• Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010


  •   
  • FileName: Fil_Dula_Aralin_1.pdf [read-online]
    • Abstract: Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010Filipino IIIkatlong Markahan: Dula 1. Aralin 1 A. Kaligirang Pangkasaysayan ng Dulang Pantanghalan Bilang ng araw/sesyon: 6

Download the ebook

Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010
Filipino II
Ikatlong Markahan: Dula 1. Aralin 1 A. Kaligirang Pangkasaysayan ng Dulang Pantanghalan Bilang ng araw/sesyon: 6
B. Pang-abay o Ingklitik
Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman Pamantayan sa Pagganap
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa dulang pangtanghalan gamit ang mga Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng dula mula sa orihinal na iskrip
angkop na gramatika/ retorika na naglalarawan ng ilang pangyayari sa buhay ng isang tao/mga tao sa kasulukuyan
A. Panitikan:
1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Dulang Pantanghalan
2. Mga Uri ng Dulang Pantanghalan
a. Senakulo
b. Tibag
c. Panuluyan
d. Moro-moro o Komedya
e. Sarsuwela
2. Mga Uri ng Dula Ayon sa Anyo
a. Trahedya
b. Melodrama
c. Parsa
d. Komedya
e. Saynete
3. Mga Elemento
ng Dulang
Pantanghalan
a. Tauhan
b. Tagpuan
c. Banghay
d. Diyalogo
e. Epektong Pantunog,at iba pa
4. Mga Bahagi ng Dulang Pantanghalan
a. Yugto (act)
b. Tanghal-Eksena (scene)
c. Tagpo (frame)
B.Gramatika/ Retorika
1. Katagang Pang-abay o Ingklitik na Ginagamit sa Pagpapalawak ng Pangungusap
2. Mga Pangatnig
3. Pagpapahayag ng Iba’t Ibang Damdamin o Layunin Gamit ang Tono o Intonasyon
Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010
Filipino II
4. Mga Uri ng Panghalip
a. Panao
b. Pamatlig
c. Pasaklaw
d. Pananong
5. Aspekto ng Pandiwa
a. Perpektibo
b. Perpektibong Katatapos
c. Imperpektibo
d. Kontemplatibo
Mga Kakailanganing Pag-unawa Para sa Buong Markahan: Mahahalagang Tanong Para sa Buong Markahan:
Isang sining ang dula. Magiging malikhain at mapanuri ang isang tao kung mabibigyan siya Paano nakatutulong ang dulang pantanghalan sa pagiging malikhain, mapanuri
ng pagkakataong makibahagi sa pagtatanghal nito, anoman ang maging papel niya, dahil at pagkakaroon ng kamalayang panlipunan ng tao?
bawat elemento nito ay dapat mabuo nang may kasiningan upang maging buhay na buhay
at makatotohanan ang paksang inilalarawan na karaniwa’y batay sa mga karanasan
at pangyayari sa buhay ng mga tao.
Naiiba ang dulang pantanghalan sa mga dulang panradyo, pampelikula, at telebisyon Paano naiiba ang dulang pantanghalan sa mga dulang panradyo, pampelikula
sapagkat binubuo ito ng mga yugto na itinatanghal sa entablado at aktuwal na napapanood n at pantelebisyon?
g mga tao.
Binubuo ng mga pangungusap ang bawat diyalogo sa isang dula na ipinahahayag ng mga Paano nakatutulong ang pagkakaroon ng kaalaman at kakayahan sa paggamit
tauhan, at sa bawat pangungusap ay dapat isaalang-alang ang wastong gamit ng mga salita, ng angkop na gramatika at retorika sa pag-aaral ng dulang pantanghalan?
intonasyon at hinto at gamit ng mga bantas upang maipahayag ang mga ito nang may
damdamin at maunawaan ng mga manonood.
Kakailanganing Pag-unawa para sa Aralin Mahahalagang Tanong para sa Aralin
Ang mga sinaunang Pilipino bago pa man dumating ang mga Español, bagamat hindi pa Nananatili pa rin ba sa kasalukuyan ang mga kulturang Pilipino na masasalamin
nakikilala ang katawagang dula ay nagsasagawa na ng mga pagtatanghal na karaniwa’y sa mga sinaunang dulang pantanghalan? Patunayan.
paawit, patula o pasayaw, at ang mga itoy naglalarawan ng kanilang mga ritwal
at seremonyang ginagawa tuwing may mga okasyon na ang ilan ay nananatili pa rin
hanggang sa kasalukuyan.
Isang tuluyan ang dula na kababakasan ng kulturang Pilipino. Ipinakikita rito ang paraan Bakit dapat pahalagahan at palaganapin ang mga dula sa ating bansa?
ng pamumuhay noon hanggang sa pag-unlad nito sa kasalukuyan, iba’t ibang paniniwala
na naging pagkakakilanlan ng ating lahi hanggang sa kasalukuyan.
Ginagamit na paningit ang mga ingklitik sa pagpapalawak pangungusap, at sa paglalawak Bakit mahalaga ang paggamit ng mga katagang pang-abay o ingklitik?
ng pangungusap ay nagkakaroon na ito ng bagong kahulugan na dapat maintindihan ng isang
tao upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, o makuha niya ang mensaheng nais
ipahayag ng isang pangungusap.
Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010
Filipino II
Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay:
A. Panitikan
Kaligirang Pangkasaysayan ng Dulang Pantanghalan • nakapagbabahagi ng kaalaman sa sumusunod:
1. dulang pantanghalan
B. Gramatika/Retorika 2. duplo
Ang mga Katagang Pang-abay o Ingklitik na Ginagamit sa Pagpapalawak 3. karagatan
ng Pangungusap tulad ng ba, kasi, kaya,na, sana, daw/raw, din/rin,naman, yata, pala, • nakapaglalahad ng isinagawang pananaliksik kaugnay ng kaligirang
tuloy, nga, lamang/lang, man, muna, pa, at iba pa pangkasaysayan ng dula
• nakapagsasalaysay kung paano nakarating at lumaganap ang mga dulang
pantanghalan, gayundin ang kalagayan nito sa kasalukuyan
• nakapaglalahad ng mahahalagang tala/pangyayari/impormasyon
mula sa isinagawang pag-uulat ng bawat pangkat
• nakapagbabahagi ng kaniyang nalalaman tungkol sa sumusunod:
1. dulang pantanghalang nabasa o napanood
2. mandudulang tanyag o kakilala
3. mga grupo/ samahan o tanghalang nagtataguyod at nagtatanghal
ng mga dula
• nakapaghahambing ng katangian ng dulang pantanghalan sa dulang
pampelikula/ pantelebisyon at panradyo
• nakabubuo ng usapan mula sa isang komik istrip gamit ang mga ingklitik
• nakababasa ng kaugnay na babasahin (palarawan, pasalaysay, paliwanag,
pangangatuwiran, paglalahad,at iba pa) sa paraang readers theatre o alinmang
teknik na makapagpapaunlad ng kaniyang kasanayan sa pagbasa nang may
damdamin
• n agagamit nang wasto ang mga pang-abay na ingklitik sa pagbuo
ng pangungusap
• nakapanonood ng isang katutubong ritwal na sayaw mula sa isa sa mga rehiyon
sa bansa (ragragsakan, man manok, mumbaki, at iba pa.)
• nakapagtatanghal ng iba’t ibang ritwal ng iba’t ibang rehiyon sa bansa
Antas 2
Inaasahang Produkto/Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa; Sa Antas ng Pagganap:
Pagtatanghal ng ilang ritwal ng Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa itinanghal na ritwal ng iba’t ibang
iba’t ibang rehiyon sa bansa rehiyon sa bansa batay sa mga kraytirya:
pagpapaliwanag ng mga pagbabagong naganap sa mga dulang pantanghalan sa bansa noon
hanggang sa kasalukuyan. A. Naglalarawan ng kultura ng rehiyong napili
Mga kraytirya:
kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga patunay; naglalahad ng sariling kongklusyon B. Malikhain
paglalahad ang sariling pananaw kung dapat/di-dapat itanghal ang mga ritwal na isinasagawa C. Masining
ng iba’t ibang rehiyon sa bansa.
Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010
Filipino II
Mga kraytirya: D. Orihinal
naglalahad ng pananaw ng iba’t ibang tao; may batayan ang nabuong sariling pananaw;
napaninindigan ang sariling pananaw D. Wasto ang pagkakagamit
ng mga pang-abay o ingklitik
pagbabahagi ng sariling damdamin, ang damdamin ng mga manonood at nagsisiganap
sa pinanood na mga dulang pantanghalan.
Mga Kraytirya:
makatototohanan; naglalarawan ng iba’t ibang damdamin; naglalahad ng pag-unawa
sa damdamin ng ibang tao;
paglalarawan at pagbibigay ng sariling pakahulugan sa ilang ritwal na isinasagawa
ng iba’t ibang rehiyon sa bansa kaugnay ng ilang mahahalagang pangyayari sa bansa.
Mga kraytirya:
makatotohanan; napapanahon; may kaugnayan sa ilang pangyayari sa dulang pantanghalan;
malikhain; masining.
paghahambing sa naging kalagayan ng mga dulang pantanghalan noon at sa kasalukuyan.
Mga kraytirya:
makatotohanan; may kaangkupan; batay sa pananaliksik.
pagbabahagi ng magiging kontribusyon upang patuloy na lumaganap at tangkilikin ng mga tao
ang mga dulang pantanghalan ngayon.
Mga kraytirya: tapat; makatotohanan; napapanahon
Antas 3
A. Tuklasin :
Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman/ karanasan ng mga mag-aaral tungkol sa kaugnayan ng kultura at panitikan at ng dulang
pantanghalan. Ipaaalam sa kanila ang mga paksang tatalakayin (Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Dula at ang mga Katagang Pang-abay o Ingklitik na Ginagamit
sa Pagpapalawak ng Pangungusap), ang Inaasahang Produkto/ Pagganap (Pagtatanghal ng iba’t ibang ritwal iba’t ibang rehiyon sa bansa), at ang mga kraytirya
kung paano ito tatayain. Bibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na bumuo na sa palagay nila ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa
(EU) kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mga mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam nila sa araling ito.
Itanong ng guro ang Mahahalagang Tanong para sa araling ito: “Nananatili pa rin ba sa kasalukuyan ang mga kulturang Pilipino na masasalamin sa mga
sinaunang dulang pantanghalan? Patunayan.”, “Bakit dapat pahalagahan at palaganapin ang mga dula sa ating bansa?”, at “ Bakit mahalaga ang paggamit
ng mga katagang pang-abay o ingklitik?“
Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010
Filipino II
Ang mga mag-aaral ay :
nakapagbabahagi ng kanilang dating kaalaman tungkol sa sumusunod:
DULANG
PANTANGHALAN
KARAGATAN
DUPLO
nakapagmumungkahi ng Mahahalagang Tanong (EQ) kaugnay ng aralin
(Maaaring sa pamamagitan ng “Group Brainstorming, Round Table Discussion, ANA, malayang talakayan at iba pa)
nakapagmumungkahi ng inaasahang produkto/pagganap para sa aralin, gayundin ng mga kraytirya kung paano ito tatayain
nakabubuo ng hinuha sa mahahalagang tanong para aralin
Ang mga sinaunang Pilipino bago pa man dumating ang mga Español, bagamat
hindi pa nakikilala ang katawagang dula ay______________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
nakapagbibigay ng sariling pakahulugan sa salitang dulang pantanghalan bilang paghahanda sa bahaging Linangin
dulang pantanghalan
Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010
Filipino II
B. Linangin:
Sa bahaging ito ipababasa at tatalakayin ang aralin: Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Dulang Pantanghalan . Kinakailangang masuri/mataya
kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa ng mga mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama /katanggap-tanggap. Iminumungkahi na
maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa. Sa bahaging ito, inaasahang naitama na (kung mayroon mang
mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa ang mag-aaral sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain.
Sisimulan ding tayain ang 6 na aspekto ng pag-unawa ng mga mag-aaral.
Ang mga mag-aaral ay: (Iminumungkahing ibigay na ng guro sa bawat pangkat ang gawaing ito bilang takdang aralin bago ang pagtalakay.)
nakikibahagi sa pag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon kaugnay ng Kaligirang Pangkasaysayan ng Dulang Pantanghalan (kolaboratibong gawain)
gamit ang alinman sa History Data Bank, Video Clip, at iba pa
nakapagsasalaysay kung paano nakarating at lumaganap ang mga dulang pantanghalan gayundin ang kalagayan nito sa kasalukuyan sa pamamagitan ng newscasting,
storytelling,at iba pa.
nakapaglalahad ng mahahalagang tala/ pangyayari/ impormasyon mula sa isinagawang pag-uulat ng bawat pangkat sa tulong ng alinman sa Fact-Finding Strands. Listing,
Concept Map, Skit , at iba pa.)
nakapagbabahagi ng kanilang nalalaman/nasaliksik na impormasyon tungkol sa sumusunod:
1. dulang pantanghalang nabasa o napanood
2. mandudulang tanyag o kakilala
3. mga grupo/ samahan o tanghalang nagtataguyod at nagtatanghal ng mga dula.
(Ipaulat sabawat pangkat ang nasaliksik na mga impormasyon tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng dulang pantanghalan bago ipabasa ang kalakip na babasahin
tungkol dito. Pagkatapos ay magsagawa ng malayang talakayan kaugnay ng aralin.)
nakapaghahambing ng katangian ng dulang pantanghalan sa pelikula sa pamamagitan ng Graphic Overview
MGA KATANGIAN
DULANG PANTANGHALAN PAMPELIKULA/PANTELEBISYON/PANRADYO
KONGKLUSYON
Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010
Filipino II
nakapagbabahagi ng mga kaalamang natutuhan gamit ang History Memory Baloon, o anomang angkop na estratehiya
KASAYSAYAN NG
BAGO DULA SA PILPINAS
DUMATING KASALUKU
ANG MGA PANAHON
YANG
ESPAÑOL NG
PANAHON
HAPON
PANAHON
NG
ESPAÑOL
PANAHON
NG
AMERIKANO
C. Palalimin:
Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/
gawain upang sila’y magnilay, muling balikan ang mga natutuhan na, muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Dito isasagawa ang
pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika, sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa pasalaysay, palarawan, paglalahad,
pagpapaliwanag, pangangatuwiran, at iba pa). Ihahanda ng guro ang mga mag-aaral upang mailapat ang kanilang natutuhan sa pagsasagawa ng
Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mga mag-aaral, ang kanilang kalakasan at
kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanila. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na matasa at mataya nila ang kanilang
natutuhan at kakayahan.
Ang mga mag-aaral ay: (kolaboratibong gawain)
nakabubuo ng usapan mula sa isang komik istrip gamit ang mga ingklitik na ginamit ng mga tauhan sa usapan.
Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010
Filipino II
MULA KAY KIKO PARA KAY KIKO
Sa langit, hinahanap ni Francis Magalona ang kaniyang katukayong si Francisco Balagtas. Nais niyang malaman ang ilang mahahalagang
impormasyon tungkol sa dulang pantanghalan noong unang panahon upang mabuo niya ang kaniyang hindi matapos-tapos na rap tungkol sa
kasaysayan ng panitikan sa Pilipinas.
nakababasa ng kaugnay na babasahing may pamagat na “Kulturang Di Mawawaglit Kailanman” (kalakip)
(Ipatala sa mga mag-aaral ang mga katagang pang-abay o ingkilitik na lumutang sa binasa)
nakabubuo ng mga pangungusap.gamit ang mga katagang pang-abay o ingklitik
(Iminumungkahing ipaugnay sa kasalukuyang pangyayari sa bansa ang mga pangungusap na bubuuin ng mga mag-aaral)
nakabubuo ng isang mahalagang kaisipan o kakailanganing pag-unawa para sa gramatika mula sa naging talakayan sa pamamagitan nang pagbuo ng mga salita
sa loob ng kahon
katagang pang-abay o ingklitik ay maliliit na salita
na ginagamit sa pagpapalawak ng isang
pangungusap upang magkaroon ng panibagong
kahulugan. ang mga
D. Ilapat:
Sa bahaging ito, aktuwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Produkto/ Pagganap para sa aralin (Pagtatanghal ng ritwal ng iba’t ibang
rehiyon sa bansa) bilang patunay na naunawaan nila ang aralin. Muli, balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Ipadama/ Ipakita
sa mga mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Produkto/ Pagganap sa kanilang sarili, at sapagpapayaman ng kulturang Pilipino.
Ang mga mag-aaral ay: (kolaboratibong gawain)
nakapanonood at nakapagsasagawa ng pagsusuri ng isang katutubong ritwal na sayaw mula sa isa sa mga rehiyon sa bansa (ragragsakan, man manok, mumbaki, at iba pa.)
(Ito ay mungkahi lamang, maaaring palitan kung alin ang mas angkop sa gawain.)
nababalik-aralan ang mga kraytirya sa pagtataya para sa isasagawang pagganap
nakapagtatanghal ng iba’t ibang ritwal ng iba’t ibang rehiyon sa bansa (Gawin itong pangkatang pagtatanghal.)
nakapagbibigay ng feedback sa isinagawang pagganap at nakapagmamarka ang bawat lider ng pangkat batay sa kraytiryang inilahad sa klase
(Maaaring gawing palabunutan kung sinong pangkat ang mauunang magsagawa ng inaasahang produkto ng pagganap. Ang lider ng susunod na pangkat ang siyang
magmamarka sa isinagawa ng naunang pangkat.)
(Iminumungkahi na muling itanong ang Mahahalagang Tanong para sa aralin upang matiyak na nauunawaan ng mga mag-aaral ang aralin bago isunod ang Aralin 2.)
Mga Kakailanganing Kagamitan
Mga babasahin tungkol sa Kaligirang Pangkasaysayan, Katangian at Kahalagahan ng Dulang Pantanghalan sa Pilipinas
Mga larawan nina Francisco Balagtas at Francis Magalona
Mga kraytirya sa pagtataya ng isasagawang panayam
Internet (youtube: Iba’t ibang ritwal ng pagtatanghal, katutubong sayaw at iba pa.)


Use: 0.0251