• LIST OF CATECHETICAL MATERIALS &MODULES


  •   
  • FileName: index.pdf [read-online]
    • Abstract: LIST OF CATECHETICAL MATERIALS &MODULES(As of May 2004)VISAYASXIII. DIOCESE OF TALIBONBishop’s House, Talibon,6325 BoholReligion-Lesson Plan For Grade One (Cebuano) (can be photocopied)Tema: 1. Ang Pagpanguros

Download the ebook

LIST OF CATECHETICAL MATERIALS &MODULES
(As of May 2004)
VISAYAS
XIII. DIOCESE OF TALIBON
Bishop’s House, Talibon,6325 Bohol
Religion-Lesson Plan For Grade One (Cebuano) (can be photocopied)
Tema: 1. Ang Pagpanguros
2. Amahan Namo
3. Ang Kalan-on Namo
4. Maghimaya ka Maria
5. Ang Pag-ampo nga Santa Maria
6. Ang kahulugan sa Pagpanguros (Short Form)
7. Ang kahulugan sa Pagpanguros (Long Form)
8. Ang Anghelus
9. Ang Dios Maoy Nagbuhat sa Kalibotan
10. Ang Dios Angay Gayod sa Atong Pagdayeg ug Paghimaya
11. Ang Dios Nagbuhat sa Tawo Labaw sa Tanang Binuhat Dinhi sa Yuta
12. Pagkat-on sa Paghigugma sa Atong Isigkatawo
13. Ang Dios naghatag Kanato og Gasa og Kahibalo
14. Ang Dios Nagtawag Kanato sa Pagtrabaho
15. Ako Buhi: Makasulti,Mobati,Makalihok
16. Ang Akong Banay: Duna Koy mga Ginikanan
17. Gihigugma Ko ang Akong Ginikanan
18. Ako Lahi sa Uban (Every Person is Unique)
19. Ang Dios Naghatag Kanato og Anghel nga Magbalantay
20. Ang Dios Nakigsulti Kanato Diha sa Bibliya
Religion-Lesson Plan For Grade Two (Cebuano) (can be photocopied)
Tema: 1. Ang Timaan sa Santa Krus
2. Ang Pag-ampo nga Gitudlo ni Jesus
3. Ang Pagdayeg Alang Kang Santa Maria
4. Ang Pagdayeg Alang sa Dios
5. Si Hesus Anak sa Dios
6. Si Maria Inahan ni Jesus
7. Si Jesus Atong Manluluwas
8. Si Jesus Higala nga Espesyal sa mga Bata
9. Gusto ni Jesus nga Mahisakop kita sa Iyang Pamilya
10. Pinaagi sa Bunyag Nahimo Kitang Sakop sa Banay sa Dios
11. Isip mga Anak sa Dios atong Sundon si Jesus
12. Ang Dios Nakigsulti Kanato Pinaagi sa Bibliya
13. Gusto sa Dios nga Atong Atimanon ang Atong Lawas ug Kalag
14. Ang Santos nga Rosaryo
15. Ang Misteryo sa Kalipay
16. Ang Misteryo sa Himaya
17. Ang Pangadyeon Nga “Ginoo Kong Jesucristo”
18. Ang “Angelus”
19. Malipayong Adlawng Natawhan,Jesus. (Itudlo kini panahon sa Disyembre nga hapit na ang Pasko)
20. Si Jesus ang Atong Kadaugan (Itudlo panahon sa kuwaresma)
Religion-Lesson Plan For Grade Four (Cebuano) (can be photocopied)
Tema: 1. Nagatoo Ako
2. Si Santa Maria, Modelo Diha sa Pagtoo
3. Nagatoo Ako kang Jesukristo,Bugtong Anak sa Dios,nga Atong Ginoo
4. Nahimo Siyang Tawo sa Lalang sa Espiritu Santo
5. Ang Kinabuhi ni Jesus Uban sa Iyang Banay
6. Si Jesus Masinugtanon sa Dios Amahan
1
7. Si Jesus Naghatod sa Balay sa Iyang Amahan
8. Gihigugma Ko ang Akong Ginikanan
9. Ako Lahi sa Uban (Every Person is Unique)
10. Si Jesus mao ang Dalan,Kamatuoran,ug Kinabuhi
11. Kinsa man ang Akong Isigkatawo?
12. Dili gayod Kita Makapahimuot sa Tanang Tawo
13. Si Jesus Nagtudlo Kanato sa Paghigugma sa Usag-usa
14. Si Jesus,Manambal sa mga masakiton
15. Ang mga Santos,mga Higala ni Jesus nga Nagmatinud-anon Kaniya
16. San Lorenzo Ruiz,Unang Santos nga Pilipino
17. Ang Panahon sa Adbiyento (Itudlo panahon sa Adbiyento)
18. Ang Pasko sa Pagkatawo sa atong Ginoong Jesukrsito (Itudlo kon hapit na ang Pasko)
19. Ang Pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesukristo (Itudlo panahon sa Kwaresma)
Religion-Lesson Plan For Grade Five (Cebuano) (can be photocopied)
Tema: 1. Bulahan ang Mapaubsan kay Makadawat sila sa Gisaad sa Dios
2. Bulahan ang Maluluy-on kay Kaloy-an sila sa Dios
3. Ang Unom ka mga Sugo sa Simbahan
4. Duna koy mga Igsoong Lalaki ug Babaye
5. Duna koy mga Higala
6. Gilipay ko ang Akong mga Higala
7. Kabubut-on sa Dios nga Kita Motubo
8. Ang Pag-ampo
9. Ang Simbahan
10. Ang Espiritu Santo
11. Ang Yukaristiya
12. Ang mga Anghel sa Dios
13. Ang Langit,Impiyerno ug ang Purgatoryo
14. Ang Santisima Trinidad
15. Si Jesukristo, atong Modelong Pangilo
16. Ang Panahon sa Adbiyento (Itudlo panahon sa Adbiyento)
17. Ang Pasko sa Pagkatawo sa atong Ginoong Jesukristo (Itudlo kon hapit na ang Pasko)
18. Ang Pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesukristo (Itudlo panahon sa Kwaresma)
19. Ang Unang Sugo
20. Ang Ikaduhang Sugo
21. Ang Ikatlong Sugo
22. Ang Ika-upat nga Sugo
23. Ang Ikalimang Sugo
24. Ang Ikaunom nga Sugo
25. Ang Ikapitong Sugo
26. Ang Ikawalong Sugo
27. Ang Ikasiyam nga Sugo
28. Ang Ikanapulong Sugo
Religion-Lesson Plan For Grade Six (Cebuano) (can be photocopied)
Tema: 1. Ang Gisaad nga Espiritu Santo
2. Ang Pagkunsad sa Espiritu Santo
3. Ang Ikatulong Persona sa Dios
4. Ang Simbahan nga Tinukod ni Jesus
5. Ang Simbahan usa ka Katilingban nga dunay Misyon
6. Ang Matag usa ka Pamilya Gagmay’ng Simbahan ni Jesukristo
7. Ang Kahulogan sa Sakramento
8. Ang Sakramento sa Bunyag
9. Ang Sakramento sa Kompirma
10. Ang Sakramento sa Pakighiuli (Reconciliation)
11. Ang Eukaristiya
12. Ang Sakramento sa Paghilog sa Masakiton
13. Si Jesus ang Halangdong Pangulong Pari
14. Ang Pagtahod sa Tanang Namunoan
2
15. Santa Maria Inahan sa Dios ug Inahan natong Tanang mga Tawo
16. Ang Panahon sa Adbiyento (Itudlo panahon sa Adbiyento)
17. Ang Pasko sa Pagkatawo sa atong Ginoong Jesukristo (Itudlo kon hapit na ang Pasko)
18. Ang mga Gasa sa Espiritu Santo
19. Ang mga Bunga sa Espiritu Santo
20. Ang Panahon sa Kwaresma (Itudlo panahon sa Kwaresma)
21. Ang Pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesukristo (Itudlo panahon sa kwaresma)
Diocesan Catechetical Awareness Month (DCAM) (Cebuano) (can be photocopied)
Tema: Katesismo : Kahayag sa Ebanghelyo Alang sa mga Pamilya
Pre- Jordan ug Pre- Confirmation Seminar (Visayan 2 cps.) (January 28, 2003) (Cebuano)
XIV. CATECHETICAL TRAINING INSTITUTE OF CEBU (CATIC)
Archdiocesan Catechetical Center
CATIC Bldg.,Mabolo, Cebu City,6000 Cebu
Katesismo sa Pilipinong Bisaya (CFC) (can be photocopied)
Simbahan: Ang Dios Nagtawag Kanato Aron Mopa-Uli sa Balay Uban Kaniya 2001
Religion Lesson Plan-Grade I (Cebuano) (can be photocopied)
Tema: 1. Balik-bansay sa mga Pag-ampo/Pangadyeon
2. Ako Buhi: Makasulti,mobati ug Makalihok
3. Ako Lahi Uban
4. Duna Koy Gasa ug Kahibalo
5. Ako Nagtubo
6. Ang Akong Banay: Duna Koy mga Ginikanan
7. Gihigugma ko ang akong mga Ginikanan
8. Duna Koy mga Igsoong lalaki ug Babaye
9. Ang mga Banay Talagsaon ug Espesyal
10. Duna Koy mga Higala
11. Gilipay Ko ang Akong mga Higala
12. Ang Ubang Tawo Anak sa Dios: Sila Akong mga Higala
13. Usa Kami ka Dakong Banay uban sa Dios,nga among Amahan
14. Ang Dios Amahan Nag-atiman Kanato
15. Atimana ang Butang nga Binuhat sa Dios
16. Ang Tawo Gibuhat Sama sa Dagway ug Kasamahan sa Dios
17. Giandam ang Akong Kasingkasing aron Modawat kang Jesus (Adbiyento)
18. Ang Pagkatawo ni Jesus (Pasko)
19. Si Jesus Nagtubo Usab
20. Si Maria, Inahan ni Jesus
21. Si Maria,Ato Usab nga Inahan
22. Si Jesus,Maampon
23. Ang Pag-ampo maoy Pagpakigsulti ug Pagpamati sa Dios
24. Makaampon Kita sa Dios Bisan Unsa ug sa Tanan
25. Gihigugma Ko ni Jesus ug ang Ubang mga Bata
26. Si Jesus Naghatag sa Iyang kinabuhi: Nagpakamatay Siya alang kanato
27. Gihatag ni Jesus ang Iyang Espiritu Santo:Diha sa Bunyag Nahimo kitang mga anak sa Dios
28. Sa Bunyag:Kabahin kita sa Dios-Iyang mga anak
29. Si Jesus nag-ingon:Anaa kaninyo ang Espiritu: Siya ang Nagtabang kaninyo Pagbuhat og maayo
Religion Lesson Plan-Grade II (Cebuano) (can be photocopied)
Tema: 1. Pagbalik-tan-aw sa mga Pag-ampo nga nakat-onan
2. Santisima Trinidad (Tolo ka Persona sa Usa ka Dios)
3. Ang Dios Amahan Makagagahum sa Tanan
4. Si Jesus – Anak sa Dios
5. Ang Balaang Espiritu Naghatag Kahayag ug Kinabuhi
6. Ang Ginoo Kanunay’ ng Nag-uban Kanato
7. Ang Ginoo Nagtugot nga Kita Motubo
8. Daghang Mitabang sa Atong Pagtubo
3
9. Si Santa Maria,Inahan ni Jesus
10. Ang Santos nga Rosaryo
11. Ang Pagtabang sa Uban
12. Maghigugmaay sa Usag-usa
13. Buot sa Dios nga Kita Magkahi-usa
14. Ang Milagro sa Kinabuhi diha sa Paghatag og Pasaylo
15. Nagkahiusa Kita sa Pagsaulog isip Sakop sa Simbahan
16. Ang Pagkaon alang sa mga Gigutom
17. Umanhi Ka,Ginoong Jesus (Adbiyento)
18. Maayong Adlawang Natawhan, Jesus (Pasko sa Pagkatawo)
19. Si Jesus Nagtubo uban sa Katilingban
20. Si Jesus Nag-atiman Kanato
21. Buot si Jesus nga Kita Mahigugma Kaniya
22. Si Jesus Mapasayloon
23. Si Jesus Nagpakita sa Iyang Kaugalingon nganhi Kanato
24. Si Jesus Nagpakamatay tungod Kanato
25. Si Jesus Atong Kadaugan
26. Si Jesus Giya sa Simbahan
27. Si Jesus Naghatag Kanato’g Kalinaw
28. Ang Domingo, Adlaw sa Ginoo
Religion Lesson Plan-Grade III (Cebuano) (can be photocopied)
Tema: 1. Ang Simbahan: Nahisakop Ako sa Banay sa Dios
2. Ang Simbahan: Atong Panimalay
3. Ang Simbahan Isip Sakramento
4. Ang Simbahan,Isip Balaan: Tawag sa Pagka-balaan
5. Ang Simbahan, Isip Usa: Tawag sa Kahiusahan
6. Ang Simbahan,Isip Katoliko: Tawag sa Pagsagyaw
7. Ang Simbahan,Isip Apostolikanhon:Tawag sa Pagsaksi
8. Ang Bunyag: Tawag sa Panaghigalaay
9. Konpirma: Tawag sa Kahingpit sa Kinabuhi
10. Sakramento sa Pakighiuli: Tawag sa Pagbag-o
11. Ang Santos nga Eyukaristiya: Tawag sa Pasaulog
12. Ang Santos nga Eyukaristiya: Tawag sa Kahiusahan
13. Mga Bahin sa Misa: Tawag sa Buhing Pagsalmot…
14. Ang Santos nga Eyukaristiya: Sakramento sa Presensiya
15. Ang Balaang Orden: Tawag sa Pag-alagad
16. Ang Sakramento sa Kaminyoon: Tawag sa Pagka-usa
17. Ang Sakramento sa Kaminyon: Tawag sa Kaakohan
18. Maria, Inahan sa Simbahan
Religion Lesson Plan-Grade IV (Cebuano) (can be photocopied)
Tema: 1. Si Jesus maoy Tinubdan sa atong Kinbuhi
2. Sambingay mahitungod sa Maayong Samaryanhon
3. Si Jesus Nagtudlo Kanato sa Paghigugma
4. Si Jesus Nagtudlo Kanato sa Pagpa-ambit sa atong Kahibalo
5. Si Jesus Nagtudlo kanato nga ang Dios Usa ka Mapasayloong Amahan
6. Si Jesus Nagpasaylo Kanato sa Talagsaong Paagi
7. Si Jesus Nagdapit Kanato sa Pagsunod Kaniya diha sa Pagbuhat og Maayo ug sa Paghigugma sa Uban
8. Si Jesus mao ang Pulong sa Dios, Siya Nagtudlo Kanato sa Kamatuoran
9. Ang Dios Nagpili’g Usa ka Babaye aron Mahimong Inahan ni Jesus
10. Si Jesus Nagtudlo Kanato sa Pag-ampo sa “Amahan Namo”
11. Si Jesus Tinuod Gayod nga Nag-amoma Kanato
12. Si Jesus Mananambal sa mga Masakiton
13. Ang mga Santos,mga Matinud-anong Higala ni Jesus
14. Si Jesus Nahigugma sa mga Batang Gagmay
15. Si Jesus Atong Higala
16. Umanhi Ka, Ginoong Jesus (Adbiyento)
17. Si Jesus Anak sa Dios
4
18. Ang Pagkatawo ni Jesus (Pasko)
19. Si Jesus, atong Igsoon
20. Ang Batang Jesus Masinugtanon
21. Si Jesus Nagtahod sa Balay sa Amahan
22. Si Jesus Nag-ingon: Ang Amahan Nahigugma Kanato
23. Si Jesus Masinugtanon sa Iyang Amahan
24. Uban Kita kang Jesus Paglakaw ngadto sa kalbaryo (Kwaresma)
25. Si Jesus,Maoy atong kadaugan (Pagkabanhaw)
Religion Lesson Plan-Grade V (Cebuano) (can be photocopied)
Tema: 1. Balik-tan-aw sa mga pag-ampo nga nakat-onan
2. Pasiuna sa mga Sakramento
3. Ang Rito sa Bunyag
4. Nahimo Kitang mga Anak sa Dios diha sa Bunyag
5. Ang Espiritu Santo Naghimo Kanakong Kristiyano Diha sa Bunyag
6. Si Maria, Inahan ni Jesus ug Ato Usab nga Inahan (Bunga sa Bunyag)
7. Ang Espiritu Santo Nagahum Kanako aron Mahamtong ang Akong Pagka-Kristiyano
8. Ang Espiritu Santo Nagtabang Kanako sa Paghigugma sa Uban
Dugang Leksyon: Prayer Service sa Gabii
9. Abg Espiritu Santo Nagtabang Kanako nga Mahimong Isigka-Magbubuhat
10. Ang Espiritu Santo Nagtabang Kanako aron Maka-alagad sa Uban
11. Unsa ang Sala?
12. Ang Sakramento sa Pakighi-uli
13. Si Jesus Nagpasaylo Kanato sa Usa ka Espesyal nga Paagi
14. Ang Dios Usa ka Mapasayloong Amahan
15. Adbiyento (Prayer Service)
16. Ang Kahulugan sa Misa
17. Ang Drama sa Pagkatawo ni Kristo
18. Ang Eyukaristiya, Usa ka Pagkaon
19. Ang Eyukaristiya, Usa ka Paghalad (Sakripisyo)
20. Si Isip Usa ka Gasa Alang Kanato Diha sa Eyukaristiya
21. Ang Paghilog sa Masakiton
22. Ang Rito sa Paghilog sa Masakiton
23. Si Jesus,Usa ka Mananambal
24. Si Kristo,Atong Pangulo
25. Ang Mga Pangulo sa Atong Simbahan
26. Prayer Service alang sa Kuwaresma
Religion Lesson Plan-Grade VI (Cebuano) (can be photocopied)
Tema: 1. Pagbalik-tan-aw sa mga pag-ampo nga nakat-onan
2. Tinubdan sa Kristohanong Kinabuhi
3. Pagpuyo sa Kristohanong Kinabuhi
4. Si Moises ug ang mga Balaod
5. Pagsaulog sa Adlaw’ng Natawhan ni Maria
6. Ako,ang Imong Dios
7. Ikaduhang Sugo: “Dili Mo Gamiton ang Ngalan sa Dios sa Pagpasipala
8. Unsaon Pag-ampo sa Santos nga Rosaryo
9. Ibalaan ang Iyang Adlaw
10. Ang Akong mga Ginikanan-Hinatag sa Dios
11. Ang Paghatod sa Tanang Namunoan
12. Adlaw sa Tanang mga Santos
13. Giatiman Ko ang Akong Lawas
14. Ikapitong Sugo: “Dili Ka Mangawat”
15. Kasaulogan sa Adbiyento
16. Ang Bag-ong Espiritu Sa Pasko
17. Pagpadayag
18. Sto. Niño
19. Pagmatinud-anon
20. Tahura ang Kamatuoran ug Maayong Ngalan sa Imong Silingan
5
21. Ang Kinabuhi Usa ka Gasa
22. Tahura ag Kinabuhi ug Kabtangan sa Uban
23. Ang Balaod sa Gugma
24. Naglakaw Uban kang Jesus sa Kalbaryo
25. Ang Pagkabanhaw ni Kristo
26. Pagpamalandog sa Maayong Balita
Gipuy-An Ang Grasya Ni Jesucristo,ang gugma sa Amahan Ug ang
Panaghiusa sa Espiritu Santo 2001 (can be photocopied)
Tema: 1. Ang Dios, Atong Mahigugmaong Amahan
2. Ang Amahan Mahigugmaong Tigsangkap
3. Ang Amahan Maloloy-on ug Mapasayloon
4. Ang Amahan Akong Tigpanalipod ug Manluluwas
5. Ang Amahan Usa ka Dios sa Pagpakigdait
6. Ang Amahan Motubag sa Pag-ampo
7. Gipadala sa Amahan ang Espiritu aron Matukod ang Katilingban sa Gugma
8. Ang Espiritu Santo, Atong Magtatambag
9. Ang Espiritu Santo, sa Atong Pagpili ug Paghukom
10. Ang Espiritu Santo,Buhing Naglihok diha sa Atong Kinabuhi
11. Ang Espiritu Santo Nagbalaan Kanato
12. Ang Espiritu Santo Naggahum Kanato Alang sa Kristohanong Pagka-pangulo
13. Si Jesus Nagdapit Kanato nga Moambit sa Iyang Misyon
14. Si Jesus Naghalad sa Iyang Kinabuhi Alang Kanako
15. Si Jesus Mapa-ubsanong Sulugoon
16. Si Jesus Nagtawag Kanato sa Pagsunod Kaniya
17. Ang Santisima Trinidad-ang Matang sa Banay nga Buot kong Tukoron
18. Ang Santisima Trinidad Ania Kanako
19. Ang Santisima Trinidad ug ang Plano sa Pagmugnag Katilingban sa Gugma
20. Si Maria, ang Inahan sa Kristohanong Katilingban
Mosunod Ako Kang Jesus, Ang Dalan, Ang kamatuoran Ug Ang Kinabuhi 2001
Tema: 1. Sugo ni Jesus: “Paghigugmaay Kamo sa Usag-usa”
2. Si Kristo,ang Sentro sa Akong Kinabuhi
3. Puy-I ang Kinabuhi sa Pagka-tinun-an
2. Ang Unang Sugo: “Higugmaa ang Ginoo nga Imong Dios sa Tibuok mong Kasinkasing,sa Tibuok mong
kalag ug sa Tibuok mong Kusog
3. Ikaduhang Sugo: “Ayaw Gamita ang Ngalan sa Dios sa Pagpasipala”
4. Ikatolong Sugo: “Balaana ang Adlaw sa Ginoo!”
5. Ikaupat nga Sugo: “Tahura ang Imong mga Ginikanan”
6. Ikalimang Sugo: “Dili Ka Magpatay!”
7. Ika-unom ug Ika-siyam nga Sugo
8. Ika-pito ug Ika-napulo nga Sugo
9. Ika-walo ka sugo: “Ayaw kamo Pagbutang-butang sa Inyong Isigkatawo
10. “Bulahan ang Kabus sa Espiritu,Kay ila ang Gingharian sa Langit”
11. “Bulahan ang Maloloy-on kay Kaloy-an Sila sa Dios”
12. ‘Bulahan Sila nga Nagsubo kay Lipayon Silasa Dios
13. “Bulahan ang Nagtinguha sa Pagtuman sa Kabubut-on sa Dios,kay Tagbawon niya Sila”
14. “Bulahan ang Maloloy-on kay Kaloy-an Sila sa Dios”
15. “Bulahan ang Putli og Kasingkasing kay Makakita Sila sa Dios”
16. “Bulahan ang Maningkamot nga Managdait ang Katwahan,kay Isipon Sila sa Dios nga Iyang mga Anak”
17. Bulahan Kamo kon Bugal-bugalan ug Daugdaugon sa mga Tawo…
18. Ang Matarong nga Tanlag
Ang Kasaysayan sa Gugma sa Dios Alang Kanato 2001 (can be photocopied)
Tema: 1. Ako,Matahum nga Binuhat
2. Ang Pagkapukan sa Tawo
3. Ang Gisaad nga Manluluwas
4. Si Jesus,Tinuod nga Dios
5. Si Jesus,Tinuod nga Tawo
6
6. Si Jesus Nagtudlo Kanato sa Pag-ampo
7. Mga Pulong ug Buhat ni Jesus
8. Si Jesus,Atong Higala
9. Si Jesus Nag-antus ug Namatay alang Kanato
10. Si Jesus Naghatag og Bag-ong Kinabuhi
11. Si Jesus,Atong Tigpataliwala
12. Si Jesus Maghukom sa Atong mga Binuhatan ug Kinaiya
13. Ang Espiritu Santo Kanunayng Naghilok sa Atong Kinabuhi
14. Gitukod ni Jesus ang Simbahan
15. Si Jesus Nagtawag Kanato a Pagkabalaan
16. Ang Gugma Nagtabon sa Daghang mga Sala
17. Banhawon Kita ni Jeuss sa Katapusang Adlaw
18. Kinabuhing Walay Pagkatapos
19. Lakaw ug Isangyaw ang Maayong Balita
20. Ang Papel ni Maria sa Plano sa Kaluwasan
The Catechists’ Basic Formation Program of the Archdiocese of Cebu (can be photocopied)
Tema: 1. Ang Kahimtangan sa Katekesis sa Artsidiyosesis
2. Kinsa ang Pilipinong Catolico
3. Katekista: ang Iyang Pagkatawo
4. Ang Tawag/Tahas sa Katekista
5. Pasiuna sa Balaang Kasulatan
6. Ang Tawag sa Dios: Siya Nagpadayag sa Kaugalingon
7. Credo: Ang mga Lagda sa Kamatuoran
8. Ang Cristohanong Pagtuo/Mga Pagtuo-tuo
9. Ang Doktrina sa Santisima Trinidad
10. Ang Dios Amahan nga Makagagahum
11. Amahan – Magbubuhat sa Langit ug Yuta
12. Ang Pagkapukan sa Tawo
13. Ang Pamaagi ug Giya sa Paghimog Lesson Plan
Archdiocesan Thrust “Duc In Altum” (can be photocopied)
Tema: Cebuano Module
1. Banay –Putting sa Pagsangyaw sa Ebanghelyo
2. Pamati-a ug Isangyaw ang Pulong
3. Ang Sakramento sa Pakighiuli
4. Ang Dominggo-Eyukaristiya
5. Gitawag sa Kahingpit sa Cristohanong Kinabuhi
6. Pagpakibagay sa Nagka-lain-laing Makatarunganong Tawag
English Module
1. Family-Focal Point of Evangelization
2. Listen and Preach the Word
3. Sacrament of Reconciliation
4. The Sunday Eucharist
5. Called to Fulness of Christian Life (Integral Faith Formation)
6. Blending of Legitimate Vocational Diversities
7. Duc in Altum – (by Re. Fr. Dennis Villarojo)
Compilation of Modules on God the Father (can be photocopied)
Tema: English Module
1. God as my Loving Father
2. The Father as my Generous Provider
3. The Father is Merciful and Forgiving
4. The Father as my Protector and Deliverer
5. The Father is a God of Relationships
6. The Father Answers Prayer
7. The Father Invited Us to Share in Jesus Mission
8. The Father Sends Us the Spirit to Build Communities of Love
7
Cebuano Module
1. Ang Dios Usa Ka Mahigugmaong Amahan
2. Ang Ginoo, Manggihatagon
3. Ang Dios,Maloloy-ong Amahan
4. Ang Ginoo Gugma
5. Pakig-Relasyon (Sa Kabuhatan)
6. Pagka-Tinugyanan Sa Kabuhatan
Modules on the Blessed Trinity (can be photocopied)
Tema: 1. Ang Santisima Trinidad Ug Ang Maalagarong Simbahan Diha Sa Bag-ong
Milenyo
2. Ang Santisima Trinidad nga Nagalihok Diha Sa Kristohanong Kinabuhi
3.Ang Santisima Trinidad Ug Ang Kristohanong Kinbuhi sa Pilipinong Banay
1. Ang Santisima Trinidad Ug Ang iyang Plano sa Pagmugna
2. Ang Santisima Trinidad ug ang Katilingban,Politikanhon Ug Tawhanong Kagawasan
3. Ang Santisima Trinidad Ug Si Maria sa Plano Sa Kaluwasan
Compilation of Modules on Dies Domini (can be photocopied)
Tema: Cebuano Module
1. “Dies Domini” - Ang Adlaw sa Ginoo
2. “Dies Christi” - Ang Adlaw ni Kristo
3. “Dies Ecclesiae” - Ang Adlaw sa Simbahan
4. “Dies Hominis” - Ang Adlaw sa Tawo
5. “Dies Deirum” - Ang Adlwa sa mga Adlaw
English Module
1. “Dies Domini” – The Day of the Lord
2. “Dies Christi” – The Day of Christ
3. “Dies Ecclesiae” – The Day of the Church
4. “Dies Hominis” – The Day of Man
5. “Dies Deirum” – The Day of Days
XV. DIOCESE OF CATARMAN (Commission on Christian Education)
Catarman, 6400 Northern Samar
1. Activities Carried out from June 2001-December 2002
Tema: a. Formation Sessions for Catechists
b. Regular Catechesis On Radio (Radio Program) for the General Public
c. Catechists’ Renewal of Commitment
d. Diocesan Summer Catechists’ Retreat Seminar 2002
e. Intensive Summer Catechesis for Children Last May 2002
f. Catarman Vicariate Formation Session of Catehcists’
g. Catechetical Materials
h. Future Plans
2. Pictures
3. Strategic Plan for 2003-2004 (can be photocopied)
Pastoral Action Plan of the Commission on Christian Education in Accordance with the Pastoral Priorities of the Ecclesiastical
Province of Palo
General Objective: To Strengthen the Catechetical Program in the Parishes Particularly in the Barangay Level.
4. Manual san mga Katekista (Waray) (can be photocopied)
Tema: 1. Natoo Kita Sin Usa La Nga Dios
2. An Dios Amay,Aton Magburuhat
3. Si Hesukristo, An Dios Anak
4. Si Hesukristo,Gin-Anak Ni Maria
5. Si kristo Nagsakit,Namatay,ngan Nabanhaw
6. Si Hesus Sinaka Sa Langit Ngan Nilingkod Sa Too San Amay
8
7. An Dios Espiritu Santo,Aton Giya,Kabulig ngan Kaupod
8. Kaapi Kita San Katilingban nga Kristiano Katoliko
9. Ginpapasaylo Kita San Dios
10. Mayaon Kita Pagkabanhaw Ngan Kinabuhi Nga Waray Katapusan
11. Ginhatag San Ginoo An Mga Baload Pinaagi kan Moises
12. Ginhigugma Naton An Dios Labaw San Ngatanan
13. Gintatahod Naton An Ngaran san Ginoo
14. Ginsasamba/Gingsisingba Naton An Dios
15. Gintatahod Naton An Aton Mga Kag-anak Ngan Adton Mga Tinubyanan Sin Katungdanan
16. Gintatahod Naton An Kinabuhi San Tawo
17. Gintatahod Naton An Aton Lawas
18. Gintatahod Naton An Butang San Iba
19. Gintatahod Naton An Kamatuoran
20. Ginbubug-os Naton An Sayo nga Pamilya
21. Mga Tigaman Ngan mga Simbolo
22. Kaapi Ako San Katinlingban Ni Kristo
23. Gintatawag Ako Sin Pagbalik Ngadto Sa Dios
24. An Sakramento San Rekonsilyasyon (Kumpisal)
25. An Eyukaristiya
26. An Pagsalin-Urog San Eyukaristiya
XVI. DIOCESE OF CALBAYOG (Diocesan Catechetical Center)
Bishop’s Residence
Calbayog City, 6710 Western Samar
Incomplete Modules for Grade III (Waray) (can be photocopied)
Tema: 1. “An Dios Amay Mahigugmaon”
2. “Kita Ngatanan Mga Anak Ha Dios”
3. “Hi Maria, Nanay ni Hesus”
4. “Hi Hesus Regalo han Dios ha Aton”
5. Hi Hesus An Aton Ginoo Ug Hadi
6. “Hi Hesus Nagtutdo Ha Aton Han Pag-ampo/Pagtawag Ha Amay”
7. “Hi Hesus Nagtutdo Ha Aton Hin Paghigugma”
8. “Nagpili An Dios Hin Usa nga Babaye Para Magin Iroy Naton”
9. “Nagtutdo Hi Hesus Ha Aton Hin Pag-ampo Han Amay Namon”
10. “Ginmangnoan Kita ni Hesus”
Incomplete Modules for Grade IV (Waray) (can be photocopied)
Tema: 1. “Hi Hesus An Tinikangan Han Aton Kinabuhi”
2. “An Maupay nga Samaritano”
3. Hi Hesus Nagtutdo Hin Paghigugmaay han Kada-Usa
4. “Hi Hesus Nagtutudo Ha Aton Hin Pagpa-Angbit Han Aton Talento o Hibaro”
5. “Si Hesus Nagtutudo nga An Dios Usa Ka Mapasayloon nga Amay
6. “Si Hesus Nagpasaylo Ha Aton sa Talagsaon nga Paagi”
7. “Si Hesus Nagtawag Ha Aton Han Pagsunod Ha Iya Pinaagi Han Pagbuhat Sin Matadong ngan Paghigugma
sa Iba”
8. “Hi Jesus Amo An Pulong Ha Dios,Hiya An Nagtutdo Ha Aton Ngadto Ha Kamatuoran”
9. “Eyukaristiya: An Pamilya/Komunidad nga Nagsasaurog Upod Kan Kristo”
10. “Hi Hesus –An Tinapay Ha Kinabuhi”
11. An Santos nga Misa
12. “An Syahan nga Rito Han Santos nga Misa”
13. “An Liturhiya Ha Pulong”
14. “An Liturhiya Ha Eyukaristiya”
A Complete Modules for Grade V (Waray) (can be photocopied)
Tema: 1. “Syahan nga Sakramento”
2. “An Rito han Bunyag”
3. “Pinaagi han Bunyag Nahimo Kita nga mga Anak han Dios”
9
4. An Espiritu Santo Naghimo Ha Aton nga Kristiano Dida Ha Bunyag
5. “Hi Maria,Iroy ni Hesus,Aton Man Liwat Iroy”
6. “An Espiritu Santo Naghatag Ha Akon Gahum Para Mahingpit An Akon Pagka-Kristiano”
7. “An Espiritu Santo Nagbulag Ha Akon Han Paghigugma Ha Iba”
8. “An Espiritu Santo Nagbulig Ha Aton Agud Mahimo nga Igkasi-Magburuhat”
9. “An Espiritu Santo Nagbulig Ha Aton Agud Nakag-serbe Ha Iba”
10. Ano An Sala
11. “An Sakramento Ha Pakighi-uli o Pagkumpisal”
12. “Hi Hesus Nagpasaylo Ha Aton Ha Usa Ka Espesyal nga Paagi”
13. “An Dios Usa Nga Mapasayloon nga Amay”
14. “An Eyukaristiya,Usa nga Pagkaon”
15. “An Eyukaristiya Usa Nga Paghalad (Sakripisyo)”
16. “Hi Kristo Dida Han Santos nga Eyukaristiya”
17. “An Pagdihog Ha Masakiton”
18. “An Rito Han Pagdihog Ha Mga Masakiton”
19. “Hi Hesus Usa Nga Magtarambal”
20. “Hi Kristo,Aton Hadi”
21. “An Mga Nangungulo Ha Aton Singbahan”
Incomplete Modules for Grade VI (Waray) (can be photocopied)
Tema: 1. “Tinikangan Han Kristiano nga Kinabuhi”
2. “Pag-ukoy han Kristohan nga Kinabuhi”
3. “Hi Moises ug an mga Balaod”
4. An Pagsalin-urog han Adlaw nga Natawhan ni Maria
5. “Ako An Imo Dios”
6. “An Ikaduha nga Sugo: Diri Mo Pagmanggaron an Ngaran Han Ginoo nga Imo Dios”
7. Unan-on Pag-ampo Han Santos nga Rosaryo
8. Baraan An Iya Adlaw
9. An Akon mga Kag-anak Hatag Ha Akon Han Dios
10. An Pagtahod Han Ngatanan nga Namumunuan
11. “Adlaw Han Ngatanan nga mga Santos”
12. “Gin-Ataman Ko An Akon Lawas”
13. “Ikapito nga Sugo: Diri ka Mangawat”
XVII. ARCHDIOCESE OF PALO (Catechetical Ministry)
Archbishop’s Residence
Bukid Tabor,Palo
6501 Leyte
1. Souvenir Program
XVIII. ARCHDIOCESE OF CAPIZ
Archbishop’s Residence
P.O. Box 44
Roxas City, 5800 Capiz
Si Jesus, Ang Katesismo, Kag Ako (can be photocopied)
Tema: I. Ang Aton Ginatuohan nga mga Katoliko
1. Sa Diin ako nagikan?
2. Ginpahayag bala sang Mahal nga Dios ang Iya Kaugalingon sa Aton?
3. Naghimo bala ang Mahal nga Dios sing Kasugtanan sa Iya Katawhan?
4. Ano ang Balaan nga Kasulatan kag Tradisyon?
5. Ano ang Pagtulon-an sang Simbahan?
6. Ano ang Pagtuo?
7. Ano ang Ginatuohan sang mga Apostoles?
8. Ano ang Sentro nga Misteryo sang Kristohanon nga Pagtuo?
9. Ano ang Buot Silingon sang Pagtuga?
10
10. Ano ang diosnon nga pagkamapanghatagon?
11. Sin-o ang mga angeles?
12. Ngaa gintuga kita sang Dios?
13. May kalag bala kita?
14. Sin-o ang aton nahauna nga ginikanan?
15. Ano ang aton buot silingon sang Pagkahulog sa Sala?
16. Ano ang orihinal nga sala?
17. Si Kristo bala ang remedyo sa pagkahulog sang tawo sa sala?
18. Ano ang iban nga pagtawag kay Jesus?
19. Ano ang Kahulogan sang Incarnasyon o Pagkatawo?
20. Sin-o ang Bulahan nga Birhen Maria?
21. Paano nahanabo ang Incarnasyon?
22. Ngaa aton ginatawag ang bug-os nga Pagkabuhi ni Kristo nga isa ka misteryo?
23. Paano nga nangin sulondan naton si Jesus?
24. Ginsugoran bala ni Jesus sa duta ang ginharian sang langit?
25. Aksidental lang bala ang kamatayon ni Ginuong Jesus?
26. Sin-o ang may salabton sang kamatayon no Ginuong Jesus?
27. Ano ang bunga sang Kamatayon ni Ginuong Jesus?
28. Nabanhaw gid bala si Jesus gikan sa mga Minatay?
29. Ang Nabanhaw bala nga lawas ni Ginuong Jesus nangin kasubong sang iya lawas sa wala pa sia
Mabanhaw?
30. Mabanhaw man bala ang mga maayo nga Kristianos gikan sa mga minatay?
31. Sa Diin na bala ang Nabanhaw nga lawas ni Jesus?
32. Ano ang Katapusan nga Paghukom?
33. Sin-o ang Espiritu Santo?
34. Ano ang mga Simbolo sang Espiritu Santo?
35. Ano ang Tingob nga misyon ni Kristo kag sang Espiritu Santo?
36. San-o ginsaad ni Jesus nga ipadala ang Espiritu Santo?
37. Ano ang nahanabo sang Pentecostes?
38. Ano ang ginahimo sang Espiritu santo para sa Aton?
39. Ang Simbahan bala ang Katumanan sang misyon ni Kristo kag sang Espiritu Santo?
40. Ano ang Simbahan?
41. Ginplano bala sang Dios ang isa ka Simbahan?
42. Nagtukod bala si Kristo sang Simbahan?
43. Ang Simbahan bala makita kag espiritual?
44. Ang Simbahan bala nalapnag nga sakramento sang Kaluwasan?
45. Ano ang mga Pinasahi nga Tanda sang Simbahan bilang Katawhan ni sang Dios?
46. Nagapakig-ambit bala ang katawhan sang Dios sang pagkapari,pagkaprofeta kag pagkahari ni
Kristo?
47. May Paghiliusa bala sa tunga ni Jesus kag sang iya Katawhan?
48. Isa lang bala ang Simbahan?
49. Balaan bala ang Simbahan?
50. Nalapnag bala ang Simbahan sa bug-os nga Kalibutan?
51. Ano ang Kahulogan sang pagtulon-an nga nagasiling. “Sa Gwa sang Simbahan wala sing
kaluwasan?”
52. Napasad bala ang Simbahan sa Hilikuton sang mga Apostoles?
53. Ang Simbahan bala ni Kristo Nagaluntad lamang sa Simbahan Katoliko?
54. Sin-o ang Santo Papa?
55. Sin-o ang mga Obispo sa Simbahan?
56. Ano ang Gahum sang Simbahan sa Pagtudlo nga may diosnon nga inspirasyon?
57. Ano ang isa ka Layko nga lalaki kag babayi?
58. Ano ang pagkabuhi nga Nahalad sa Dios?
59. Ano ang Ginkakaupdan sang mga Santos?
60. Iloy bala si Maria Santissima sang santa Iglesia?
61. Huwaran bala si maria sang Pagtuo kag paghigugma?
62. Ang Debosyon bala kay Maria nagakabagay sa matuod nga pagsimba nga Katoliko?
63. Ngaa nga kinahanglan nga kita mamatay?
64. Ano ang pagkabanhaw sang mga lawas?
65. Mabanhaw bala ang tagsa tagsa?
11
66. Ang Kristiano bala sa karon nabanhaw na?
67. Ano ang partikular nga paghukom?
68. Ano ang Langit?
69. Ano ang Purgatoryo?
70. Ano ang Impierno?
71. Ano ang Katapusan nga pagkukom?
72. Ang Pito ka sakramento-Aton Ginasaulog
II. Ang Pagsaulog sang Kristihanon nga Misteryo
1. Ano ang Kristohanong nga Liturhiya?
2. Ginadayaw bala ang Dios nga Amay sa Liturhiya?
3. Ano ang Hilikuton ni Kristo sa Liturhiya?
4. Yara bala si Kristo sa Tagsa ka Paghiwat sang Liturhiya?
5. Yara man bala ang Espiritu Santo sa Pagsaulog sang Liturhiya?
6. Ano ang mga Sakramento?
7. Kinahanglanon gid bala ang mga Sakramento para sa Kaluwasan?
8. Ano ang mga Sakramento nga nagahatag sang selyo o pinasahi nga tanda?
9. Sin-o ang nagasaulog sang Liturhiya?
10. Paano ginasaulog ang Liturhiya?
11. Ano ang liturhiya sang Pulong?
12. Ano ang balaan nga mga Imahen?
13. Ano ang mga importante nga adlaw sa pagsaulog sang liturhiya?
14. Ano ang tuig liturhiko?
15. Sa Diin ginasaulog ang Liturhiya?
16. Ano ang Bunyag?
17. Paano ginabunyagan ang isa ka tawo?
18. Ano ang bahin sang pagtuo sa Bunyag?
19. Sin-o ang sarang makabunyag?
20. Kinahanglon bala ang Bunyag para sa kaluwasan?
21. Ano ang mga epikto sang Bunyag?
22. Konpirmasyon: Ano ang Sakramento sang Konpirmasyon?
23. Ano ang mga tanda sang konpirmasyon?
24. Sin-o ang kinaandan nga ministro sang Sakramento sang Konpirmasyon sa Bahin sang
Nakatungdan?
25. Sin-o ang sarang makonpirmahan?
26. Paano ginasaulog ang Konpirmasyon?
27. Ano ang mga epikto sang Konpirmasyon?
28. Ang Santos nga Eukaristiya: Ngaa nga ginatawag ang Santos nga Eukaristiya nga ginagikanan
kag putok-putokan sang Kristohanon Kinabuhi?
29. Ano ang iban nga pagtawag sa Eukaristiya?
30. San-o gintukod ni Kristo ang Eukaristiya?
31. Ano ang piesta sang Paglikaw sang mga Hudio?
32. Ano ang mga bahin sang kahiwatan sang Eukaristiya?
33. Isa bala ka pasalamat ang Eukaristiya?
34. Isa


Use: 0.0138