• DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR


  •   
  • FileName: Garis Panduan Pindaan Ketiga _versi 2.pdf [read-online]
    • Abstract: DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPURGARISPANDUAN PENYERAHANDOKUMEN PERMOHONANPERANCANGANSECARA BERDIGITALVERSI 1.0JABATAN PERANCANG BANDARKe Arah Perkhidmatan Kawalan Perancangan Yang Sistematik, Efisyen Dan Cemerlang.

Download the ebook

DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR
GARISPANDUAN PENYERAHAN
DOKUMEN PERMOHONAN
PERANCANGAN
SECARA BERDIGITAL
VERSI 1.0
JABATAN PERANCANG BANDAR
Ke Arah Perkhidmatan Kawalan Perancangan Yang Sistematik, Efisyen Dan Cemerlang.
GARISPANDUAN PERMOHONAN PERANCANGAN
GARISPANDUAN PENYERAHAN
DOKUMEN PERMOHONAN PERANCANGAN DI
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
SECARA BERDIGITAL
Versi 1.0
JABA TAN PERANCANG BANDAR
TIN GKAT 7-10, BANGUNAN IBU PEJABAT
D EWAN BANDARA YA KUA LA LU MPUR
JA LAN RAJA LAUT
50350 KUALA LUMPUR
http://jprb.dbkl.gov.m y
T e l : 0 3 261 7 97 37 / 96 40
F ax : 03 26 17 0 442
© Hak Cipta Terpelihara 2006 JPRB, DBKL
Data dan maklumat yang terkandung di dalam garis panduan ini adalah hak milik Dewan
Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL). Tidak dibenarkan membuat salinan, fotokopi, rakaman,
melalui rangkaian komputer, storan atau sistem capaian semula mana-mana bahagian di dalam
penerbitan ini kecuali mendapat keizinan bertulis daripada pihak JPRB, DBKL.
JANUARI 2007
JABATAN PERANCANG BANDAR, DEW AN BANDARAYA KUALA LUMPUR
GARISPANDUAN PERMOHONAN PERANCANGAN
KANDUNGAN
BAB ISI KANDUNGAN MUKA SURAT
1.0 PENDAHULUAN 1
2.0 DOKUMEN PERMOHONAN KEBENARAN PERANCANGAN 2
DI JABATAN PERANCANG BAND AR
3.0 GARIS PANDUAN P E N Y E D I A A N P E L A N ( C A D ) 8
4.0 PANDUAN MENYUSUN DAN MENAMAKAN FAIL DIGITAL 11
4.1 Penamaan Fail CAD (pelan-pelan bangunan)
4.2 Penamaan Fail Imej Untuk Lain-lain Dokumen Selain 11
Daripada Pelan
12
5.0 KAEDAH PENAMAAN LAYER 14
SENARAI LAMPIRAN
Lampiran 1: Contoh Penamaan Fail Digital Di Dalam CD-ROM
Lampiran 2: Contoh Penamaan Fail CAD
Lampiran 3: Contoh Penamaan Fail Imej
Lampiran 4: Cadangan Warna Gunatanah
Lampiran 5: Block Vertical
Lampiran 6: Glosari
Lampiran 7: Senarai Semakan Kelengkapan Salinan Digital
Lampiran 8: Contoh ‘Title Block’ Yang Disediakan Di Dalam Paparan ‘Model’ Dan
Paparan ‘Layout’
GARISPANDUAN PERMOHONAN PERANCANGAN SECARA BERDIGITAL
Bab
1.0 PENDAHULUAN
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) telah memutuskan supaya semua
dokumen permohonan kebenaran perancangan diserahkan secara berdigital
mulai dari 17hb. Januari 2007. Penyerahan dokumen ini adalah selaras dengan
perlaksanaan Sistem Kawalan Pembangunan (SKP) yang bertujuan untuk
membolehkan pemprosesan permohonan kebenaran perancangan dijalankan
secara berkomputer sepenuhnya.
Manual ini disediakan untuk memberi panduan kepada pemohon menyediakan
dokumen permohonan perancangan dalam bentuk digital. Secara umumnya
keperluan asas dokumen digital permohonan perancangan adalah seperti berikut;
i. Dokumen digital hendaklah dihantar bersama-sama dengan salinan
kertas (hard copy) semasa pendaftaran permohonan. Bilangan salinan
keras hendak lah dihantar meng ikut jenis permohonan di dalam Bab 2.0.
Pemohon akan dimaklumkan dari sema sa ke semasa se kiranya berla ku
pindaan terhadap garispanduan ini.
ii. Semua dokumen digital hendaklah disimpan dalam media CD-ROM
sahaja.
iii. Hanya satu salinan digital sahaja diperlukan bagi setiap jenis dokumen
untuk sesuatu permohonan
iv. Dokumen berdigital khasnya pelan lakaran bangunan hendaklah
disediakan secara berasingan seperti yang diterangkan dalam Bab 4.0.
Lampiran 1 menunjukkan contoh penamaan fail digital di dalam CD-
ROM.
v. Dokumen digital tersebut hendaklah dinamakan mengikut format
penamaan fail seperti yang diterangkan dalam Bab 4.0.
PERINGATAN: Kegagalan pemohon untuk mematuhi garispanduan ini akan menyebabkan
permohonan tidak akan diterima dan didaftarkan oleh jabatan ini.
1
GARISPANDUAN PERMOHONAN PERANCANGAN SECARA BERDIGITAL
Rajah 1 : Proses Permohonan Kebenaran Perancangan
PEMOHON
Permohonan Untuk Penukaran
Kegunaan Tanah dan
Penambahan Densiti
PERMOHONAN
KEBENARAN PERANCANGAN
PENILAIAN
PERANCANGAN
LAWATAN TAPAK
DAN RUJUK Tolak
JABATAN-JABATAN TEKNIKAL
JAWATANKUASA PERANCANG
BANDAR
PENILAIAN
PERANCANGAN
SESI BANTAHAN
Tolak
JAWATANKUASA PERANCANG
BANDAR
Lulus dengan Pindaan
KOMPAUN CAJ PEMBANGUNAN Lulus PINDAAN PELAN
PERINTAH
PEMBANGUNAN
2
GARISPANDUAN PERMOHONAN PERANCANGAN SECARA BERDIGITAL
Bab DOKUMEN PERMOHONAN KEBENARAN
PERANCANGAN DI JABATAN PERANCANG BANDAR
2.0
Permohonan untuk mendapatkan kelulusan Perintah Pembangunan adalah tertakluk
kepada Kaedah 2(1), Kaedah 2(2) dan Kaedah 2(3) Akta (Perancangan) Wilayah
Persekutuan 1982 (Akta 267), Kaedah-Kaedah Rancangan (Pembangunan) 1970
(Pindaan 2000) dan permohonan-permohonan lain yang diterima untuk pertimbangan
Jawatankuasa Perancang Bandar.
Jenis-jenis permohonan yang dikemukakan untuk pertimbangan Jawatankuasa
Perancang Bandar dan dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan dalam bentuk
digital adalah seperti berikut:
a. Permohonan Cadangan Pembinaan Baru (tidak termasuk tambahan
perubahan, bangunan sementara/ struktur sementara, guna bangunan
sementara, tambahan luas lantai, tukar fasad bangunan)
b. Permohonan Penukaran Zon Gunatanah
c. Permohonan Menambah Kepadatan Kediaman
d. Permohonan Pelan Susunatur
e. Permohonan Melanjutkan Tempoh Sah Perintah Pembangunan
f. Permohonan Melanjutkan Perintah Pembangunan Bagi Kelulusan
Penukaran Sementara Guna Tanah/Guna Bangunan
g. Ulasan Tanah Kerajaan
h. Pertimbangan Semula Keputusan Datuk Bandar
i. Tambahan dan perubahan, bangunan sementara/ struktur sementara,
tambahan luas lantai, tukar fasad bangunan tempat letak kereta berbayar,
telekomunikasi, tembok penahan, pagar sempadan, papan iklan, batching
plant, Casting Yard dan pembinaan seumpamanya.
3
GARISPANDUAN PERMOHONAN PERANCANGAN SECARA BERDIGITAL
a. Permohonan Cadangan Pembinaan Baru (tidak termasuk tambahan perubahan,
bangunan sementara/ struktur sementara, guna bangunan sementara, tambahan
luas lantai, tukar fasad bangunan)
DOKUMEN BILANG AN
SALINAN SALINAN
KERTAS DIGITAL
i. Pelan tapak 12 1
ii. Pelan lakaran bangunan 7 1*
iii. Pelan kontur [bagi tapak yang melebihi 0.4 hektar 1 1
(1 ekar dengan sela 3 meter)]
iv. Pelan keratan menunjukkan pemotongan dan 2 1
penimbusan tanah (bagi tapak di lereng bukit –
Jika Perlu)
v. Pelan pokok sedia ada (pokok yang mempunyai 2 1
ukur lilit batang 1 meter atau lebih, diukur 0.5
meter dari paras tanah) di tapak dan juga
menunjukkan bangunan cadangan
vi. Borang permohonan yang berkenaan (rujuk Jadual 1 1
1)
vii. Salinan geran tanah 1 1
viii. Salinan resit cukai pintu terkini 1 1
ix. Salinan lukisan perspektif cadangan pembangunan 2 1
bersaiz A3 – Jika Perlu
x. Salinan ‘covering letter’ 1 1
xi. Salinan resit bayaran fee memfail 1 -
xii. Salinan borang bayaran fee memfail 1 -
xiii. Salinan borang akuan rasmi kerja bangunan/kerja 1 1
tanah
xiv. Gambar foto menunjukkan keadaan tapak dan 1 1
sekitarnya bersaiz A3
xv. Dokumen sokongan yang berkaitan 1 1
Nota: * Pelan lakaran bangunan perlu disediakan secara berasingan seperti yang
diterangkan didalam Bab 4.0 dan Lampiran 2.
4
GARISPANDUAN PERMOHONAN PERANCANGAN SECARA BERDIGITAL
b. Permohonan Penukaran Zon Gunatanah
DOKUMEN BILANGAN
SALINAN SALINAN
KERTAS DIGITAL
i. Pelan tapak 12 1
ii. Borang permohonan yang berkenaan (rujuk 1 1
Jadual 1)
iii. Salinan geran tanah 1 1
iv. Salinan resit cukai pintu terkini 1 1
v. Salinan ‘covering letter’ 1 1
vi. Salinan resit bayaran fee memfail 1 -
vii. Salinan borang bayaran fee memfail 1 -
viii. Gambar foto menunjukkan keadaan tapak dan 2 1
sekitarnya bersaiz A3
ix. Dokumen sokongan yang berkaitan 1 1
c. Permohonan Menambah Kepadatan Kediaman
DOKUMEN BILANGAN
SALINAN SALINAN
KERTAS DIGITAL
i. Pelan tapak 12 1
ii. Pelan kontur sela 3 meter [bagi tapak yang 1 1
melebihi 0.4 hektar (1 ekar)]
iii. Borang permohonan yang berkenaan (rujuk 1 1
Jadual 1)
iv. Salinan geran tanah 1 1
v. Salinan resit cukai pintu terkini 1 1
vi. Salinan resit bayaran fee memfail 1 1
vii. Gambar foto menunjukkan keadaan tapak dan 2 1
sekitarnya bersaiz A3
viii. Dokumen sokongan yang berkaitan 1 1
5
GARISPANDUAN PERMOHONAN PERANCANGAN SECARA BERDIGITAL
d. Permohonan Pelan Susunatur
DOKUMEN BILANGAN
SALINAN SALINAN
KERTAS DIGITAL
i. Pelan cadangan susunatur 12 1
ii. Pelan keratan menunjukkan pemotongan dan 2 1*
penimbusan tanah (bagi tapak di lereng bukit)
iii. Pelan pokok sedia ada (pokok yang 2 1
mempunyai ukur lilit batang 1 meter atau lebih,
diukur 0.5 meter dari paras tanah) di tapak dan
juga menunjukkan bangunan cadangan
iv. Pelan kontur sela 3 meter untuk tapak yang 1 1
melebihi 0.4 hektar (1 ekar) - Jika Perlu
v. Borang permohonan yang berkenaan (rujuk 1 1
Jadual 1)
vi. Salinan laporan cadangan pemajuan (LCP) 2 1
vii. Salinan geran tanah 1 1
viii. Salinan resit cukai pintu terkini 1 1
ix. Salinan ‘covering letter’ 1 1
x. Salinan borang bayaran fee memfail 1 1
xi. Gambar foto menunjukkan keadaan tapak dan 1 1
sekitarnya bersaiz A3
xii. Dokumen sokongan yang berkaitan seperti 1 1
Laporan Geoteknikal, Laporan Penilan Kesan
Alam Sekitar (EIA), Laporan Penilaian Kesan
Trafik (TIA) dan Laporan Penilaian Kesan
Sosial (SIA)
Nota: *Pelan lakaran bangunan perlu disediakan secara berasingan seperti yang
diterangkan didalam Bab 4.0 dan Lampiran 2.
e. Permohonan Melanjutkan Tempoh Sah Perintah Pembangunan
DOKUMEN BILANGAN
SALINAN SALINAN
KERTAS DIGITAL
i. Salinan ASAL pelan kelulusan perintah 2 1
pembangunan
ii. Salinan dokumen perintah pembangunan 1 1
iii. Borang permohonan yang berkenaan (rujuk 1 1
Jadual 1)
iv. Salinan ‘covering letter’ 1 1
v. Salinan resit bayaran fee memfail 1 1
vi. Salinan borang bayaran fee memfail 1 1
6
GARISPANDUAN PERMOHONAN PERANCANGAN SECARA BERDIGITAL
f. Permohonan Melanjutkan Perintah Pembangunan Bagi Kelulusan Penukaran
Sementara Guna Tanah/Guna Bangunan
DOKUMEN BILANGAN
SALINAN SALINAN
KERTAS DIGITAL
i. Salinan dokumen perintah pembangunan 1 -
ii. Borang permohonan yang berkenaan (rujuk 1 1
jadual 1)
iii. Salinan ‘covering letter’ 1 1
iv. Salinan resit bayaran fee memfail 1 -
v. Salinan borang bayaran fee memfail 1 -
g. Ulasan Tanah Kerajaan
DOKUMEN BILANGAN
SALINAN SALINAN
KERTAS DIGITAL
i. Salinan surat dan pelan tapak daripada 1 -
Jabatan Tanah dan Galian Wilayah
Persekutuan
h. Pertimbangan Semula Keputusan Datuk Bandar
DOKUMEN BILANGAN
SALINAN SALINAN
KERTAS DIGITAL
i. Salinan surat / rayuan pertimbangan semula 1 1
keputusan Datuk Bandar
ii. Borang permohonan yang berkenaan (rujuk 1 1
jadual 1)
iii. Salinan ‘covering letter’ 1 1
iv. Salinan resit bayaran fee memfail 1 -
v. Salinan borang bayaran fee memfail 1 -
vi. Salinan Borang B atau Borang D bagi rayuan 1 1
caj pembangunan - Jika Perlu
vii. Salinan dokumen perintah pembangunan bagi 1 1
rayuan ke atas syarat - Jika Perlu
viii. Dokumen sokongan yang berkaitan 1 1
7
GARISPANDUAN PERMOHONAN PERANCANGAN SECARA BERDIGITAL
i. Tambahan dan Perubahan, bangunan sementara/ struktur sementara,
tambahan luas lantai, tukar fasad bangunan tempat letak kereta berbayar,
telekomunikasi, tembok penahan, pagar sempadan, papan iklan, batching
plant, Casting Yard dan pembinaan seumpamanya
DOKUMEN BILANGAN
SALINAN SALINAN
KERTAS DIGITAL
i. Pelan tapak 12 1
ii. Pelan lakaran bangunan 7 1*
iii. Pelan keratan menunjukkan pemotongan dan 2 1
penimbusan tanah (bagi tapak di lereng bukit)
– Jika Perlu
i. Borang permohonan yang berkenaan (rujuk 1 1
Jadual 1)
ii. Salinan geran tanah tidak diperlukan bagi 1 1
permohonan pemasangan struktur sistem
pemancar di bangunan
iii. Salinan resit bayaran fee memfail 1 -
iv. Salinan resit cukai pintu terkini 1 -
v. Salinan ‘covering letter’ 1 1
vi. Salinan borang bayaran fee memfail 1 1
vii. Gambar foto menunjukkan keadaan tapak dan 1 1
sekitarnya bersaiz A3
viii. Salinan lukisan perspektif cadangan 2 1
pembangunan bersaiz A3 – Jika Perlu
ix. Dokumen sokongan yang berkaitan 1 1
Nota: * Pelan lakaran bangunan perlu disediakan secara berasingan seperti yang
diterangkan didalam Bab 4.0 dan Lampiran 2.
Borang permohonan dan semua borang yang tersenarai dalam Jadual 1 boleh
diperolehi di kaunter JPRB atau boleh di muat-turun daripada laman web JPRB
(http://jprb.dbkl.gov.my/download/muat-turun.asp). Pemohon hendaklah
memastikan borang-borang diisi dengan lengkap dan ditandatangani sebelum
menyerahkannya kepada DBKL.
Dokumen-dokumen sokongan hendaklah diimbas menggunakan tahap resolusi
sekurang-kurangnya 200 dpi dan dinamakan sepertimana yang diterangkan di
dalam Bab 4.0. Dokumen tersebut hendaklah diimbas mengikut orentasi
bacaan.
PERINGATAN: Jabatan Perancang Bandar berhak meminta pemohon mengemukakan
semula mana-mana dokumen tidak lengkap atau dokumen tambahan sekiranya
diperlukan.
8
GARISPANDUAN PERMOHONAN PERANCANGAN SECARA BERDIGITAL
Jadual 1: Borang Permohonan Kebenaran Perancangan
BIL KOD NAMA TUJUAN PERMOHONAN
BORANG
1. DBKL-JPRB-01-B-002 Borang Borang Permohonan Pecah Sempadan/
Susunatur Penyatuan Tanah
2. DBKL-JPRB-01-B-003 Borang 2 Borang Permohonan Menukar Zon
Guna Tanah
3. DBKL-JPRB-01-B-004 Borang 3 Borang Permohonan Menambah
Kepadatan Kediaman
4. DBKL-JPRB-01-B-005 Borang 1K Borang Permohonan Tukar Semula
Guna Bangunan/Tanah
5. DBKL-JPRB-01-B-006 Borang 1A Borang Permohonan Kebenaran
Perancangan (Kegunaan
Perdagangan/Perdagangan Terhad)
6. DBKL-JBKP-01-B-007 Borang 1B Borang Permohonan Kebenaran
Perancangan (Kegunaan Kediaman)
7. DBKL-JPRB-01-B-008 Borang 1C Borang Permohonan Kebenaran
Perancangan (Kegunaan Perusahaan)
8. DBKL-JPRB-01-B-009 Borang 1F Borang Permohonan Kebenaran
Perancangan (Kegunaan
Yayasan/Institusi/Masjid)
9. DBKL-JPRB-01-B-010 Borang 1E Borang Permohonan Kebenaran
(Kegunaan Pelajaran)
10. DBKL-JPRB-01-B-011 Borang 1G Borang Permohonan Kebenaran
(Kegunaan Hotel)
11. DBKL-JPRB-01-B-012 Borang 1H Borang Permohonan Kebenaran
Perancangan (Kegunaan Stesen
Minyak)
12. DBKL-JPRB-01-B-013 Borang 1J Borang Permohonan Kebenaran
Perancangan (Untuk Kegunaan selain
Daripada yang Dinyatakan)
13. DBKL-JPRB-01-B-014 Borang 1L Borang Permohonan Pertimbangan
Semula Keputusan Datuk Bandar
14. DBKL-JPRB-01-B-015 Borang Permohonan Melanjutkan
Tempoh Sah PP
15. DBKL-JPRB-01-B-016 Borang Permohonan melanjutkan
Tempoh Sah PP untuk Tukar Guna
Sementara Guna Bangunan/Tanah
9
GARISPANDUAN PERMOHONAN PERANCANGAN SECARA BERDIGITAL
Bab
GARISPANDUAN PENYEDIAAN PELAN (CAD)
3.0
3.1 Pelan-pelan digital hendaklah disediakan mengikut format berikut;
i. Fail CAD hendaklah dalam format .DXF atau .DWG
ii. Setiap fail CAD hendaklah disimpan (‘save as’) kepada versi (‘file of type’)
AutoCAD R12 hingga AutoCAD 2002 sahaja 1 .
iii. Sempadan lot cadangan dan lot berdampingan hendaklah dilukis menggunakan
poligon tertutup.
iv. Lot sedia ada hendaklah dilukis menggunakan poligon tertutup dan
disimpan dalam layer P-Lot-Exist
v. Lot yang ingin dicadang sama ada melibatkan pecah sempadan
(‘subdivision ’) dan dicantumkan (‘amalgamation ’) hendaklah dilukis
menggunakan poligon tertutup dan disimpan dalam layer P-Lot-Prop
vi. Bangunan sedia ada hendaklah dilukis menggunakan poligon tertutup dan
disimpan dalam layer P-Bld-Exist
vii. Bangunan yang ingin dicadangkan hendaklah dilukis menggunakan poligon
tertutup dan disimp an dalam layer P-Bld-Prop. Setiap unit bagi bangunan
teres hendaklah dilukis sebagai unit berasingan.
viii. Gunatanah dan guna bangunan hendaklah diwarnakan mengikut skim
warna yang telah disediakan (Lampiran 4).
ix. Semua pelan / lukisan bangunan dibuat mengikut skala satu nisbah satu (1:1)
dengan unit yang digunakan milimeter.
x. Orientasi pelan hendaklah mengikut orientasi bacaan.
xi. Koordinat bagi Lot Cadangan ditentukan dengan merujuk kepada koordinat bumi
dalam Pelan Akur (PA) atau Certified Plan (CP) atau Pelan Kadaster dan
Pangkalan Data Ukur Kadaster (PDUK) yang diperolehi dari Jabatan Ukur dan
Pemetaan Malaysia (JUPEM). Koordinat rujukan lot hendaklah dimasukkan ke
dalam lukisan melalui kaedah kemasukan menggunakan keyboard (keyboard
entry). Titik mula lukisan hendaklah merujuk kepada kedudukan koordinat yang
terdapat dalam PA. Pastikan setiap lot permohonan dilukis merujuk nilai koordinat
batu sempadan atau Benchmark seperti ditunjukkan di Rajah 2.
xii. Teks, bearing dan jarak bagi sempadan lot hendaklah diletakkan hampir
dengan titik tengah garisan sempadan
10
GARISPANDUAN PERMOHONAN PERANCANGAN SECARA BERDIGITAL
xiii. Semua pelan/ lukisan bangunan hendaklah mempunyai ruang petunjuk (title
block) dan teks diletakkan di dalam layernya tersendiri. Format ‘title block’
hendaklah dilukis mengikut panduan di dalam Lampiran 5.
xiv. Semua pelan/lukisan bangunan tidak boleh melebihi garisan ruang ‘title block’.
xv. Pastikan ‘Last Save View’ setiap fail CAD merangkumi kawasan lingkungan
ruang ‘title block’ sahaja.
xvi. Sekiranya ruangan ‘title block’ disediakan menggunakan ‘Layout’ dan
bukannya ‘Model’ (di dalam perisian AutoCAD) maka ‘last save view’
hendaklah mengaktifkan view ‘Layout’ sebelum fail disimpan ke dalam
CD-ROM (Rujuk Bab 4.0 dan Lampiran 2).
xvii. Semua layer hendaklah diaktifkan (on) pada ‘Last Save View’.
xviii. Butiran dalam ‘title block’ seperti nama, alamat, nombor telefon pemohon dan
pemilik hendaklah dilengkapkan dalam setiap fail CAD. Tandatangan tidak
diperlukan dalam salinan digital.
xix. Fail CAD hendaklah tidak terkandung fail CAD lain (insert block) atau fail imej
di luar. Sekiranya terdapat fail lain, fail tersebut hendaklah disertakan ke
dalam CD-ROM.
xx. Fail CAD hendaklah tidak mengandungi layer tersembunyi (hidden or
block layers).
xxi. Fail CAD hendaklah ‘bersih’ dan tidak mengandungi draft work dan
‘construction line’
xxii. Setiap lukisan kawasan pemotongan (cut), penimbusan (fill), cadangan
perobohan, cadangan tambahan dan perubahan (addition and alteration)
hendaklah dilukis menggunakan warna yang disenaraikan dalam Jadual 2.
xxiii. Text dan annotext pada pelan/ lukisan bangunan:
• Saiz teks pada pelan dan lukisan ditentukan mengikut jenis elemen dan
hierarkinya. Ciri-ciri teks yang digunakan adalah seperti berikut:
a. Jenis font: Arial
b. Saiz font: Ditentukan mengikut kesesuaian saiz elemen lukisan
c. Semua teks di dalam lukisan hendaklah diselarikan dari sebelah kiri.
d. Titik mula teks hendaklah sejajar dengan titik tengah objek.
xxiv. Teks di dalam lukisan hendaklah menggunakan Bahasa Melayu.
1 V e r s i i n i a k a n d i g u n a k a p a k a i s e h i n g g a d i m a k l u mk a n o l e h D B K L
11
GARISPANDUAN PERMOHONAN PERANCANGAN SECARA BERDIGITAL
Rajah 2: Titik Mula Lukisan Sempadan Lot
Titik Mula
Jadual 2 : Kod Warna Mengikut Cadangan Pembinaan
KETERANGAN WARNA FEATURES KOD
AUTOCAD
Pemotongan (cut) Biru Solid 5
Penimbusan (fill) Merah Solid 1
Cadangan perobohan Biru Solid 5
Cadangan tambahan dan perubahan Merah Solid 1
(Addition and alteration)
Lot cadangan, lokasi dan tapak Merah Solid 1
Lorekan serahan tanah jalan/lorong Biru Hatching 5
Lorekan serahan tanah rizab Ungu Hatching 6
parit/sungai
Garisan luar tanah yang dikhaskan Merah Polyline 1
untuk kemudahan awam/utiliti
12
GARISPANDUAN PERMOHONAN PERANCANGAN SECARA BERDIGITAL
Bab PANDUAN MENYUSUN DAN MENAMAKAN
4.0 FAIL DIGITAL
Fail pelan digital hendaklah dinamakan mengikut format berikut:
4.1 Penamaan Fail CAD
Fail .DXF atau .DWG yang terlibat dalam permohonan hendaklah
dinamakan mengikut struktur berikut:
Kod Pelan Nama Pelan Format
- .
Perkara Keterangan
Kod Pelan Merujuk kepada kod jenis pelan (rujuk jadual 3)
Nama Pelan Nama pelan adalah bebas tetapi hendaklah mudah
difahami
Format Samada dxf atau dwg
Jadual 3: Kod Pelan
JENIS PELAN KOD PELAN
Pelan Kunci KP
Pelan Lokasi LP
Pelan Tapak SP
Pelan Lantai Bangunan (Basement, Lower Ground, Ground, FP
Mezzanine, Attic dan Typical)
Pelan Tampak Depan, Belakang, Kiri dan Kanan (Elevation View Plan) SE
Pelan Keratan Rentas (Cross section plan) Ditanda Dengan Keratan XS
A-A, B-B Dan Sebagainya
Pelan Susunatur (Layout Plan) RP
Pelan Pokok Sedia Ada TP
Pelan Kelulusan Asal AP
Lain-lain Pelan EP
13
GARISPANDUAN PERMOHONAN PERANCANGAN SECARA BERDIGITAL
Contoh :
CONTOH PELAN CONTOH PENAMAAN FAIL CAD *
Pelan Tapak SP-PELANTAPAK.DXF
Pelan Lantai (Floor Plan) FP-PELANLANTAI1.DXF
FP-PELANLANTAI2.DXF
FP-PELANLANTAIBAWAH
FP-PELANLANTAI3-15
Tampak Bangunan (Elevation View) SE-PELANTAMPAK.DXF
Keratan Rentas Bangunan (Cross-Section) XS-KERATANAA.DXF
Pelan Susunatur RP-SUSUNATUR.DXF
Nota: Rujuk Lampiran 2
4.2 Penamaan Fail Imej Untuk Lain-lain Dokumen Selain Daripada Pelan
Fail Imej untuk dokumen selain daripada pelan hendaklah diimbas dan
disimpan dalam format *.PDF, *.JPG atau *.JPEG. Penamaan fail tersebut
hendaklah mengikut format seperti berikut:
Kod Nama
Dokumen Dokumen Format
- .
Perkara Keterangan
Kod Dokumen Merujuk kepada kod jenis dokumen (Rujuk Jadual 4).
Nama Dokumen Nama dokumen adalah bebas tetapi hendaklah mudah
difahami
Format PDF:
bagi dokumen yang mempunyai satu atau lebih mukasurat
JPG/JPEG:
bagi dokumen yang mempunyai satu mukasurat sahaja
14
GARISPANDUAN PERMOHONAN PERANCANGAN SECARA BERDIGITAL
Jadual 4: Kod Dokumen
JENIS DOKUMEN KOD DOKUMEN
Gambar Tapak GT
Lukisan Perspektif PD
Lain-lain Dokumen LD
Contoh :
CONTOH DOKUMEN NAMA FAIL
Gambar Tapak GT-GAMBARTAPAK.JPG
Lukisan Perspektif LP-LUKISANPERSPEKTIF.PDF
Borang Permohonan Susunatur LD-BORANGSUSUNATUR.PDF
Geran LD-GERANLOT32530.PDF
Nota: Rujuk Lampiran 3
15
GARISPANDUAN PERMOHONAN PERANCANGAN SECARA BERDIGITAL
Bab
5.0 KAEDAH PENAMAAN LAYER
Kaedah penamaan layer ini hanya terpakai untuk pelan tapak dan pelan cadangan
susunatur sahaja. Penamaan layer bagi pelan-pelan lain adalah bebas asalkan
mudah difahami dan ringkas. Hanya beberapa layer sahaja yang perlu disediakan
mengikut format yang telah ditetapkan.
Jadual 5: Layer Yang Ditetapkan (Jika Terlibat)
NA MA LAYER J EN IS PEN ERANGAN LA YER
F EA TU R ES
P -Texts Garis an Semua teks, annotat ion dan di mens ions
P -Legend Garis an Format title block, gam bar logo s yarik at,
arah ut ara dan sk ala
P -J ad ul k omp e ne n J ad u al g un at an ah , t em pa t l et a k k eret a,
pl i n t h, n is bah p l ot, k epadat a n p e n du d uk ,
k emudahan dan perbandinga n k eguna an
l an t a i, j en i s k edi a m a n (ru j uk L am p i ra n B )
P -L o t -E xis t P ol i go n Lot s ed i a a da
P -L o t -P r op P ol i go n Lot c ad an ga n
P -B l d-E x i s t P ol i go n B a ngun a n s edi a da
P -B l d-P r o p P ol i go n B a ngun a n c ada n ga n.
P -R i z j l n-E xi s t P ol i go n S e m pa da n ri z ab j a l an s edi a ada
P -R i z j l n-P rop P ol i go n S e m pa da n ri z ab j a l an C a da n g a n
P -Sarea-Bond Garis an Lot k awas an s erahan s eperti jalan (biru),
per p a r it an da n s un ga i ( m erah) , t e m pa t l e tak
k eret a dan akt iv it i berk ait an
P -C ut - F i l l P ol i go n K a was an pem ot o ng a n ( C ut – B i ru) d an
penim bus an (F il l – Merah)
P -Amend-Plan Garis an Amendmen t plan. New am endment (Red),
Approv al plan amend m ent (blue)
P -Det ai l G aris an E l emen t erperi nc i s epert i t i ngk ap, pi nt u,
bum bu n g d an s ebagai ny a
P -Ot hers Garis an Lain-lain
Not a: E l e m e n - e l e m e n l u k i s a n y a n g t i d a k t e r k a n d u n g d i d a l a m s e n a r a i l a y e r d i a t a s h e n d a k l a h
d i t e mp a t k a n d i d a l a m l a y e r n y a t e r s e n d i r i d a n d i n a m a k a n b e r s e s u a i a n d e n g a n e l e m e n
t e r s e b u t s e r t a m u d a h d i f a h a mi .
16
GARISPANDUAN PERMOHONAN PERANCANGAN
LAMPIRAN 1: Contoh Penamaan Fail Digital
1. Contoh penamaan pelan-pelan yang melibatkan pembinaan satu (1) blok bangunan
2. Contoh penamaan pelan-pelan yang melibatkan pembinaan banyak blok bangunan
GARISPANDUAN PERMOHONAN PERANCANGAN
LAMPIRAN 2: Contoh Penamaan Fail CAD
CONTOH PELAN CONTOH PENAMAAN FAIL CAD
Pelan Tapak SP-PELANTAPAK.DXF
Pelan Lantai (Floor Plan) FP-LANTAI1.DXF
FP-LANTAI2.DXF


Use: 0.0197