKAN AMALI
Pentaksir Penyelaras
BIL ASPEK Nilai Wajaran Catatan
Gred (n x w) Gred (n x w)
(n) (w)
1.1 Melakukan eksperimen makmal 3
1.2 Melakukan bedah siasat 1
Mengawal organisma menggunakan
1.3 2
kaedah kimia
1.4 Melakukan pembiakan pokok 3
Memasang dan menyelenggara
1.5 2
sistem pengairan
Mengaplikasikan prinsip bioteknologi
1.6 2
/ pertanian persekitaran terkawal
1.7 Melakukan amali komputer 1
Jumlah 14
Purata
KSP07 : KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI
Pentaksir Penyelaras
BIL ASPEK Nilai Wajaran Catatan
Gred (n x w) Gred (n x w)
(n) (w)
Menyampaikan maklumat atau idea
2.1 1
secara bertulis
Menyampaikan maklumat atau idea
2.2 2
secara grafik
Jumlah 3
Purata
Tandatangan Pentaksir Tandatangan Penyelaras
Nama : Nama :
13
PKK3
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2009
SAINS PERTANIAN 3528/3
DAPATAN PENYELARASAN
MARKAH CALON
NAMA SEKOLAH :……………………………………………………………………..
NOMBOR PUSAT : ……………………………………………………………………
(Disediakan dalam 4 salinan - SPP JPN, Ketua Pentaksir Negeri, Penyelaras dan simpanan sekolah)
Purata (n x w) KSP06
Purata (n x w) KSP07
Angka Giliran/ Kod Aspek : ……….
Bil.
Nombor K.P. Penyelaras Pentaksir Selisih Penyelaras Pentaksir Selisih
(a) (b) (a –b ) (a) (b) (a – b )
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah Selisih ? ( a – b )
Purata Selisih ? ( a – b ) / Bilangan calon diselaras
* Jika purata selisih = - 0.5 atau purata selisih = 0.5, maka penyetaraan markah perlu dilakukan.
14
Perakuan Penyelaras Kerja Kursus :
Bahawasanya dengan ini diperakukan penskoran kerja kursus telah diselaraskan dan
didapati :
Penyetaraan markah tidak perlu dilakukan
Penyetaraan markah perlu dibuat bagi aspek berikut :
i. .................................................................................
ii. .................................................................................
iii. .................................................................................
Tandatangan Penyelaras : ……………………………………………………………….
Nama : ……………………………………………………………….
Jawatan : ……………………………………………………………….
Jabatan / Sekolah : ……………………………………………………………….
No. Telefon : ……………………………………………………………….
Tarikh : ……………………
Disahkan oleh :
Tandatangan Pengetua : ……………………………………………………………….
Cap Sekolah : ……………………………………………………………….
Tarikh :………………
15
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2009
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
Borang Pengesahan Penyelarasan
Peperiksaan SPM Tahun : 2009
Nama Mata Pelajaran : SAINS PERTANIAN
Kod Mata Pelajaran : 3528 / 3
Adalah disahkan bahawa ………………………………………………………………
No. Kad Pengenalan ……………………………………. sebagai penyelaras luaran,
telah melaksanakan tugas-tugas penyelarasan mata pelajaran Sains Pertanian
tersebut di atas pada ……………………………………
……………………………………………
Tandatangan Pemantau Dalaman
Nama : ………………………………………………….
Tarikh : …………………………… Cap Sekolah :
16
PKK4
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2009
SAINS PERTANIAN 3528/3
BORANG PENYETARAAN
GRED CALON
NAMA SEKOLAH :……………………………………………………………………..
NOMBOR PUSAT : …………………………………………………………………….
(Disediakan dalam 2 salinan –
satu dihantar kepada Penyelaras dan satu untuk simpanan Pentaksir Sekolah)
Gred Elemen KSP06 Gred Elemen KSP07
Bil. Angka Giliran Catatan
Yang Yang
Asal Asal
Disetarakan Disetarakan
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
T/tangan Pentaksir : ........................................ T/tangan Pengetua : ....................................
Nama Pentaksir : ........................................ Nama Pengetua : ....................................
Cap Sekolah :
Tarikh : ........................................ Tarikh : ....................................
17
PKK5
LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
LAPORAN PENYELARASAN PELAKSANAAN
KERJA KURSUS SAINS PERTANIAN (3528/3) 2009
(Disediakan dalam 2 salinan - Penyelaras dan simpanan sekolah)
Nama Sekolah :
Alamat Sekolah :
Nama Penyelaras :
DAPATAN PEMANTAUAN
Dapatan Cadangan
Tandakan ( P ) pada ruang berkenaan
Ya Tidak
a. Pelaksanaan Kerja Kursus
• Pentaksiran menepati jadual
• Semua 9 aspek ditaksir
• Pendokumentasian lengkap
b. Penskoran
• Menepati kriteria
• Rekod kemas kini
• Penggredan betul
c. Eviden
• Relevan
• Lengkap / mencukupi
• Sahih
d. Pengurusan
• Sistem fail kemas dan selamat
• Rancangan kerja disediakan
• Pemantauan dala man dilakukan
18
Perakuan Penyelaras Kerja Kursus :
Bahawasanya dengan ini diperakukan bahawa pemantauan kerja kursus telah
dilaksanakan dan didapati :
Kerja kursus dilaksanakan dengan baik
Kerja kursus dilaksanakan dengan memuaskan dan memerlukan
pemantauan dalaman
Kerja kursus tidak dilaksanakan dengan memuaskan dan
pemantauan semula perlu dilakukan.
Tandatangan Penyelaras : ……………………………………………………………….
Nama : ……………………………………………………………….
Tarikh : ……………………
Tandatangan Pengetua : ……………………………………………………………….
Cap Sekolah : ……………………………………………………………….
Tarikh : ……………………
19
PKK5a
LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
LAPORAN PENYELARASAN PELAKSANAAN
KERJA KURSUS SAINS PERTANIAN (3528/3)
(Disediakan dalam 3 salinan –
PKw hantar kepada KPKw, SPP JPN dan simpanan sendiri,
KPKw hantar kepada SPP JPN, KPN dan simpanan sendiri,
KPN hantar kepada SPP JPN, KPK dan simpanan sendiri))
Nama Penyelaras :
Alamat Sekolah Penyelaras :
Nombor Telefon Penyelaras:
Alamat Email Penyelaras :
Bilangan Sekolah Yang Diselaras :
RUMUSAN DAPATAN PEMANTAUAN
Dapatan Cadangan / Ulasan
Nyatakan BILANGAN SEKOLAH pada ruang berkenaan
Ya Tidak
a. Pelaksanaan Kerja Kursus
• Pentaksiran menepati jadual
• Semua 9 aspek ditaksir
• Pendokumentasian lengkap
b. Penskoran
• Menepati kriteria
• Rekod kemas kini
• Penggredan betul
c. Eviden
• Relevan
• Lengkap / mencukupi
• Sahih
d. Pengurusan
• Sistem fail kemas dan selamat
• Rancangan kerja disediakan
• Pemantauan dala man dilakukan
20
Perakuan Penyelaras Kerja Kursus :
Bahawasanya dengan ini diperakukan bahawa pemantauan kerja kursus telah
dilaksanakan dan didapati :
Nyatakan Bilangan Sekolah
Kerja kursus dilaksanakan dengan baik
Kerja kursus dilaksanakan dengan memuaskan dan
memerlukan pemantauan dalaman
Kerja kursus tidak dilaksanakan dengan memuaskan dan
pemantauan semula perlu dilakukan.
Tandatangan Penyelaras : ……………………………………………………………….
Nama : ……………………………………………………………….
Tarikh : ………………...........................................................……
21
PKK6
LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
LAPORAN PENYELARASAN PENTAKSIRAN
KERJA KURSUS SAINS PERTANIAN (3528/3)
TAHUN 2009
(Disediakan dalam 3 salinan – Ketua Pentaksir Kebangsaan, SPP JPN dan Ketua Pentaksir Negeri)
A. MAKLUMAT KETUA PENTAKSIR NEGERI
Negeri : ……………………………………..................
Nama Ketua Pentaksir Negeri : ……………………………………..................
Alamat Sekolah : ……………………………………..................
No. Telefon : ............................(S) ......................... (HP)
Alamat Email : ....................................................................
B. MAKLUMAT ASAS
i. Bilangan sekolah yang menawarkan mata pelajaran Sains Pertanian :..................
ii. Bilangan sekolah yang diselaraskan :..................
iii. Bilangan pentaksir yang diselaraskan :..................
iv. Bilangan pentaksir yang telah mengikuti penataran :..................
C. LAPORAN
i. Pelaksanaan Kerja Kursus
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
22
ii. Penskoran Kerja Kursus
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
iii. Eviden Kerja Kursus
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
iv. Pengurusan Kerja Kursus
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
23
v. Kekangan Pelaksanaan Kerja Kursus
(Kemudahan, Kemahiran guru, dll)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………


Use: 0.0242